Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời ứng xử thế nào?

Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã nhận được câu hỏi “Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các bạn trẻ không?”.

<div> <p>C&ugrave;ng <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> điểm lại phần thi ứng xử của T&acirc;n Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị H&agrave; v&agrave; c&aacute;c th&iacute; sinh lọt Top &nbsp;5 cuộc thi.</p> <p>L&agrave; th&iacute; sinh thứ hai được xướng t&ecirc;n bước v&agrave;o Top 5 thi ứng xử, người đẹp đến từ Thanh Ho&aacute; - <strong>Đỗ Thị H&agrave;</strong> nhận được c&acirc;u hỏi: <em>&ldquo;Nếu trở th&agrave;nh Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn c&oacute; nghĩ m&igrave;nh l&agrave; h&igrave;nh mẫu cho c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i trẻ kh&ocirc;ng?&rdquo;</em></p> <p>Đỗ Thị H&agrave; trả lời: &ldquo;Nếu trở th&agrave;nh Hoa hậu Việt Nam 2020, t&ocirc;i nghĩ m&igrave;nh l&agrave; người đ&atilde; mang đủ phẩm chất, những yếu tố cần v&agrave; đủ của con g&aacute;i Việt Nam. V&agrave; d&ugrave; c&oacute; trở th&agrave;nh h&igrave;nh mẫu của giới trẻ Việt Nam hay kh&ocirc;ng th&igrave; t&ocirc;i phải l&agrave; người lu&ocirc;n truyền cảm hứng tới giới trẻ. V&agrave; t&ocirc;i sẽ l&agrave;m được điều đ&oacute;&rdquo;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời ứng xử thế nào? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_hoahaudothiha-1605890741919-1605894139261.jpeg" title="Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời ứng xử thế nào? - 1" /> <figcaption>Đỗ Thị H&agrave; đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.</figcaption> </figure> <p><strong>Huỳnh Nguyễn Mai Phương</strong>, SBD 093 được xướng t&ecirc;n người gi&agrave;nh danh hiệu Người đẹp Nh&acirc;n &aacute;i. C&ocirc; cũng l&agrave; th&iacute; sinh đầu ti&ecirc;n bước v&agrave;o v&ograve;ng thi ứng xử.</p> <p>C&acirc;u hỏi Mai Phương nhận được l&agrave;: &ldquo;<em>Những hiện tượng thi&ecirc;n tai bất thường xảy ra ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, mưa lũ, hạn h&aacute;n, sạt lở đất, x&acirc;m nhập mặn&hellip; Bạn c&oacute; đồng &yacute; với quan điểm v&igrave; con người đ&atilde; đối xử qu&aacute; t&agrave;n nhẫn với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&ecirc;n giờ đ&acirc;y thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đang trả th&ugrave; lại con người?&rdquo;</em></p> <p>Người đẹp Nh&acirc;n &aacute;i trả lời: &ldquo;Mẹ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n lu&ocirc;n y&ecirc;u thương con người ch&uacute;ng ta nhưng buồn thay, l&ograve;ng tham con người v&ocirc; đ&aacute;y n&ecirc;n ch&uacute;ng ta v&ocirc; t&igrave;nh khai th&aacute;c qu&aacute; nhiều, l&agrave;m đau mẹ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của ch&uacute;ng ta. Kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c, ch&uacute;ng ta phải chịu tr&aacute;ch nhiệm với h&agrave;nh động của m&igrave;nh. Nhưng vẫn c&ograve;n thời gian cho ch&uacute;ng ta cứu chữa mọi thứ. Ch&uacute;ng ta phải h&agrave;nh động ngay lập tức, h&agrave;nh động mạnh mẽ, kịp thời, thay đổi th&oacute;i quen của m&igrave;nh từ những điều nhỏ nhất, đ&oacute;ng g&oacute;p cho m&ocirc;i trường nhiều hơn. H&atilde;y suy nghĩ rằng m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m được, suy nghĩ t&iacute;ch cực, v&agrave; h&atilde;y tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước. Cố l&ecirc;n những thế hệ trẻ, cố l&ecirc;n những thế hệ mai sau&hellip;&rdquo;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời ứng xử thế nào? - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_hoahauvietnam-202011605891741973-1605894209190.jpg" title="Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời ứng xử thế nào? - 2" /> <figcaption> <p>Đỗ Thị H&agrave;, sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Kinh tế Quốc d&acirc;n H&agrave; Nội, đ&atilde; gi&agrave;nh vương miện cuộc thi &ldquo;Hoa hậu Việt Nam 2020 - Thập kỷ hương sắc&rdquo;. &Aacute; hậu 1 thuộc về Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn L&ecirc; Ngọc Thảo trở th&agrave;nh &Aacute; hậu 2.