Thủ tướng Abe: Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ông đã giữ được sức khỏe ổn định trong gần 8 năm qua, nhưng đến tháng 6 bệnh có dấu hiệu tái phát.

<div> <p>Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh nếu &quot;kh&ocirc;ng thể tiếp tục đ&aacute;p ứng được kỳ vọng của <span>Nhật Bản</span> th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n tiếp tục giữ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo ch&iacute;nh phủ&quot;. &Ocirc;ng ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố quyết định từ chức trong cuộc họp b&aacute;o ở Tokyo chiều 28/8.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể l&agrave;m thủ tướng nếu t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể đưa ra quyết định tốt nhất cho nh&acirc;n d&acirc;n. T&ocirc;i đ&atilde; quyết định từ chức&quot;, &ocirc;ng Abe th&ocirc;ng b&aacute;o. &quot;V&agrave; gửi lời xin lỗi của t&ocirc;i đến người d&acirc;n Nhật Bản&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Shinzo Abe xac nhan tu chuc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/28/86/znews-photo-zadn-vn_z2048187708392_5c2db4d73a54db6325d59e1bb3d8cda3.jpg" title="Shinzo Abe xác nhận từ chức ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Shinzo Abe cho biết đang sử dụng một loại thuốc mới để điều trị bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t đại tr&agrave;ng kinh ni&ecirc;n. <em>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Shinzo Abe cho biết đang sử dụng một loại thuốc mới để điều trị bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t đại tr&agrave;ng kinh ni&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, loại thuốc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi &ocirc;ng phải được điều trị li&ecirc;n tục, v&agrave; c&aacute;c b&aacute;c sĩ cũng kh&ocirc;ng thể đảm bảo rằng sức khỏe &ocirc;ng chắc chắn sẽ cải thiện.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn tạo ra khoảng trống l&atilde;nh đạo v&igrave; bệnh t&igrave;nh của m&igrave;nh n&ecirc;n đ&atilde; quyết định từ chức sau khi nhận được chẩn đo&aacute;n v&agrave;o đầu tuần n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng cho biết.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nhận thấy đ&acirc;y l&agrave; thời điểm tốt nhất để tuy&ecirc;n bố từ chức. T&ocirc;i sẽ tiếp tục ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh để đối ph&oacute; với đại dịch... Việc lựa chọn l&atilde;nh đạo tiếp theo l&agrave; quyết định của đảng Tự do D&acirc;n chủ (LDP) v&agrave; t&ocirc;i xin kh&ocirc;ng b&igrave;nh luận về người kế nhiệm m&igrave;nh&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Abe n&oacute;i quyết định từ chức v&igrave; kh&ocirc;ng muốn đưa ra quyết s&aacute;ch sai lầm giữa l&uacute;c Nhật Bản đang đối diện nhiều th&aacute;ch thức, từ vấn đề t&ecirc;n lửa của <span>Triều Ti&ecirc;n</span> đến đại dịch Covid-19. Điều khiến &ocirc;ng đặc biệt lo lắng l&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Nhật Bản sắp trải qua giai đoạn thử th&aacute;ch mới trong m&ugrave;a thu v&agrave; m&ugrave;a đ&ocirc;ng. Do đ&oacute;, ch&iacute;nh phủ Nhật Bản cần một người l&atilde;nh đạo mới đảm bảo sức khỏe.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top