Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á, VinGroup bỏ xa các tập đoàn nước ngoài

Trên đường đi làm, bạn nhìn đếm được bao nhiêu cửa hàng Vinmart+, hay Circle K?

<div> <p style="text-align: justify;"><span>C&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện lợi đang trở th&agrave;nh đối thủ cạnh tranh trực tiếp mạnh mẽ của nhiều k&ecirc;nh thương mại truyền thống trong nhiều lĩnh vực.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hiện tại, về mặt quy m&ocirc;, tỷ trọng v&agrave; mật độ cửa h&agrave;ng tiện lợi ở Việt Nam vẫn c&ograve;n tương đối thấp: trong khi c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện lợi thường chiếm khoảng 20% ​​thị trường ở c&aacute;c nền kinh tế kh&aacute;c, th&igrave; con số n&agrave;y ở Việt Nam chưa đến 10%.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Về mật độ, cứ 54.400 cư d&acirc;n th&igrave; sẽ c&oacute; một của h&agrave;ng tiện lợi. Vẫn c&ograve;n kh&aacute; thấp so với c&aacute;c thị trường như H&agrave;n Quốc v&agrave; Trung Quốc. Tại H&agrave;n, cứ 2.100 người sẽ c&oacute; một cửa h&agrave;ng tiện lợi. C&ograve;n ở Trung Quốc th&igrave; một cửa h&agrave;ng tiện lợi sẽ phục vụ trung b&igrave;nh 24.900 cư d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tuy nhi&ecirc;n, thị trường cửa h&agrave;ng tiện lợi đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độc ch&oacute;ng mặt. Theo b&aacute;o c&aacute;o của Deloitte, tr&ecirc;n to&agrave;n đất nước Việt Nam, số lượng cửa h&agrave;ng tiện lợi đ&atilde; tăng gấp bốn lần kể từ năm 2012 v&agrave; h&igrave;nh thức n&agrave;y cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số lượng mở mới c&aacute;c loại h&igrave;nh mua sắm trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2018. Sự hấp dẫn của c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện &iacute;ch kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của c&aacute;c tập đo&agrave;n trong nước như VinGroup, Saigon Co.Op m&agrave; c&ograve;n cả c&ocirc;ng ty nước ngo&agrave;i như Circle K, B&#39;s Mart, Mini Stop, 7-Eleven, GS25...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Vingroup c&oacute; kế hoạch mở 4.000 cửa h&agrave;ng tiện &iacute;ch Vinmart v&agrave;o năm 2020, trong khi Saigon Co.op đang tiến h&agrave;nh mua lại mạng lưới c&aacute;c cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a nhỏ, chủ yếu ở khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n, để mở rộng thị trường. Cũng trong giai đoạn n&agrave;y, g&atilde; khổng lồ b&aacute;n lẻ 7-Eleven đặt mục ti&ecirc;u tăng số lượng cửa h&agrave;ng l&ecirc;n 1.000 trong v&ograve;ng 10 năm, trong khi c&ocirc;ng ty H&agrave;n Quốc GS25 bắt tay v&agrave;o nỗ lực mở 2.500 cửa h&agrave;ng trong 10 năm tới.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á, VinGroup bỏ xa các tập đoàn nước ngoài - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/13/tienloi-1555155292867531144836.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/13/tienloi-1555155292867531144836.png" title="Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á, VinGroup bỏ xa các tập đoàn nước ngoài - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>C&oacute; thể thấy, c&aacute;c doanh nghiệp trong nước vẫn đang chiếm phần &aacute;p đảo thị trường cửa h&agrave;ng tiện lợi với tỷ trọng 70%. T&iacute;nh đến hết th&aacute;ng 1/2019, Deloitte b&aacute;o c&aacute;o, chỉ ri&ecirc;ng Vinmart+ đ&atilde; c&oacute; tất cả 1.700 cửa h&agrave;ng. Trong khi tổng cộng c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện lợi thương hiệu nước ngo&agrave;i (kh&ocirc;ng t&iacute;nh Shop&amp;Go đ&atilde; nhượng lại cho VinGroup) chỉ dừng lại ở con số hơn 600.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á, VinGroup bỏ xa các tập đoàn nước ngoài - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/13/tienloi-1555154932212577360481.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/13/tienloi-1555154932212577360481.png" title="Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á, VinGroup bỏ xa các tập đoàn nước ngoài - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Tỷ lệ tăng trưởng h&agrave;ng năm k&eacute;p doanh số b&aacute;n lẻ c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện lợi của Việt Nam đang l&agrave; 35,7%, cao hơn rất nhiều so với c&aacute;c quốc gia c&ograve;n lại trong khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với tầng lớp trung lưu ph&aacute;t triển nhanh nhất ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Việt Nam đ&atilde; đạt được tốc độ tăng trưởng phi thường trong lĩnh vực b&aacute;n lẻ. Xu hướng n&agrave;y sẽ c&ograve;n tiếp tục trong tương lai, do nh&acirc;n khẩu học với d&acirc;n số tương đối trẻ v&agrave; xu hướng chi ti&ecirc;u ti&ecirc;u d&ugrave;ng ph&aacute;t triển mạnh mẽ.</span></p> <p data-field="source" style="text-align: justify;">Theo Tr&iacute; thức trẻ</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
Tràn lan bình giữ nhiệt “rẻ như cho”

Tràn lan bình giữ nhiệt “rẻ như cho”

Nhờ tính tiện lợi, đa năng, bình giữ nhiệt là sản phẩm gia dụng phổ biến trong gia đình Việt hiện nay. Tuy nhiên, nếu không nắm rõ thông tin trong việc mua hàng, rất có thể, những chiếc bình giữ nhiệt dùng hàng ngày sẽ trở thành mối nguy hiểm.
Lẫn lộn chất lượng xoong, nồi inox siêu rẻ

Lẫn lộn chất lượng xoong, nồi inox siêu rẻ

Trên thị trường có nhiều loại sản phẩm xoong, nồi… làm bằng vật liệu inox. Trong đó, nhiều sản phẩm giá rẻ của các cơ sở thủ công trong nước và không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng trôi nổi trên thị trường.
back to top