45 ngày Việt Nam không có ca lây mắc COVID-19 trong cộng đồng

Chiều 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 45 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

<div> <p>T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 16.4 đến 18h ng&agrave;y 31.5 đ&atilde; 45 ng&agrave;y Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng. T&iacute;nh đến 18h ng&agrave;y 31.5: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay. T&iacute;nh từ 6h đến 18h ng&agrave;y 31.5: 0 ca mắc mới.</p> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 7.870, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 69</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 6.870</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 931</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19:</p> <p>- Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với SARS-CoV-2: 7 ca.</p> <p>- Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 trở l&ecirc;n với SARS-CoV-2: 22 ca.</p> <p>T&iacute;nh đến nay, đ&atilde; 45 ng&agrave;y Việt Nam kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ca l&acirc;y nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. 279 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được chữa khỏi, tương ứng với tỉ lệ khỏi bệnh đạt 85%.&nbsp;Hiện c&ograve;n 49 bệnh nh&acirc;n đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế tuyến trung ương v&agrave; tuyến tỉnh. Đa số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đều c&oacute; sức khoẻ ổn định.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, dịch bệnh COVID-19 tr&ecirc;n thế giới vẫn c&ograve;n diễn biến phức tạp, ch&uacute;ng ta vẫn đ&oacute;n c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngo&agrave;i v&agrave;o l&agrave;m việc; đưa người Việt Nam ở c&aacute;c quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ đang c&oacute; dịch về nước, dẫn tới nguy cơ dịch bệnh x&acirc;m nhập v&agrave;o trong nước l&agrave; rất lớn. V&igrave; thế, Việt Nam cần thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng, chống dịch (bao chặt b&ecirc;n ngo&agrave;i, nới lỏng b&ecirc;n trong) để tổ chức thực hiện c&aacute;ch ly th&agrave;nh vi&ecirc;n tổ bay quốc tế, chuy&ecirc;n gia, lưu học sinh v&agrave;o Việt Nam theo đ&uacute;ng quy định.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh sức khoẻ của nam phi c&ocirc;ng người Anh (bệnh nh&acirc;n 91) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy:&nbsp;Phổi bệnh nh&acirc;n phi cải thiện,&nbsp;th&ocirc;ng kh&iacute; phổi l&ecirc;n đến 40%, c&oacute; thể&nbsp; xoay đầu, c&aacute;c&nbsp;chỉ số nhiễm khuẩn giảm.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo laodong.vn
back to top