Sếp công an chối trách nhiệm khi Vũ 'Nhôm' thao túng đất vàng

(khoahocdoisong.vn) - Hai cựu thứ trưởng công an khai không được báo cáo việc Phan Văn Anh Vũ bán bất động sản dùng "hoạt động nghiệp vụ" làm của riêng.

<div> <p>S&aacute;ng nay l&agrave; người đầu ti&ecirc;n bị x&eacute;t hỏi, Phan Văn Anh Vũ cho hay th&agrave;nh lập v&agrave; điều h&agrave;nh c&ocirc;ng ty Bắc Nam 79 (Đ&agrave; Nẵng) v&agrave; Nova Bắc Nam 79 (TP HCM) từ năm 2000. Năm 2009, Vũ được ng&agrave;nh c&ocirc;ng an tuyển l&agrave;m t&igrave;nh b&aacute;o vi&ecirc;n, giao nhiệm vụ duy nhất l&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế, kh&ocirc;ng c&oacute; nghiệp vụ n&agrave;o kh&aacute;c.</p> <p>D&ugrave; Tổng cục V (Tổng cục T&igrave;nh b&aacute;o) lấy doanh nghiệp của Vũ l&agrave;m c&ocirc;ng ty b&igrave;nh phong nhưng c&ocirc;ng ty hoạt động độc lập về t&agrave;i ch&iacute;nh, chỉ b&aacute;o c&aacute;o về hoạt động kinh doanh. &quot;Bị c&aacute;o ph&aacute;t triển đ&uacute;ng theo nghiệp vụ được giao&quot;, Vũ khẳng định trước TAND H&agrave; Nội.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bị cáo Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: TTXVN" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/28/phan-van-anh-vu-2871-1548655381.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Bị c&aacute;o Phan Văn Anh Vũ. <em>Ảnh: TTXVN</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ở Đ&agrave; Nẵng, thấy c&oacute; hợp t&aacute;c x&atilde; phường T&acirc;n Ch&iacute;nh hoạt động kh&ocirc;ng hiệu quả phải đ&oacute;ng cửa, Vũ đề xuất&nbsp;hỗ trợ những người ở đ&acirc;y để tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m. Vũ khẳng định mọi việc đều b&aacute;o c&aacute;o Tổng cục V theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh.</p> <p>Với dự &aacute;n 319 L&ecirc; Duẩn (Đ&agrave; Nẵng), Vũ thấy c&oacute; khả năng sinh lời tại bất động sản bỏ kh&ocirc;ng n&agrave;y n&ecirc;n x&uacute;c tiến th&acirc;u t&oacute;m. Vũ khẳng định to&agrave;n bộ thủ tục, tr&igrave;nh tự chuyển nhượng với dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; thực hiện đ&uacute;ng luật. Vũ tự li&ecirc;n hệ đặt vấn đề bồi thường, giải ph&oacute;ng với đơn vị đang thu&ecirc;.</p> <p>&quot;Bị c&aacute;o xin dự &aacute;n để hoạt động nghiệp vụ nhưng sao lại chuyển t&agrave;i sản đứng t&ecirc;n của m&igrave;nh?&quot;, chủ tọa Trương Việt To&agrave;n hỏi. Vũ xin tr&igrave;nh b&agrave;y &quot;c&oacute; đầu c&oacute; đu&ocirc;i&quot;, giải th&iacute;ch do t&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh kh&oacute; khăn, C&ocirc;ng ty Bắc Nam 79 kh&ocirc;ng c&oacute; tiền trong khi Đ&agrave; Nẵng ra điều kiện 60 ng&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng nộp tiền th&igrave; mất quyền mua. Vũ v&igrave; thế thỏa thuận với Bắc Nam 79 về cho vay tiền để mua. Hai b&ecirc;n l&agrave;m hợp đồng vay mượn nhưng c&aacute;o trạng kh&ocirc;ng đưa nội dung n&agrave;y v&agrave;o.</p> <p>&quot;Cho vay kh&aacute;c với việc đứng t&ecirc;n quyền sử dụng nh&agrave;. Nếu bị c&aacute;o thể hiện ngay từ đầu C&ocirc;ng ty Bắc Nam 79 kh&ocirc;ng đủ năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh th&igrave; th&agrave;nh phố c&oacute; quyết định b&aacute;n nh&agrave; cho kh&ocirc;ng?