Chứng khoán tuần tới nhiều rủi ro

VN-Index giằng co mạnh và có lúc xuyên thủng ngưỡng 1.140 điểm khiến rủi ro ngắn hạn tăng lên, nhất là khi lực bán chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

<div> <p class="Normal">Th&ocirc;ng tin về c&aacute;c ca nhiễm Covid-19 được c&ocirc;ng bố s&aacute;ng cuối tuần khiến VN-Index c&oacute; l&uacute;c bị nhấn xuống 1.137 điểm v&agrave; thủng h&agrave;ng loạt ngưỡng hỗ trợ quan trọng. V&ugrave;ng gi&aacute; thấp ngay lập tức k&iacute;ch th&iacute;ch lực bắt đ&aacute;y v&agrave; k&eacute;o chỉ số trở lại s&aacute;t tham chiếu khi chốt phi&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, thị trường vẫn ghi nhận một tuần giao dịch k&eacute;m t&iacute;ch cực với 3 phi&ecirc;n giảm v&agrave; 2 phi&ecirc;n tăng, mất gần 32 điểm so với cuối tuần trước. C&aacute;c cổ phiếu vốn ho&aacute; lớn diễn biến ti&ecirc;u cực, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c m&atilde; ng&acirc;n h&agrave;ng như BID, TCB. Trong khi ở chiều ngược lại, cổ phiếu SSB của Ng&acirc;n h&agrave;ng Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; - SeABank vừa ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n đ&atilde; tăng trần 3 phi&ecirc;n li&ecirc;n tiếp v&agrave; trở th&agrave;nh trụ đỡ quan trọng.</p> <p class="Normal">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của một số c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n, nhiều chỉ b&aacute;o như lực b&aacute;n thường khởi ph&aacute;t từ rổ vốn h&oacute;a lớn v&agrave; lan toả tr&ecirc;n diện rộng, khối ngoại tiếp tục xả h&agrave;ng hơn 1.100 tỷ đồng... cho thấy thị trường ch&iacute;nh thức bước v&agrave;o giai đoạn rủi ro hơn.</p> <p class="Normal">&quot;Rủi ro ngắn hạn vẫn cao bởi &aacute;p lực b&aacute;n chưa c&oacute; dấu hiệu suy yếu, đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&aacute;nh gi&aacute; d&ograve;ng tiền c&oacute; thể chủ yếu tập trung ở nh&oacute;m cổ phiếu penny&quot;, b&aacute;o c&aacute;o của C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Yuanta Việt Nam viết.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2021/03/28/QUYN8123-jpeg-7055-1616896256.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=MhGeKOp7VmIbwEtmPD4JQA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_quyn8123-jpeg-7055-1616896256.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2021/03/28/QUYN8123-jpeg-7055-1616896256.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=ywHnV7VFTati_qhDGaEkzw 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2021/03/28/QUYN8123-jpeg-7055-1616896256.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=LtjLF-BYcNfImlWCnMbXpA 2x" /><img alt="Nhà đầu tư theo dõi bảng giá tại một sàn chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_quyn8123-jpeg-7055-1616896256.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Nh&agrave; đầu tư theo d&otilde;i bảng gi&aacute; tại một s&agrave;n chứng kho&aacute;n ở TP HCM. <em>Ảnh: Quỳnh Trần.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Phần đ&ocirc;ng nh&oacute;m ph&acirc;n t&iacute;ch đều giảm mức đ&aacute;nh gi&aacute; về thị trường từ t&iacute;ch cực sang trung t&iacute;nh, thậm ch&iacute; ti&ecirc;u cực. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia của C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Bảo Việt cho rằng, tuần tới thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh những phi&ecirc;n đầu trước khi hồi phục dần. 1.150-1.155 điểm l&agrave; v&ugrave;ng hỗ trợ quan trọng v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh quyết định với xu thế thị trường ở thời điểm hiện tại. Nếu để xuy&ecirc;n thủng v&ugrave;ng n&agrave;y, thị trường chuyển biến ti&ecirc;u cực trong ngắn hạn v&agrave; c&oacute; thể l&ugrave;i về kiểm định v&ugrave;ng hỗ trợ 1.110-1.125 điểm.</p> <p class="Normal">Đồng quan điểm, nh&oacute;m ph&acirc;n t&iacute;ch C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Đ&ocirc;ng &Aacute; bổ sung rằng, xu hướng giao dịch c&acirc;n bằng c&oacute; thể h&igrave;nh th&agrave;nh nếu diễn biến hiện tại k&eacute;o d&agrave;i trong những phi&ecirc;n tới. V&ugrave;ng gi&aacute; cận 1.200 điểm đ&atilde; giằng co kh&aacute; l&acirc;u v&agrave; tạo n&ecirc;n v&ugrave;ng cung tiềm năng mỗi khi thị trường phục hồi. Do đ&oacute;, nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng cần vội v&atilde; mua đuổi nếu gi&aacute; cổ phiếu bật tăng mạnh.</p> <p class="Normal">Giao dịch T+ tr&ecirc;n danh mục sẵn c&oacute;, mua t&iacute;ch luỹ cổ phiếu cơ bản tốt v&agrave; dự b&aacute;o kết quả kinh doanh qu&yacute; I t&iacute;ch cực, hưởng lợi từ ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; m&ocirc;i trường kinh doanh l&agrave; chiến lược c&ocirc;ng ty n&agrave;y đề xuất.</p> <p class="Normal">Trong khi đ&oacute;, chuy&ecirc;n gia của C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n Bảo Việt khuyến nghị nh&agrave; đầu tư chỉ n&ecirc;n duy tr&igrave; tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% để hạn chế rủi ro. Đối với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đang c&oacute; vị thế tiền mặt lớn, c&oacute; thể c&acirc;n nhắc giải ng&acirc;n trở lại c&aacute;c vị thể ngắn hạn trong những phi&ecirc;n thị trường lao dốc.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top