Sáng 6/10, không ca mắc mới COVID-19, đã có 1.022 bệnh nhân được chữa khỏi

Bản tin sáng ngày 6/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 34 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Việt Nam đã chữa khỏi 1.022 bệnh nhân

<div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam:</strong></p> <p>- T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 06/10: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/7 đến nay: 551 ca.</p> <p>- T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 05/10 đến 6h ng&agrave;y 06/10: 0 ca mắc mới, trong đ&oacute; c&oacute; 0 ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Đến h&ocirc;m nay 6/10, Việt Nam đ&atilde; bước sang ng&agrave;y thứ 34 kh&ocirc;ng ghi nhận ca bệnh ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Ri&ecirc;ng tại H&agrave; Nội, theo Sở Y tế H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 17/8 đến nay, đ&atilde; sang ng&agrave;y thứ 49, H&agrave; Nội kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 14.373, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 268</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 11.614</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 2.491</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_6.jpg" /></p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đ&atilde; chữa khỏi 1.022 bệnh nh&acirc;n/ 1.097 bệnh nh&acirc;n COVID-19.</strong></p> <p>Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm n&agrave;y nước ta kh&ocirc;ng c&ograve;n trường hợp bệnh nh&acirc;n COVID-19 n&agrave;o nặng.</p> <p>T&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2: 1 ca; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 với SARS-CoV-2: 2 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 6 ca.</p> <p>Số ca tử vong ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca.&nbsp;Đa phần c&aacute;c trường hợp tử vong đều l&agrave; người cao tuổi, tr&ecirc;n nền bệnh l&yacute; nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư m&aacute;u giai đoạn cuối kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng ho&aacute; chất, hội chứng mạch v&agrave;nh, suy h&ocirc; hấp cấp, tho&aacute;i ho&aacute; đa khớp, tăng huyết &aacute;p, suy thượng thận mạn, đ&aacute;i th&aacute;o đường tuyp 2, nhiễm tr&ugrave;ng huyết, vi&ecirc;m phổi, suy kiệt, suy đa tạng.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/media-suckhoedoisong-vn_benh_vien_benh_nhiet_doi_tw.jpg" /></p> <div class="style-box">Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ban chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch COVID-19:<br /> <br /> Chỉ đạo thực hiện nghi&ecirc;m việc kiểm dịch y tế tại c&aacute;c cửa khẩu, y&ecirc;u cầu tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải khai b&aacute;o y tế; khuyến c&aacute;o mạnh mẽ việc c&agrave;i đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh; gi&aacute;m s&aacute;t ph&aacute;t hiện sớm c&aacute;c trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức ph&acirc;n loại c&aacute;c trường hợp phải c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp theo quy định ngay tại cửa khẩu; theo d&otilde;i, cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của người nhập cảnh hằng ng&agrave;y trong thời gian c&aacute;ch ly, gi&aacute;m s&aacute;t y tế.<br /> <br /> Chỉ đạo tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t, ph&aacute;t hiện sớm c&aacute;c trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly kịp thời, xử l&yacute; triệt để ổ dịch kh&ocirc;ng để l&acirc;y lan, b&ugrave;ng ph&aacute;t trong cộng đồng.<br /> <br /> Chỉ đạo triển khai kế hoạch x&eacute;t nghiệm theo c&aacute;c giai đoạn của dịch bệnh, nh&oacute;m đối tượng ưu ti&ecirc;n; x&aacute;c định phương &aacute;n gộp mẫu x&eacute;t nghiệm ph&ugrave; hợp, điều chuyển mẫu cho c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c để gi&aacute;m s&aacute;t, ph&aacute;t hiện, c&aacute;ch ly, điều trị kịp thời v&agrave; đảm b&aacute;o chất lượng kết quả x&eacute;t nghiệm, an to&agrave;n sinh học, tiết kiệm nguồn lực.<br /> <br /> Chỉ đạo quản l&yacute;, theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ người nhập cảnh; x&eacute;t nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định, tuyệt đối kh&ocirc;ng để l&acirc;y nhiễm trong c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch ly v&agrave; từ cơ sở c&aacute;ch ly ra ngo&agrave;i cộng đồng, đặc biệt khi thực hiện c&aacute;ch ly tại c&aacute;c cơ sở lưu tr&uacute;, kh&aacute;ch sạn hay c&aacute;c đơn vị c&aacute;ch ly ngo&agrave;i qu&acirc;n đội. Xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp khai b&aacute;o y tế kh&ocirc;ng trung thực, kh&ocirc;ng thực hiện c&aacute;ch ly theo quy định.<br /> <br /> Tiếp tục phổ biến v&agrave; hướng dẫn thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; thực hiện đầy đủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt th&ocirc;ng điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng c&aacute;ch - kh&ocirc;ng tụ tập - khai b&aacute;o y tế.<br /> <br /> Chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19, n&acirc;ng cao năng lực cho c&aacute;c địa phương, đơn vị theo c&aacute;c hướng dẫn cập nhật, bổ sung về giải ph&aacute;p chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu ph&ograve;ng, chống dịch trong trạng th&aacute;i &ldquo;b&igrave;nh thường mới&rdquo;.<br /> <br /> - Phối hợp với c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh tiếp tục quản l&yacute; chặt chẽ xuất nhập cảnh qua bi&ecirc;n giới, đặc biệt ch&uacute; trọng quản l&yacute; c&aacute;c đối tượng chuy&ecirc;n gia, lao động nước ngo&agrave;i nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam l&agrave;m việc, c&aacute;c đối tượng nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p; đồng thời tiếp tục tổ chức nghi&ecirc;m việc tổ chức thực hiện c&aacute;ch ly theo hướng dẫn của ng&agrave;nh y tế; r&agrave; so&aacute;t, kiểm tra to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;ch ly kh&ocirc;ng để xảy ra l&acirc;y nhiễm trong c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch ly tập trung.<br /> <br /> Cục Y tế dự ph&ograve;ng tiếp tục cập nhật, chia sẻ th&ocirc;ng tin diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh dịch tr&ecirc;n thế giới v&agrave; trong nước để cung cấp cho c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, đăng tr&ecirc;n website Bộ Y tế (moh.gov.vn) v&agrave; Cục Y tế dự ph&ograve;ng<br /> &nbsp;</div> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top