&quot;, chủ tọa truy vấn. Vũ giải th&iacute;ch dồn dập, giọng gấp g&aacute;p rằng c&ocirc;ng ty phải đầu tư c&ugrave;ng l&uacute;c nhiều dự &aacute;n n&ecirc;n l&uacute;c đ&oacute; chưa lo được.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="5 bị cáo tại . Ảnh: TTXVN" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/28/5-bi-cao-8025-1548655381.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>5 bị c&aacute;o tại .<em> Ảnh: TTXVN</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bị c&aacute;o Nguyễn Hữu B&aacute;ch khai giao soạn thảo c&ocirc;ng văn li&ecirc;n quan đến một số dự &aacute;n do Vũ triển khai. &Ocirc;ng n&oacute;i kh&ocirc;ng nhớ được nhiều lắm nhưng nhận những c&ocirc;ng văn do Vũ đề xuất đều do m&igrave;nh soạn thảo theo chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n.</p> <p>Theo bị c&aacute;o B&aacute;ch, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng văn, văn bản chỉ đạo th&igrave; Vũ vẫn c&oacute; những dự &aacute;n n&agrave;y. &quot;Những văn bản của Tổng cục V chỉ gi&uacute;p th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh&quot;, cựu ph&oacute; cục trưởng của Tổng cục V khai với vai tr&ograve; bị c&aacute;o.</p> <p>Chủ tọa ngay sau đ&oacute; cho hay tr&ecirc;n thực tế c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty kh&aacute;c c&ugrave;ng c&oacute; nhu cầu xin đất dự &aacute;n như Bắc Nam 79, Nova Bắc Năm 79 nhưng kh&ocirc;ng được chấp thuận. Tất cả văn bản gửi tới ch&iacute;nh quyền Đ&agrave; Nẵng v&agrave; TP HCM đều c&oacute; nội dung thể hiện việc n&agrave;y &quot;để phục vụ hoạt động nghiệp vụ&quot;.</p> <p>L&yacute; giải &yacute; nghĩa của &quot;hoạt động nghiệp vụ&quot;, bị c&aacute;o B&aacute;ch cho rằng đ&oacute; l&agrave; hoạt động th&ocirc;ng qua việc kinh doanh. Nhưng chủ tọa lại chỉ ra rằng c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y&nbsp;kh&ocirc;ng được Vũ sử dụng dụng hoạt động nghiệp vụ m&agrave; cho thu&ecirc;, chuyển nhượng kiếm lời. &Ocirc;ng B&aacute;ch n&oacute;i kh&ocirc;ng biết việc n&agrave;y.</p> <p>&quot;Sao lại kh&ocirc;ng biết được? Bị c&aacute;o c&oacute; suy nghĩ g&igrave; kh&ocirc;ng?, chủ tọa hỏi. &Ocirc;ng B&aacute;ch vẫn khẳng định kh&ocirc;ng nắm được hết c&aacute;c dự &aacute;n. L&uacute;c soạn thảo c&aacute;c văn bản, &ocirc;ng chỉ l&agrave;m theo chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n v&agrave; hiện giờ rất &acirc;n hận.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bị cáo Phan Hữu Tuấn. Ảnh: TTXVN" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/28/bi-cao-tuan-5816-1548655381.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Bị c&aacute;o Phan Hữu Tuấn. <em>Ảnh: TTXVN</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trả lời HĐXX về việc &quot;phục vụ hoạt động nghiệp vụ&quot; của hai c&ocirc;ng ty do Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; quản l&yacute;, bị c&aacute;o Phan Hữu Tuấn (cựu ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục V) cho hay mỗi t&igrave;nh b&aacute;o vi&ecirc;n phải c&oacute; một c&ocirc;ng ty b&igrave;nh phong. Do đ&oacute;, Vũ được giao nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế.