Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an Đồng Nai vừa được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai thay cho Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai nghỉ hưu.

<div> <p>Ng&agrave;y 9/6, C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai đ&atilde; tổ chức c&ocirc;ng bố quyết định của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Thừa ủy quyền của Bộ C&ocirc;ng an, Đại t&aacute; Vũ Hồng Văn, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai đ&atilde; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an, bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai cho Đại t&aacute; Nguyễn Ngọc Quang (SN 1967), Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh n&agrave;y.</p> <div> <div><span>Đại t&aacute; Nguyễn Ngọc Quang được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT thay cho Đại t&aacute; Nguyễn Văn Kim, nguy&ecirc;n Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh vừa c&oacute; quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ kể từ ng&agrave;y 1/6. Trước đ&oacute;,&nbsp;Đại t&aacute; Nguyễn Ngọc Quang, giữ chức vụ Trưởng ph&ograve;ng Hướng dẫn điều tra tội phạm về ma t&uacute;y, Cục Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y v&agrave; đ&atilde; được Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai v&agrave;o ng&agrave;y 4/5.</span></div> </div> <p>Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, Đại t&aacute; Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh, tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c mới, tr&aacute;ch nhiệm c&ograve;n nặng nề, nhưng với kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c, t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n phấn đấu, n&acirc;ng cao tinh thần chủ động, s&aacute;ng tạo, s&acirc;u s&aacute;t cơ sở, nắm chắc t&igrave;nh h&igrave;nh, nhanh ch&oacute;ng c&ugrave;ng tập thể l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an tỉnh x&aacute;c định v&agrave; triển khai c&aacute;c c&ocirc;ng việc trọng t&acirc;m, trọng điểm, ph&ograve;ng ngừa đấu tranh c&oacute; hiệu quả đối với tội phạm, giữ g&igrave;n trật tự ATXH, bảo vệ cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n cho nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top