Tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tăng kỷ lục

Trong tháng 3, nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 113.000 tài khoản chứng khoán, chiếm 99,4% tổng số tài khoản mở mới cả tháng. Đây là mức tăng kỷ lục của thị trường.

<div> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o cập nhật mới nhất từ Trung t&acirc;m Lưu k&yacute; chứng kho&aacute;n (VSD), t&iacute;nh đến cuối th&aacute;ng 3, tổng số t&agrave;i khoản nh&agrave; đầu tư giao dịch chứng kho&aacute;n tr&ecirc;n thị trường Việt Nam đạt hơn 3,029 triệu, tăng 113.875 t&agrave;i khoản so với th&aacute;ng liền trước.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; mức tăng cao nhất trong lịch sử thị trường chứng kho&aacute;n Việt về số lượng t&agrave;i khoản mở mới trong một th&aacute;ng.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, c&oacute; tr&ecirc;n 99,4% số t&agrave;i khoản giao dịch chứng kho&aacute;n mở mới trong th&aacute;ng 3 được nh&oacute;m nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n trong nước đứng t&ecirc;n, tương đương 113.191 t&agrave;i khoản mới.</p> <p>Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n số lượng t&agrave;i khoản giao dịch chứng kho&aacute;n mở mới của nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n trong nước vượt mốc 100.000 t&agrave;i khoản/th&aacute;ng. Kỷ lục trước đ&oacute; thuộc về th&aacute;ng 1/2021 với 86.107 t&agrave;i khoản mở mới.</p> <p>Đến cuối th&aacute;ng 3, tổng số t&agrave;i khoản giao dịch chứng kho&aacute;n của nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n trong nước đ&atilde; đạt tr&ecirc;n 2,981 triệu. So với c&ugrave;ng kỳ, số n&agrave;y cũng đ&atilde; tăng tới 518.465 t&agrave;i khoản sau một năm.</p> <p>Ngo&agrave;i số t&agrave;i khoản giao dịch chứng kho&aacute;n c&aacute; nh&acirc;n trong nước tăng mạnh trong th&aacute;ng, số t&agrave;i khoản do nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i đứng t&ecirc;n mới cũng tăng kỷ lục với 502 t&agrave;i khoản mới, cao nhất kể từ th&aacute;ng 5/2018.</p> <table class="chart"> <tbody> <tr class="chart-title"> <td>SỐ LƯỢNG T&Agrave;I KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHO&Aacute;N VIỆT NAM</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle">Nguồn: VSD</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title">Nh&atilde;n</td> <td class="label">1/2019</td> <td class="label">2</td> <td class="label">3</td> <td class="label">4</td> <td class="label">5</td> <td class="label">6</td> <td class="label">7</td> <td class="label">8</td> <td class="label">9</td> <td class="label">10</td> <td class="label">11</td> <td class="label">12</td> <td class="label">1/2020</td> <td class="label">2</td> <td class="label">3</td> <td class="label">4</td> <td class="label">5</td> <td class="label">6</td> <td class="label">7</td> <td class="label">8</td> <td class="label">9</td> <td class="label">10</td> <td class="label">11</td> <td class="label">12</td> <td class="label">1/2021</td> <td class="label">2</td> <td class="label">3</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">T&agrave;i khoản mở mới trong th&aacute;ng</td> <td class="type">column</td> <td class="unit">T&agrave;i khoản/th&aacute;ng</td> <td class="value">15408</td> <td class="value">14582</td> <td class="value">21621</td> <td class="value">17846</td> <td class="value">17572</td> <td class="value">14677</td> <td class="value">18911</td> <td class="value">18105</td> <td class="value">16590</td> <td class="value">5314</td> <td class="value">16729</td> <td class="value">15212</td> <td class="value">10028</td> <td class="value">18504</td> <td class="value">32140</td> <td class="value">36867</td> <td class="value">34224</td> <td class="value">35230</td> <td class="value">27374</td> <td class="value">28591</td> <td class="value">31709</td> <td class="value">36722</td> <td class="value">41497</td> <td class="value">63629</td> <td class="value">86745</td> <td class="value">57378</td> <td class="value">113875</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">T&agrave;i khoản đến cuối th&aacute;ng</td> <td class="type">spline</td> <td class="unit">T&agrave;i khoản</td> <td class="value">2197735</td> <td