Trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT

Ngày 15/6, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trao Quyết định số 818/QĐ/TTg ngày 12/6 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/baochinhphu-vn_83597236_1684753608338801_8365477637455556462_o.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp trao Quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm&nbsp;c&oacute; thời hạn cho &ocirc;ng Phạm Đức Long giữ chức vụ Chủ tịch&nbsp;Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n Tập đo&agrave;n VNPT. Ảnh: VGP/Minh Tuấn</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại buổi lễ c&ocirc;ng bố, &ocirc;ng Phạm Đức Long chia sẻ: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; vinh dự lớn lao nhưng cũng l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nặng nề trước Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ TT&amp;TT v&agrave; tập thể c&aacute;n bộ đảng vi&ecirc;n, người lao động của VNPT. T&ocirc;i &yacute; thức được rằng bản th&acirc;n phải nỗ lực hơn nữa, kh&ocirc;ng ngừng học tập, r&egrave;n luyện trau dồi bản th&acirc;n, tận t&acirc;m tận lực l&atilde;nh đạo đơn vị vượt qua mọi kh&oacute; khăn thử th&aacute;ch x&acirc;y dựng Đảng bộ VNPT tiếp tục trong sạch vững mạnh, VNPT tiếp tục l&agrave; doanh nghiệp nh&agrave; nước chủ lực trong lĩnh vực viễn th&ocirc;ng v&agrave; l&agrave; doanh nghiệp trụ cột trong thực hiện chương tr&igrave;nh chuyển đổi số quốc gia&quot;.</p> <div>T&acirc;n Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n Tập đo&agrave;n VNPT cũng nhấn mạnh sẽ&nbsp;tiếp tục học hỏi, kế thừa những th&agrave;nh quả, kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo VNPT qua c&aacute;c thời kỳ, đồng thời dẫn dắt để VNPT thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chiến lược VNPT 4.0, trong đ&oacute; trọng t&acirc;m l&agrave; c&aacute;c vấn đề sau:</div> <p>Thứ nhất l&agrave; chuyển m&igrave;nh th&agrave;nh một doanh nghiệp c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng đầu quốc gia, ti&ecirc;n phong trong việc nghi&ecirc;n cứu, l&agrave;m chủ v&agrave; ứng dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 đ&uacute;ng với tinh thần Make in Việt Nam v&agrave; chỉ thị 01 ng&agrave;y 14/1/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển doanh nghiệp c&ocirc;ng nghệ số Việt Nam.</p> <p>Thứ hai l&agrave; VNPT trở th&agrave;nh doanh nghiệp trụ cột, dẫn dắt chương tr&igrave;nh chuyển đổi số quốc gia b&aacute;m s&aacute;t tinh thần Nghị quyết số 52 ng&agrave;y 27/9/2919 của Bộ Ch&iacute;nh trị về việc Việt Nam chủ động tham gia cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ lần thứ 4, v&agrave; Quyết định số 749 ng&agrave;y 3/6/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt Chương tr&igrave;nh chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.</p> <div>Thứ ba, x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh vận h&agrave;nh linh hoạt: Tổ chức lại, ho&agrave;n thiện, điều chỉnh m&ocirc; h&igrave;nh ph&ugrave; hợp với những thay đổi về h&igrave;nh thức v&agrave; nội dung hoạt động của một tập đo&agrave;n lớn về c&ocirc;ng nghệ trong xu thế chung, với những m&ocirc; h&igrave;nh mới, mang t&iacute;nh mở, linh hoạt v&agrave; huy động được tối đa c&aacute;c nguồn lực của VNPT một c&aacute;ch c&oacute; hiệu quả nhất.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Thứ tư, duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy văn ho&aacute; VNPT, n&acirc;ng l&ecirc;n một tầm cao mới, đặc biệt l&agrave; những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i quan trọng như văn h&oacute;a s&aacute;ng tạo, khuyến kh&iacute;ch s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng giới hạn v&agrave; chuyển dịch mạnh mẽ sang m&ocirc; h&igrave;nh văn h&oacute;a th&iacute;ch ứng, lu&ocirc;n đổi mới tư duy v&agrave; h&agrave;nh động...</div> <p>Thứ năm l&agrave; cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh một c&aacute;ch bền vững, để c&oacute; điều kiện đảm bảo vững chắc việc l&agrave;m, cải thiện thu nhập cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ở mức tốt trong mặt bằng chung của x&atilde; hội, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực hơn v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội, ti&ecirc;n phong v&igrave; sự ph&aacute;t triển của cộng đồng, x&acirc;y dựng đất nước.</p> <p>B&ecirc;n cạnh việc triển khai 5 nhiệm vụ trọng t&acirc;m tr&ecirc;n th&igrave; VNPT cũng sẽ thực hiện đồng bộ 4 đột ph&aacute; gồm: Đột ph&aacute; về ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, đột ph&aacute; về cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, đột&nbsp;ph&aacute; về ph&aacute;t triển hạ tầng mạng, hạ tầng số với c&ocirc;ng nghệ hiện đại, cấu tr&uacute;c linh hoạt, từng bước hội tụ hạ tầng IDC v&agrave; CSDL, đạt chuẩn quốc tế hướng đến kết nối th&ocirc;ng minh v&agrave; thực hiện chuyển đổi số v&agrave; đột ph&aacute; về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng qua việc x&acirc;y dựng một trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu mạnh, sử dụng hiệu quả quỹ khoa học c&ocirc;ng nghệ, h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c ph&ograve;ng Lab ph&aacute;t triển c&aacute;c nền tảng c&ocirc;ng nghệ then chốt như tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, 5G, điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y, bigdata...</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp, đ&aacute;nh gi&aacute; &ocirc;ng Phạm Đức Long đ&atilde; được t&ocirc;i r&egrave;n từ thực tiễn, đi l&ecirc;n từ cơ sở v&agrave; đ&atilde; khẳng định được tr&igrave;nh độ quản l&yacute;, bản lĩnh ch&iacute;nh trị của m&igrave;nh qua c&aacute;c kết quả thực tế. Với kinh nghiệm đ&oacute;, Chủ tịch Ủy ban quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp tin tưởng rằng, &ocirc;ng Phạm Đức Long, tr&ecirc;n cương vị mới sẽ tạo được sự đo&agrave;n kết một l&ograve;ng trong Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n trong to&agrave;n Tập đo&agrave;n VNPT. Qua đ&oacute;, l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, điều h&agrave;nh Tập đo&agrave;n VNPT ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u nhiệm vụ được giao về t&agrave;i ch&iacute;nh, quản trị, cổ phần h&oacute;a doanh nghiệp, triển khai mạng 5G&hellip; trong c&aacute;c năm tới.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Phạm Đức Long sinh năm 1970, c&oacute; bằng tiến sĩ điện tử viễn th&ocirc;ng tại Nhật Bản, đ&atilde; trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c quan trọng tại Tập đo&agrave;n VNPT.&nbsp;T</p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top