Thông điệp của Tổng bí thư về phương hướng Đại hội XIII

Nhấn mạnh Đại hội Đảng XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển Đảng, Tổng bí thư khẳng định sự kiện có ý nghĩa định hướng tương lai, đẩy mạnh phát triển toàn diện.

<div> <p>Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 75 năm C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m v&agrave; Quốc kh&aacute;nh 2/9 (1945 - 2020) v&agrave; chuẩn bị tiến h&agrave;nh đại hội c&aacute;c đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước <span>Nguyễn Ph&uacute; Trọng</span> - Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, c&oacute; b&agrave;i viết quan trọng với ti&ecirc;u đề &quot;<span>Chuẩn bị v&agrave; tiến h&agrave;nh thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước v&agrave;o một giai đoạn ph&aacute;t triển mới</span>&quot;.</p> <p>Trong b&agrave;i viết, người đứng đầu Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; đưa ra nhiều th&ocirc;ng điệp quan trọng về định hướng của Đại hội Đảng XIII.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/59/znews-photo-zadn-vn_quote1_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Với những b&agrave;i học kinh nghiệm được đ&uacute;c r&uacute;t từ nhiệm kỳ trước, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng nhấn mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai to&agrave;n diện, đồng bộ, thường xuy&ecirc;n.</p> <p>Trong đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, c&aacute;n bộ phải l&agrave; điểm đột ph&aacute;, l&agrave; &quot;then chốt&quot; của nhiệm vụ &quot;then chốt&quot;, c&oacute; li&ecirc;n quan đến sự sống c&ograve;n của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững của đất nước. &ldquo;Phải ph&aacute;t huy tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n; chức vụ c&agrave;ng cao c&agrave;ng phải gương mẫu&rdquo;, Tổng b&iacute; thư lưu &yacute;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/93/znews-photo-zadn-vn_quote2_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong l&atilde;nh đạo, điều h&agrave;nh, tổ chức thực hiện, Tổng b&iacute; thư lưu &yacute; việc phải c&oacute; quyết t&acirc;m rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, s&aacute;ng tạo, ch&uacute; trọng tạo đột ph&aacute; để ph&aacute;t triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế của c&ocirc;ng việc v&agrave; đề cao tr&aacute;ch nhiệm người đứng đầu.</p> <p>&quot;Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện luật ph&aacute;p, ch&iacute;nh s&aacute;ch, thực thi c&ocirc;ng vụ; đồng thời, phải bảo vệ những c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; &yacute; ch&iacute; chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguy&ecirc;n tắc, kỷ luật của Đảng v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, d&aacute;m đổi mới s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m n&oacute;i, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm, d&aacute;m đương đầu với kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch v&agrave; quyết liệt trong h&agrave;nh động&quot;, Tổng b&iacute; thư y&ecirc;u cầu.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/88/znews-photo-zadn-vn_quote3_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhấn mạnh quan điểm &quot;d&acirc;n l&agrave; gốc&quot;, Tổng b&iacute; thư cho rằng phải coi nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; trung t&acirc;m, l&agrave; chủ thể của c&ocirc;ng cuộc đổi mới; mọi chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch phải thực sự xuất ph&aacute;t từ nguyện vọng, quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>Theo Tổng b&iacute; thư, kết quả c&ocirc;ng việc, sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; t&iacute;n nhiệm của nh&acirc;n d&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; quan trọng để đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng tổ chức bộ m&aacute;y v&agrave; chất lượng c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/77/znews-photo-zadn-vn_quote4_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp; <p>Lưu &yacute; cần nắm vững v&agrave; xử l&yacute; tốt mối quan hệ giữa ki&ecirc;n định v&agrave; đổi mới, vận dụng s&aacute;ng tạo, người đứng đầu Đảng, Nh&agrave; nước cho rằng nếu chỉ &quot;ki&ecirc;n định&quot; một c&aacute;ch m&aacute;y m&oacute;c