Thiếu tướng Đỗ Quang Thành giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chiều 18/6, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Đỗ B&aacute; Tỵ - Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội đ&atilde; trao Nghị quyết số 963/NQ-UBTVQH14 ng&agrave;y 16/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ph&ecirc; chuẩn Thiếu tướng Đỗ Quang Th&agrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Thường trực Ủy ban Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh giữ chức Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh của Quốc hội kh&oacute;a XIV.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đại tướng Đỗ B&aacute; Tỵ ch&uacute;c mừng t&acirc;n Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh; khẳng định đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng gắn với tr&aacute;ch nhiệm nặng nề; mong rằng tr&ecirc;n cương vị mới, Thiếu tướng Đỗ Quang Th&agrave;nh sẽ ph&aacute;t huy những kết quả đ&atilde; đạt được để tiếp tục ho&agrave;n th&agrave;nh tốt trọng tr&aacute;ch của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Đỗ Quang Th&agrave;nh, t&acirc;n Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu, r&egrave;n luyện, t&iacute;ch lũy kinh nghiệm v&agrave; kiến thức để đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; đồng thời ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, khả năng, tham mưu cho đồng ch&iacute; Chủ nhiệm, c&ugrave;ng tập thể Thường trực Ủy ban Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh ho&agrave;n th&agrave;nh tốt trọng tr&aacute;ch được Đảng, Quốc hội v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p data-field="source" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Nhịp sống kinh tế
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top