</p> <p>Khi chủ tọa cho rằng theo quy chế Tổng cục V chỉ hỗ trợ c&ocirc;ng ty b&igrave;nh phong về nghiệp vụ, bị c&aacute;o Tuấn giải th&iacute;ch nhận thức về nhiệm vụ cũng kh&aacute;c nhau. Tổng cục V được tuyển t&igrave;nh b&aacute;o vi&ecirc;n ngo&agrave;i x&atilde; hội, lập c&ocirc;ng ty b&igrave;nh phong v&agrave; ph&aacute;t phiển tới khi lớn mạnh...</p> <p>&Ocirc;ng Tuấn chỉ thừa nhận k&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh văn bản ở một số dự &aacute;n, c&ograve;n, c&ograve;n việc Vũ sử dụng sai mục đ&iacute;ch l&agrave; sau khi &ocirc;ng đ&atilde; nghỉ hưu. Cả qu&aacute; tr&igrave;nh trả lời, &ocirc;ng Tuấn n&oacute;i nhanh, đ&ocirc;i khi n&oacute;i lắp.</p> <p>Được gọi đối chất, bị c&aacute;o Vũ khai ngo&agrave;i 7 dự &aacute;n c&oacute; vị tr&iacute; &quot;đắc địa&quot; như truy tố c&ograve;n &quot;xin nhiều dự &aacute;n kh&aacute;c&quot; nhưng kh&ocirc;ng thấy đề cập trong c&aacute;o trạng. &quot;Tất cả c&aacute;c dự &aacute;n đều phục vụ ph&aacute;t triển kinh tế, phục vụ hoạt động nghiệp vụ đ&uacute;ng nhiệm vụ anh Tuấn giao. Đợi khi Bắc Nam 79 đủ mạnh vươn tầm quốc tế th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; Tổng cục V mới hỗ trợ m&aacute;y m&oacute;c...&quot;, Vũ tr&igrave;nh b&agrave;y.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bị cáo buộc gây thiệt hại 222 tỷ đồng trong 7 dự án đất bị Vũ Nhôm chiếm làm của riêng. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/28/ong-thanh-500-7753-1548654087.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Cựu thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh bị c&aacute;o buộc g&acirc;y thiệt hại 222 tỷ đồng trong 7 dự &aacute;n đất bị Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; chiếm l&agrave;m của ri&ecirc;ng. <em>Ảnh: Giang Huy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đứng thẳng n&oacute;i chậm, cựu thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh cho biết khi đương chức được giao phụ tr&aacute;ch hậu cần, kỹ thuật, nh&agrave; đất. Với dự &aacute;n 129 Pasteur (quận 3, TP HCM), &ocirc;ng c&oacute; k&yacute; hai c&ocirc;ng văn &quot;xin mua&quot; để phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Việc Vũ sau đ&oacute; b&aacute;n ngay dự &aacute;n, &ocirc;ng kh&ocirc;ng biết v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ai b&aacute;o c&aacute;o.</p> <p>&Ocirc;ng thừa nhận với dự &aacute;n n&agrave;y, mục đ&iacute;ch hoạt động nghiệp vụ đ&atilde; kh&ocirc;ng được thực hiện.&nbsp;L&agrave; thứ trưởng c&oacute; nhiều việc, c&oacute; bộ m&aacute;y gi&uacute;p việc n&ecirc;n &ocirc;ng kh&ocirc;ng biết đằng sau c&acirc;u chuyện l&agrave; g&igrave;.</p> <p>Tr&aacute;i với &ocirc;ng Th&agrave;nh, cựu thứ trưởng Trần Việt T&acirc;n khai với vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Tổng cục V, bị c&aacute;o kh&ocirc;ng k&yacute; văn bản n&agrave;o xin mua, thu&ecirc; c&aacute;c dự &aacute;n m&agrave; chỉ k&yacute; một số văn bản mang t&iacute;nh th&uacute;c đẩy thủ tục. Việc Vũ chuyển nhượng c&aacute;c dự &aacute;n ngay sau khi được cấp, &ocirc;ng kh&ocirc;ng biết. &Ocirc;ng nhận tr&aacute;ch nhiệm của người đứng đầu khi kh&ocirc;ng nắm được vấn đề.