th&igrave; dễ dẫn đến gi&aacute;o điều, cứng nhắc, bảo thủ nhưng nếu kh&ocirc;ng ki&ecirc;n định, m&agrave; &quot;đổi mới&quot; một c&aacute;ch v&ocirc; nguy&ecirc;n tắc th&igrave; cũng rất dễ rơi v&agrave;o chủ nghĩa x&eacute;t lại, chệch hướng, &quot;đổi m&agrave;u&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/83/znews-photo-zadn-vn_quote5_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Đề cập bối cảnh năm 2020 với ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, Tổng b&iacute; thư nhấn mạnh Việt Nam đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm s&aacute;ng trong việc khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 th&agrave;nh c&ocirc;ng. &quot;Việc ch&uacute;ng ta ngăn chặn v&agrave; kiểm so&aacute;t được đại dịch Covid-19 vừa qua l&agrave; một v&iacute; dụ minh chứng h&ugrave;ng hồn khẳng định t&iacute;nh ưu việt của chế độ ta, truyền thống đo&agrave;n kết, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, t&igrave;nh nh&acirc;n &aacute;i v&agrave; &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường của d&acirc;n tộc ta, nh&acirc;n d&acirc;n ta. C&agrave;ng trong kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, phẩm chất v&agrave; truyền thống đ&oacute; c&agrave;ng phải được ph&aacute;t huy, c&agrave;ng phải được nh&acirc;n l&ecirc;n gấp bội&quot;, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước khẳng định.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/88/znews-photo-zadn-vn_quote6_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Về phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII v&agrave; giai đoạn sắp tới, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng nhấn mạnh nhiệm vụ &ldquo;ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội l&agrave; trung t&acirc;m; x&acirc;y dựng Đảng l&agrave; then chốt; ph&aacute;t triển văn ho&aacute; l&agrave; nền tảng tinh thần của x&atilde; hội&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/58/znews-photo-zadn-vn_quote7.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Theo Tổng b&iacute; thư, động lực v&agrave; nguồn lực cho ph&aacute;t triển đất nước trong giai đoạn mới l&agrave; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; ch&iacute; tự cường d&acirc;n tộc, ph&aacute;t huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; của nền văn ho&aacute;, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh d&acirc;n tộc với sức mạnh thời đại.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc, c&oacute; &yacute; nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt c&oacute; t&iacute;nh lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất v&agrave; tinh thần to lớn để tiếp tục bứt ph&aacute;, vươn l&ecirc;n&rdquo;, Tổng b&iacute; thư nhấn mạnh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/2/znews-photo-zadn-vn_quote8_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh ra Đại hội XIII đề ra mục ti&ecirc;u tổng qu&aacute;t, trong đ&oacute; đề cập việc &ldquo;phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở th&agrave;nh nước ph&aacute;t triển, theo định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</p> <p>Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu l&agrave; nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung b&igrave;nh thấp.</p> <p>Đến năm 2030, Việt Nam l&agrave; nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; c&ocirc;ng nghiệp hiện đại, thu nhập trung b&igrave;nh cao. V&agrave; đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập nước, Việt Nam trở th&agrave;nh nước ph&aacute;t triển, thu nhập cao.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/35/znews-photo-zadn-vn_quote9_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Để thực hiện mục ti&ecirc;u tổng qu&aacute;t v&agrave; cụ thể đ&atilde; đề ra, Tổng b&iacute; thư cho rằng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng v&agrave; nguồn lực, tạo động lực mới cho sự ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững đất nước. Đặc biệt, ch&uacute;ng ta phải tạo được những bước đột ph&aacute; thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra như huy động, quản l&yacute;, sử dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c nguồn lực cho ph&aacute;t triển; khắc phục t&igrave;nh trạng tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;, ti&ecirc;u cực; khuyến kh&iacute;ch kinh tế tư nh&acirc;n ph&aacute;t triển...