Thái Nguyên: Kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tỉnh Thái Nguyên sẽ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Hoạt động kiểm tra công vụ nhằm góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên giao.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân.

Thái Nguyên: Kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ảnh 1

Hoạt động kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức (Ảnh: Internet).

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; chấp hành thời gian làm việc; tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc tỉnh Thái Nguyên; chấp hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện công khai đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối tượng kiểm tra gồm: Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. Đối tượng kiểm tra đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Theo Đời sống
back to top