Một người nghi nhiễm Covid-19 vượt đường mòn từ TQ về Việt Nam

Một phụ nữ 30 tuổi từ Trung Quốc theo đường mòn vào tỉnh Cao Bằng rồi sau đó lên máy bay ở Nội Bài về Tân Sơn Nhất.

<div> <p>Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 vừa ra văn bản khẩn gửi đến đến Bộ Quốc ph&ograve;ng v&agrave; UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường kiểm so&aacute;t nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p qua đường m&ograve;n, lối mở.&nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;, Trung t&acirc;m kiểm dịch Y tế quốc tế TP. HCM đ&atilde; ph&aacute;t hiện&nbsp;ca nghi nhiễm <span>SARS-CoV-2 </span>l&agrave; một phụ nữ 30 tuổi. Tối&nbsp; 28/5, người n&agrave;y đi theo đường m&ograve;n, lối mở từ Trung Quốc v&agrave;o tỉnh Cao Bằng, sau đ&oacute; đến s&acirc;n bay Nội B&agrave;i về T&acirc;n Sơn Nhất.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Một người nghi nhiễm Covid-19 vượt đường mòn từ TQ về Việt Nam" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_giam-sat-64-hanh-khach-nhap-canh-tp-hcm-de-han-che-lay-nhiem-virus-corona.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Một phụ nữ vượt đường m&ograve;n từ Trung Quốc về Cao Bằng, di chuyển xuống H&agrave; Nội để l&ecirc;n m&aacute;y bay về TP.HCM. Ảnh: K.D.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Quốc ph&ograve;ng, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo thực hiện c&aacute;c nội dung sau:&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;Thực hiện nghi&ecirc;m &yacute; kiến chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng chống dịch trong việc ph&ograve;ng chống dịch tại khu vực bi&ecirc;n giới.&nbsp;</p> <p>2.&nbsp;Tăng cường kiểm so&aacute;t chặt chẽ c&aacute;c đường m&ograve;n, lối mở tại khu vực bi&ecirc;n giới, kh&ocirc;ng để c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam. Nếu c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị n&agrave;o để xảy ra trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p th&igrave; phải chịu tr&aacute;ch nhiệm.</p> <p>3.&nbsp;Tuy&ecirc;n truyền, vận động nh&acirc;n d&acirc;n ph&aacute;t hiện c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p trong cộng đồng b&aacute;o ngay cho ch&iacute;nh quyền cơ sở để tổ chức c&aacute;ch ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch kh&aacute;c theo hướng dẫn của Bộ Y tế.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top