</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/85/znews-photo-zadn-vn_thumbnail_quote10.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng b&iacute; thư cho rằng cần thực hiện nhất qu&aacute;n chủ trương khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ l&agrave; quốc s&aacute;ch h&agrave;ng đầu, l&agrave; động lực quan trọng nhất để ph&aacute;t triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng, n&acirc;ng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả v&agrave; sức cạnh tranh của nền kinh tế. &quot;X&acirc;y dựng nền c&ocirc;ng nghiệp quốc gia vững mạnh; ph&aacute;t triển nền n&ocirc;ng nghiệp sản xuất h&agrave;ng ho&aacute; lớn, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao; ph&aacute;t triển mạnh khu vực dịch vụ dựa tr&ecirc;n nền tảng kinh tế số v&agrave; ứng dụng những th&agrave;nh tựu khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại&quot;, Tổng b&iacute; thư n&ecirc;u.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/19/znews-photo-zadn-vn_quote11_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>B&ecirc;n cạnh việc giải quyết h&agrave;i ho&agrave; c&aacute;c quan hệ lợi &iacute;ch trong x&atilde; hội, Tổng b&iacute; thư đề nghị ho&agrave;n thiện v&agrave; triển khai x&acirc;y dựng hệ gi&aacute; trị quốc gia, hệ gi&aacute; trị văn ho&aacute; v&agrave; chuẩn mực con người gắn với ph&aacute;t huy &yacute; ch&iacute;, kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển v&agrave; sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. &Ocirc;ng nhấn mạnh việc thực hiện những giải ph&aacute;p đột ph&aacute;, mạnh mẽ nhằm ngăn chặn c&oacute; hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy l&ugrave;i ti&ecirc;u cực x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/69/znews-photo-zadn-vn_quote12_zing.jpg" title="thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Một nhiệm vụ kh&aacute;c được Tổng b&iacute; thư nhắc đến l&agrave; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, ch&uacute;ng ta phải ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; đấu tranh ph&ograve;ng, chống tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;, ti&ecirc;u cực, với quyết t&acirc;m cao hơn, h&agrave;nh động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, kh&ocirc;ng c&oacute; v&ugrave;ng cấm, kh&ocirc;ng c&oacute; ngoại lệ. &quot;Xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; xử l&yacute; bằng ph&aacute;p luật c&aacute;n bộ c&oacute; vi phạm&quot;, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng y&ecirc;u cầu.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ogdETw_AWtU/458b3a698025697b3034/f406ab18105df903a04c/720/703cdc2ae16608385177.mp4?authen=exp=1599124308~acl=/ogdETw_AWtU/*~hmac=f38dcf42770f2623057b32d7c808f095" source-url="/video-tong-bi-thu-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-post1126614.html" true=""> <div> <video allowads="false" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="703cdc2ae16608385177" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_09_01/tbt_.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/d-IhrTtp2JI/334e63acd9e030be69f1/86b0f6ae4deba4b5fdfa/480/703cdc2ae16608385177.mp4?authen=exp=1599124308~acl=/d-IhrTtp2JI/*~hmac=4433365bc0cf91627b072e5f864c4e19" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/mFcTOR9quSc/whls/vod/0/1WC28zRNtjx-_lqHCEW/703cdc2ae16608385177.m3u8?authen=exp=1599081108~acl=/mFcTOR9quSc/*~hmac=f97c576c223a56a2f5e2f3c7386ab442" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/d-IhrTtp2JI/334e63acd9e030be69f1/86b0f6ae4deba4b5fdfa/480/703cdc2ae16608385177.mp4?authen=exp=1599124308~acl=/d-IhrTtp2JI/*~hmac=4433365bc0cf91627b072e5f864c4e19" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ogdETw_AWtU/458b3a698025697b3034/f406ab18105df903a04c/720/703cdc2ae16608385177.mp4?authen=exp=1599124308~acl=/ogdETw_AWtU/*~hmac=f38dcf42770f2623057b32d7c808f095" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Tổng b&iacute; thư d&acirc;ng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong> S&aacute;ng 1/9, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; đến d&acirc;ng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; 67.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top