class="value">2212317</td> <td class="value">2233938</td> <td class="value">2251784</td> <td class="value">2269356</td> <td class="value">2284033</td> <td class="value">2302944</td> <td class="value">2321049</td> <td class="value">2337639</td> <td class="value">2342953</td> <td class="value">2359682</td> <td class="value">2374894</td> <td class="value">2384922</td> <td class="value">2403426</td> <td class="value">2435566</td> <td class="value">2472433</td> <td class="value">2506657</td> <td class="value">2541887</td> <td class="value">2569261</td> <td class="value">2597852</td> <td class="value">2629561</td> <td class="value">2666283</td> <td class="value">2707780</td> <td class="value">2771409</td> <td class="value">2858154</td> <td class="value">2915532</td> <td class="value">3029407</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện tổng số t&agrave;i khoản giao dịch chứng kho&aacute;n do nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i mở tại thị trường Việt Nam đ&atilde; đạt 32.391 t&agrave;i khoản.</p> <p>Về ph&iacute;a nh&agrave; đầu tư tổ chức, trong th&aacute;ng 3, nh&oacute;m nh&agrave; đầu tư trong nước mở mới 149 t&agrave;i khoản, n&acirc;ng tổng số đến cuối th&aacute;ng 3 đạt 11.630 t&agrave;i khoản. Trong khi đ&oacute;, nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i cũng mở mới 33 t&agrave;i khoản, số đến cuối qu&yacute; I/2021 l&agrave; 3.983 t&agrave;i khoản.</p> <p>Việc số lượng t&agrave;i khoản giao dịch chứng kho&aacute;n mở mới trong th&aacute;ng 3 tăng kỷ lục (đa số l&agrave; của nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n) c&ugrave;ng việc thanh khoản thị trường tăng hơn gấp đ&ocirc;i so với c&ugrave;ng kỳ cho thấy lượng lớn tiền từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y đ&atilde; được đổ v&agrave;o thị trường trong qu&yacute; I.</p> <p>Theo số liệu của Tổng cục Thống k&ecirc;, trong khi tăng trưởng huy động vốn của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng chỉ đạt 0,5% trong qu&yacute; I/2021, tổng mức huy động vốn tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n tăng tới 42%, ước đạt <abbr class="rate-vnd">55.562 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, c&aacute;c chỉ số giao dịch cũng ghi nhận d&ograve;ng tiền chảy mạnh v&agrave;o thị trường. Cụ thể, gi&aacute; trị giao dịch b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n thị trường cổ phiếu đạt <abbr class="rate-vnd">18.907 tỷ đồng</abbr>/phi&ecirc;n, tăng 155% so với b&igrave;nh qu&acirc;n năm 2020.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, gi&aacute; trị giao dịch b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n thị trường tr&aacute;i phiếu cũng đạt <abbr class="rate-vnd">12.433 tỷ đồng</abbr>/phi&ecirc;n, tăng gần 20%; khối lượng giao dịch b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n ph&aacute;i sinh đạt 174.324 hợp đồng/phi&ecirc;n, tăng 11%.</p> <p>Ghi nhận trong b&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường tiền tệ mới đ&acirc;y, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia của SSI Research cho rằng nguy&ecirc;n nh&acirc;n tỷ lệ huy động vốn của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng sụt giảm mạnh trong qu&yacute; I c&oacute; thể đến từ việc c&aacute;c nh&agrave; băng n&agrave;y tự chủ động giảm huy động để thu hẹp ch&ecirc;nh lệch với dư nợ cho vay để đảm bảo mức sinh lời.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, một phần trong đ&oacute; cũng đến từ việc dịch chuyển của d&ograve;ng tiền sang c&aacute;c k&ecirc;nh đầu tư kh&aacute;c, đặc biệt l&agrave; chứng kho&aacute;n.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tại C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n Bảo Việt (BVSC) cho rằng c&ugrave;ng với lượng t&agrave;i khoản giao dịch chứng kho&aacute;n mở mới tăng mạnh trong những th&aacute;ng gần đ&acirc;y, d&ograve;ng tiền mới từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n cũng gia nhập thị trường chứng kho&aacute;n l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh gi&uacute;p chỉ số chứng kho&aacute;n thị trường Việt Nam vẫn giao dịch t&iacute;ch cực d&ugrave; chịu nhiều t&aacute;c động của dịch bệnh.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top