Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhìn lại các thành tựu của nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời nghe các tham luận, ý kiến chỉ đạo cho nhiệm kỳ tới.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/93/znews-photo-zadn-vn_daihoidangbng_1_zing.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đ&atilde; khai mạc s&aacute;ng 11/8 tại trụ sở Bộ Ngoại Giao (H&agrave; Nội).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/40/znews-photo-zadn-vn_bo_ng_zing_1_.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tham dự Đại hội c&oacute; Ph&oacute; thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại Giao Phạm B&igrave;nh Minh v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, Ban D&acirc;n vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng, Đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối c&aacute;c cơ quan quan Trung ương.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/35/znews-photo-zadn-vn_bo_ng_zing_2_.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong b&agrave;i viết nh&acirc;n dịp khai mạc đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, Ph&oacute; thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm B&igrave;nh Minh cho biết ng&agrave;nh đối ngoại đ&atilde; đạt được nhiều kết quả quan trọng, g&oacute;p phần giữ vững m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/10/znews-photo-zadn-vn_daihoidangbng_4_zing.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&igrave;n lại nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ph&oacute; thủ tướng đ&aacute;nh gi&aacute; vai tr&ograve; v&agrave; tổ chức bộ m&aacute;y của Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục được tăng cường.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/59/znews-photo-zadn-vn_daihoidangbng_5_zing.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng cho biết khối lượng c&ocirc;ng việc của to&agrave;n ng&agrave;nh Ngoại giao cũng tăng l&ecirc;n rất nhiều so với trước; t&iacute;nh chất đa dạng v&agrave; khẩn trương, nhiều vấn đề đối ngoại phức tạp, nhạy cảm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/61/znews-photo-zadn-vn_bo_ng_zing_3_.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới, Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh cho biết quan hệ với c&aacute;c nước, nhất l&agrave; c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng, khu vực v&agrave; c&aacute;c nước lớn tiếp tục được củng cố v&agrave; đi v&agrave;o chiều s&acirc;u, thực chất, tạo dựng được khu&ocirc;n khổ quan hệ ổn định, bền vững. Hội nhập quốc tế đ&atilde; thu h&uacute;t th&ecirc;m nhiều nguồn lực phục vụ ph&aacute;t triển đất nước.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/50/znews-photo-zadn-vn_bo_ng_zing_4_.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ, Bộ Ngoại giao đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p th&uacute;c đẩy h&igrave;nh th&agrave;nh, k&yacute; kết v&agrave; v&agrave; triển khai hiệu quả một số hiệp định quan trọng như CPTPP, EVFTA, EVIPA, đồng thời đảm nhiệm tốt vai tr&ograve; Chủ tịch ASEAN năm 2020 v&agrave; Ủy vi&ecirc;n Kh&ocirc;ng thường trực Hội đồng bảo an <span>Li&ecirc;n Hợp Quốc</span> nhiệm kỳ 2020-2021.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/61/znews-photo-zadn-vn_daihoidangbng_8_zing.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 10/8, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đ&atilde; tổ chức Phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII. Tại Phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh: Biểu quyết th&ocirc;ng qua bầu Đo&agrave;n chủ tịch, Đo&agrave;n thư k&yacute; v&agrave; Ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu của Đại hội; Đại hội cũng biểu quyết th&ocirc;ng qua Chương trinh l&agrave;m việc, dự thảo quy chế l&agrave;m việc của Đại hội, quy chế bầu cử tại đại hội.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/52/znews-photo-zadn-vn_bo_ng_zing_5_.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Bộ Ngoại giao kh&oacute;a XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với số lượng 35 người, được bầu từ danh s&aacute;ch gồm 40 người. Trong đ&oacute;, c&oacute; 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; l&atilde;nh đạo Bộ, giới thiệu tham gia Ban Thường vụ. 29 th&agrave;nh vi&ecirc;n đại diện cho c&aacute;c đơn vị, c&aacute;c cấp ủy trực thuộc, C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n. 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n lại l&agrave; ủy vi&ecirc;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai hoi dai bieu dang bo bo ngoai giao anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/11/znews-photo-zadn-vn_bo_ng_zing_6_.jpg" title="đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng những th&agrave;nh t&iacute;ch của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng ch&iacute; Sơn Minh Thắng, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&aacute;c cơ quan Trung ương đ&aacute;nh gi&aacute; sau khi hợp nhất Đảng bộ Ngo&agrave;i nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, hiện nay Đảng bộ Bộ Ngoại giao c&oacute; quy m&ocirc; v&agrave; số lượng tổ chức lớn nhất trong Đảng bộ Khối c&aacute;c cơ quan Trung ương, phạm vi hoạt động trải khắp c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top