Sáng 6/10, không ca mắc mới COVID-19, đã có 1.022 bệnh nhân được chữa khỏi

Bản tin sáng ngày 6/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 34 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Việt Nam đã chữa khỏi 1.022 bệnh nhân

<div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam:</strong></p> <p>- T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 06/10: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/7 đến nay: 551 ca.</p> <p>- T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 05/10 đến 6h ng&agrave;y 06/10: 0 ca mắc mới, trong đ&oacute; c&oacute; 0 ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Đến h&ocirc;m nay 6/10, Việt Nam đ&atilde; bước sang ng&agrave;y thứ 34 kh&ocirc;ng ghi nhận ca bệnh ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Ri&ecirc;ng tại H&agrave; Nội, theo Sở Y tế H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 17/8 đến nay, đ&atilde; sang ng&agrave;y thứ 49, H&agrave; Nội kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 14.373, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 268</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 11.614</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 2.491</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_6.jpg" /></p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đ&atilde; chữa khỏi 1.022 bệnh nh&acirc;n/ 1.097 bệnh nh&acirc;n COVID-19.</strong></p> <p>Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm n&agrave;y nước ta kh&ocirc;ng c&ograve;n trường hợp bệnh nh&acirc;n COVID-19 n&agrave;o nặng.</p> <p>T&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2: 1 ca; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 với SARS-CoV-2: 2 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 6 ca.</p> <p>Số ca tử vong ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca.&nbsp;Đa phần c&aacute;c trường hợp tử vong đều l&agrave; người cao tuổi, tr&ecirc;n nền bệnh l&yacute; nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư m&aacute;u giai đoạn cuối kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng ho&aacute; chất, hội chứng mạch v&agrave;nh, suy h&ocirc; hấp cấp, tho&aacute;i ho&aacute; đa khớp, tăng huyết &aacute;p, suy thượng thận mạn, đ&aacute;i th&aacute;o đường tuyp 2, nhiễm tr&ugrave;ng huyết, vi&ecirc;m phổi, suy kiệt, suy đa tạng.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/media-suckhoedoisong-vn_benh_vien_benh_nhiet_doi_tw.jpg" /></p> <div class="style-box">Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ban chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch COVID-19:<br /> <br /> Chỉ đạo thực hiện nghi&ecirc;m việc kiểm dịch y tế tại c&aacute;c cửa khẩu, y&ecirc;u cầu tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải khai b&aacute;o y tế; khuyến c&aacute;o mạnh mẽ việc c&agrave;i đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh; gi&aacute;m s&aacute;t ph&aacute;t hiện sớm c&aacute;c trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức ph&acirc;n loại c&aacute;c trường hợp phải c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp theo quy định ngay tại cửa khẩu; theo d&otilde;i, cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của người nhập cảnh hằng ng&agrave;y trong thời gian c&aacute;ch ly, gi&aacute;m s&aacute;t y tế.<br /> <br /> Chỉ đạo tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t, ph&aacute;t hiện sớm c&aacute;c trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly kịp thời, xử l&yacute; triệt để ổ dịch kh&ocirc;ng để l&acirc;y lan, b&ugrave;ng ph&aacute;t trong cộng đồng.<br /> <br /> Chỉ đạo triển khai kế hoạch x&eacute;t nghiệm theo c&aacute;c giai đoạn của dịch bệnh, nh&oacute;m đối tượng ưu ti&ecirc;n; x&aacute;c định phương &aacute;n gộp mẫu x&eacute;t nghiệm ph&ugrave; hợp, điều chuyển mẫu cho c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c để gi&aacute;m s&aacute;t, ph&aacute;t hiện, c&aacute;ch ly, điều trị kịp thời v&agrave; đảm b&aacute;o chất lượng kết quả x&eacute;t nghiệm, an to&agrave;n sinh học, tiết kiệm nguồn lực.<br /> <br /> Chỉ đạo quản l&yacute;, theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ người nhập cảnh; x&eacute;t nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định, tuyệt đối kh&ocirc;ng để l&acirc;y nhiễm trong c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch ly v&agrave; từ cơ sở c&aacute;ch ly ra ngo&agrave;i cộng đồng, đặc biệt khi thực hiện c&aacute;ch ly tại c&aacute;c cơ sở lưu tr&uacute;, kh&aacute;ch sạn hay c&aacute;c đơn vị c&aacute;ch ly ngo&agrave;i qu&acirc;n đội. Xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp khai b&aacute;o y tế kh&ocirc;ng trung thực, kh&ocirc;ng thực hiện c&aacute;ch ly theo quy định.<br /> <br /> Tiếp tục phổ biến v&agrave; hướng dẫn thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; thực hiện đầy đủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt th&ocirc;ng điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng c&aacute;ch - kh&ocirc;ng tụ tập - khai b&aacute;o y tế.<br /> <br /> Chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19, n&acirc;ng cao năng lực cho c&aacute;c địa phương, đơn vị theo c&aacute;c hướng dẫn cập nhật, bổ sung về giải ph&aacute;p chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu ph&ograve;ng, chống dịch trong trạng th&aacute;i &ldquo;b&igrave;nh thường mới&rdquo;.<br /> <br /> - Phối hợp với c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh tiếp tục quản l&yacute; chặt chẽ xuất nhập cảnh qua bi&ecirc;n giới, đặc biệt ch&uacute; trọng quản l&yacute; c&aacute;c đối tượng chuy&ecirc;n gia, lao động nước ngo&agrave;i nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam l&agrave;m việc, c&aacute;c đối tượng nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p; đồng thời tiếp tục tổ chức nghi&ecirc;m việc tổ chức thực hiện c&aacute;ch ly theo hướng dẫn của ng&agrave;nh y tế; r&agrave; so&aacute;t, kiểm tra to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;ch ly kh&ocirc;ng để xảy ra l&acirc;y nhiễm trong c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch ly tập trung.<br /> <br /> Cục Y tế dự ph&ograve;ng tiếp tục cập nhật, chia sẻ th&ocirc;ng tin diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh dịch tr&ecirc;n thế giới v&agrave; trong nước để cung cấp cho c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, đăng tr&ecirc;n website Bộ Y tế (moh.gov.vn) v&agrave; Cục Y tế dự ph&ograve;ng<br /> &nbsp;</div> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
Dùng AHA thực chất là dùng acid hữu cơ để tẩy da chết - Ảnh minh hoạ

Peel da an toàn bằng AHA

Mỹ phẩm sáng da AHA “Alpha hydroxy acid” được chị em sử dụng để dưỡng da, chữa sừng hóa, mụn nhọt... nhưng cần chọn đúng loại để tránh tiền mất, tật mang.
back to top