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Cựu thứ trưởng Trần Việt Tân rời tòa án trong trưa 28/1. Ông bị cáo buộc gây thiệt hại 155 tỷ đồng. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/28/tran-viet-tan-trua-281-2611-1548654087.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Cựu thứ trưởng Trần Việt T&acirc;n rời t&ograve;a &aacute;n trong trưa 28/1. &Ocirc;ng&nbsp;bị c&aacute;o buộc g&acirc;y thiệt hại 155 tỷ đồng. <em>Ảnh: Giang Huy</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo c&aacute;o buộc, Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; đ&atilde; lợi dụng danh nghĩa tổ chức b&igrave;nh phong của Tổng cục V để đề nghị c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương cho thu&ecirc; đất, chuyển quyền sử dụng đất v&agrave; t&agrave;i sản tr&ecirc;n đất của bảy dự &aacute;n nh&agrave;, đất c&ocirc;ng sản c&oacute; diện t&iacute;ch l&ecirc;n tới h&agrave;ng ngh&igrave;n m&eacute;t vu&ocirc;ng ở c&aacute;c vị tr&iacute; đắc địa tại Đ&agrave; Nẵng v&agrave; TP HCM kh&ocirc;ng qua đấu gi&aacute;, tr&aacute;i quy định ph&aacute;p luật.</p> <p>Sau khi hai c&ocirc;ng ty b&igrave;nh phong được giao quyền sử dụng v&agrave; t&agrave;i sản tại những l&ocirc; đất tr&ecirc;n, Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; đ&atilde; chuyển sang m&igrave;nh đứng t&ecirc;n, người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh hoặc li&ecirc;n kết chuyển nhượng cho người kh&aacute;c. Mục đ&iacute;ch n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; trong hoạt động nghiệp vụ của ng&agrave;nh c&ocirc;ng an m&agrave; nhằm thu lợi c&aacute; nh&acirc;n, g&acirc;y thiệt hại cho Nh&agrave; nước 1.160 tỷ đồng.</p> <p>Cơ quan tố tụng kết luận, h&agrave;nh vi n&ecirc;u tr&ecirc;n của Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; đ&atilde; phạm tội <em>Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ</em>, theo khoản 3 điều 356 Bộ luật h&igrave;nh sự năm 2015 với khung h&igrave;nh phạt 10-15 năm t&ugrave;.</p> <p>L&agrave; người k&yacute; c&aacute;c văn bản, đề nghị UBND TP HCM, Đ&agrave; Nẵng cho c&ocirc;ng ty b&igrave;nh phong của Vũ &quot;Nh&ocirc;m&quot; được nhận quyền sử dụng 7 khu đất c&oacute; tổng diện t&iacute;ch 6.700 m2 nh&agrave; v&agrave; 26.800 m2 đất, trị gi&aacute; hơn 2.500 tỷ đồng, c&aacute;c &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh (cựu thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an), Trần Việt T&acirc;n (cựu thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an), Phan Hữu Tuấn (cựu ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục T&igrave;nh b&aacute;o, tức Tổng cục V, Bộ C&ocirc;ng an), Nguyễn Hữu B&aacute;ch (cựu ph&oacute; cục trưởng) bị truy tố về hai tội<em> Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ </em>v&agrave; <em>Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</em></p> <p>Chiều nay, phi&ecirc;n t&ograve;a tiếp tục l&agrave;m việc.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top