</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Phạm Ngọc Phương Anh</strong>, SBD 045 l&agrave; th&iacute; sinh thứ ba lọt Top 5 thi ứng xử. C&ocirc; nhận được c&acirc;u hỏi: <em>&ldquo;Giữa một tr&aacute;i tim ấm v&agrave; một c&aacute;i đầu lạnh, đ&acirc;u l&agrave; yếu tố ti&ecirc;n quyết hơn phải lựa chọn để đưa ta đến th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c?&rdquo;.</em></p> <p>Người đẹp khẳng định: &ldquo;Đối với c&acirc;u hỏi n&agrave;y, theo em l&agrave; cả tr&aacute;i tim ấm &aacute;p v&agrave; c&aacute;i đầu lạnh đều l&agrave; yếu tố cần thiết cho cuộc sống, để ta c&oacute; hạnh ph&uacute;c, c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống. Với c&aacute;i đầu lạnh, ch&uacute;ng ta sẽ đưa ra quyết định đ&uacute;ng đắn. Với tr&aacute;i tim ấm &aacute;p, ch&uacute;ng ta sẽ t&igrave;m ra được hạnh ph&uacute;c của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. V&igrave; vậy, trong cuộc sống, ch&uacute;ng ta phải biết dung ho&agrave; cả hai yếu tố để c&oacute; thể kh&eacute;o l&eacute;o, vận dụng mang lại được sự th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c của ri&ecirc;ng m&igrave;nh.&rdquo;</p> <p><strong>Phạm Thị Phương Quỳnh</strong>, SBD 146 l&agrave; th&iacute; sinh thứ tư lọt Top 5. C&acirc;u hỏi c&ocirc; nhận được l&agrave;: <em>&ldquo;Nếu bạn phải lựa chọn giữa người con hiếu thảo trong gia đ&igrave;nh v&agrave; người c&oacute; &iacute;ch trong x&atilde; hội th&igrave; bạn sẽ chọn l&agrave; người n&agrave;o?&rdquo;</em></p> <p>Phương Quỳnh trả lời: &ldquo;Việc trở th&agrave;nh một người con hiếu thảo, v&agrave; trở th&agrave;nh người c&oacute; &iacute;ch trong x&atilde; hội l&agrave; hai điều m&agrave; ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n hướng đến trong cuộc sống. Nếu phải lựa chọn một trong hai c&oacute; vẻ điều đ&oacute; qu&aacute; kh&oacute; khăn n&ecirc;n nếu t&ocirc;i được chọn lựa, t&ocirc;i xin tham lam m&agrave; chọn cho m&igrave;nh cả hai. T&ocirc;i xin c&aacute;m ơn&rdquo;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời ứng xử thế nào? - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_hoahauvietnam-261605889626921-1605894401765.jpg" title="Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời ứng xử thế nào? - 3" /> <figcaption> <p>Nguyễn L&ecirc; Ngọc Thảo được trao giải&nbsp; &Aacute; hậu 2.</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Nguyễn L&ecirc; Ngọc Thảo</strong>, SBD 068 l&agrave; th&iacute; sinh cuối c&ugrave;ng lọt Top 5. &Ocirc;ng L&ecirc; Xu&acirc;n Sơn, Trưởng BTC cuộc thi đặt c&acirc;u hỏi cho Ngọc Thảo: <em>&ldquo;Trong b&agrave;i h&aacute;t &ldquo;Một m&ugrave;a xu&acirc;n nho nhỏ&rdquo; c&oacute; c&acirc;u như sau: &ldquo;Ta l&agrave;m con chim h&oacute;t ta l&agrave;m một nh&agrave;nh hoa/Một nốt trầm xao xuyến ta biến trong ho&agrave; ca&rdquo;. Vậy bạn muốn l&agrave;m nốt nhạc ri&ecirc;ng lẻ để bay v&uacute;t l&ecirc;n một c&aacute;ch huy ho&agrave;ng hay l&agrave; nốt nhạc trong bản ho&agrave; ca?&rdquo;</em></p> <p>Th&iacute; sinh Ngọc Thảo trả lời: &ldquo;Cho d&ugrave; l&agrave; một nốt nhạc ri&ecirc;ng lẻ, hay nốt nhạc trong bản nhạc chung th&igrave; em cũng sẽ toả s&aacute;ng theo c&aacute;ch ri&ecirc;ng của m&igrave;nh. Cũng giống như trong cuộc sống, kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể lựa chọn cho m&igrave;nh chỗ đứng, một vị tr&iacute;, v&igrave; thế&hellip; cho d&ugrave; ở bất cứ vị tr&iacute; n&agrave;o em sẽ toả s&aacute;ng theo c&aacute;ch của ri&ecirc;ng m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top