Thêm 4 người từ Nga về nước khỏi bệnh COVID-19

Ngày 2/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết hôm nay sẽ có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi ở nước ta lên 297/328 (chiếm 91% tổng số bệnh nhân).

<div> <p><span>C&aacute;c bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh h&ocirc;m nay gồm: BN294, BN299, BN307, BN311.</span></p> <p><span>Họ đều l&agrave; những h&agrave;nh kh&aacute;ch về nước từ Nga v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh.</span></p> <p><span>Hiện c&aacute;c bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n sức khỏe ổn định, kh&ocirc;ng sốt, kh&ocirc;ng ho, kh&ocirc;ng kh&oacute; thở v&agrave; sẽ tiếp tục được c&aacute;ch ly v&agrave; theo d&otilde;i sức khỏe trong 14 ng&agrave;y tiếp theo.</span></p> <p><span><b>BN294: </b>29 tuổi, nam, địa chỉ Kiến Xương, Th&aacute;i B&igrave;nh</span></p> <p><span>- V&agrave;o viện: 13/5/2020</span></p> <p><span>- X&eacute;t nghiệm: 3 lần &acirc;m t&iacute;nh</span></p> <p><span><b>&nbsp;BN299:</b> 35 tuổi, nam, địa chỉ Gia Viễn, Ninh B&igrave;nh</span></p> <p><span>- V&agrave;o viện: 17/5/2020</span></p> <p><span>- X&eacute;t nghiệm: 2 lần &acirc;m t&iacute;nh</span></p> <p><span><b>&nbsp;BN307:</b> 30 tuổi, nam, địa chỉ Kỳ Anh, H&agrave; Tĩnh</span></p> <p><span>- V&agrave;o viện: 18/5/2020</span></p> <p><span>- X&eacute;t nghiệm: 3 lần &acirc;m t&iacute;nh</span></p> <p><span><b>BN311:</b> 26 tuổi, nam, địa chỉ Y&ecirc;n Th&agrave;nh, Nghệ An</span></p> <p><span>- V&agrave;o viện: 18/5/2020</span></p> <p><span>- X&eacute;t nghiệm: 2 lần &acirc;m t&iacute;nh</span></p> <p>&nbsp;</p> <p data-field="source">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Nhịp sống kinh tế
back to top