Sáng 28/3, thêm 4 ca mắc mới Covid-19

Bộ Y tế cho biết, với 4 ca mắc mới Covid-19, Việt Nam đã ghi nhận 2.590 ca bệnh, trong đó có 1.603 ca là do lây nhiễm trong nước.

<div> <p>T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 27/3 đến 6h ng&agrave;y 28/3, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới Covid-19, đều l&agrave; c&aacute;c ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>4 ca mắc mới (Bn2587-2590) đang được c&aacute;ch ly tại T&acirc;y Ninh (2) v&agrave; Bắc Ninh (2). Cụ thể:</p> <p>- CA BỆNH 2587 (BN2587): Bệnh nh&acirc;n nữ, 36 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại huyện T&acirc;n Ch&acirc;u, tỉnh T&acirc;y Ninh.</p> <p>- CA BỆNH 2588 (BN2588): Bệnh nh&acirc;n nữ, 28 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại TP. Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n.</p> <p>BN2587-2588 l&agrave; F1 của BN2583 trước khi về Việt Nam. Ng&agrave;y 26/3/2021, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc B&agrave;i v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh T&acirc;y Ninh. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 27/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh T&acirc;y Ninh.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Sáng 28/3, thêm 4 ca mắc mới Covid-19 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/icdn-dantri-com-vn_1-1616886400343.jpeg" title="Sáng 28/3, thêm 4 ca mắc mới Covid-19 - 1" /></figure> <p>- CA BỆNH 2589 (BN2589): Bệnh nh&acirc;n nữ, 25 tuổi, l&agrave; chuy&ecirc;n gia, quốc tịch Philippines.</p> <p>- CA BỆNH 2590 (BN2590): Bệnh nh&acirc;n nữ, 27 tuổi, l&agrave; chuy&ecirc;n gia, quốc tịch Philippines.</p> <p>BN2589-2590 từ Philippines nhập cảnh S&acirc;n bay Nội B&agrave;i ng&agrave;y 15/03/2021 v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 ng&agrave;y 27/3/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <p>Như vậy đến nay Việt Nam đ&atilde; ghi nhận 2.590 ca bệnh, trong đ&oacute; c&oacute; 1.603 ca l&agrave; do l&acirc;y nhiễm trong nước.</p> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 44.833, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 483</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 18.412</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 25.938</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, hiện Việt Nam đ&atilde; chữa khỏi 2.308 ca mắc Covid-19. Trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang điều trị đ&atilde; c&oacute; 125 trường hợp &acirc;m t&iacute;nh từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.</p> <p>Trong ng&agrave;y h&ocirc;m qua, cả nước c&oacute; th&ecirc;m 278 người được ti&ecirc;m chủng vắc xin Covid-19. Như vậy đến nay, Việt Nam đ&atilde; thực hiện ti&ecirc;m vắc xin ph&ograve;ng Covid-19 cho 44.278 người l&agrave; c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nh&acirc;n Covid-19, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, x&eacute;t nghiệm, truy vết, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c tổ Covid-19 cộng đồng v&agrave; Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch c&aacute;c địa phương.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top