Quốc hội quyết chưa tăng lương từ 1/7

Quốc hội quyết định chưa điều chỉnh mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ 1/7.

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 19/6, Quốc hội th&ocirc;ng qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, giao Ch&iacute;nh phủ căn cứ t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế, b&aacute;o c&aacute;o Uỷ ban Thường vụ Quốc hội&nbsp;về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo Tổng thư k&yacute; Quốc hội Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c,&nbsp;một số &yacute; kiến đề nghị&nbsp;chưa tăng lương với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, lực lượng vũ trang, song&nbsp;vẫn tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm x&atilde; hội, trợ cấp h&agrave;ng th&aacute;ng theo lộ tr&igrave;nh (từ 1/7);&nbsp;c&oacute; &yacute; kiến đề nghị c&acirc;n nhắc tăng lương với người nghỉ hưu trước năm 1995 v&agrave; người hưởng trợ cấp; đề nghị tăng lương từ 31/12 hoặc trước 1/1/2021.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, Thường vụ Quốc hội cho rằng, để khắc phục t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của đại dịch Covid-19 đến c&acirc;n đối ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, &quot;việc chưa tăng lương cơ sở&nbsp;l&agrave; cần thiết, thể hiện sự đồng l&ograve;ng c&ugrave;ng chia sẻ kh&oacute; khăn với Nh&agrave; nước&quot;.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/19/104474598-710785752824792-6566-9515-5932-1592562310.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=rQVjd14MBu52_2FdvYq4wA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="786" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-vnexpress-vnecdn-net_104474598-710785752824792-6566-9515-5932-1592562310.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/19/104474598-710785752824792-6566-9515-5932-1592562310.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=7uKaPSFCLs2Zn6uuNtcz1w 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/19/104474598-710785752824792-6566-9515-5932-1592562310.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=w4CzE2VV2fWuXBSyhIsICQ 2x" /><img alt="Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội. Ảnh: Trần Thường " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-vnexpress-vnecdn-net_104474598-710785752824792-6566-9515-5932-1592562310.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c, Tổng thư k&yacute; Quốc hội. Ảnh: <em>Trần Thường&nbsp;</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i nội dung tr&ecirc;n, Quốc hội giao Ch&iacute;nh phủ cắt giảm tối thiếu 70%&nbsp;kinh ph&iacute; hội nghị, c&ocirc;ng t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i nước c&ograve;n lại của c&aacute;c bộ, cơ quan trung ương,&nbsp;địa phương (trừ&nbsp;Bộ Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an,&nbsp;Y tế; kinh ph&iacute; thực hiện năm Chủ tịch ASEAN, năm Chủ tịch AIPA v&agrave; c&aacute;c hoạt động ngoại giao quốc gia&nbsp;của Bộ Ngoại giao);tiết kiệm th&ecirc;m 10% chi thường xuy&ecirc;n kh&aacute;c c&ograve;n lại của năm 2020.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute; s&aacute;ng 20/5, b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;Quốc hội&nbsp;tại phi&ecirc;n khai mạc kỳ họp lần n&agrave;y, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đề nghị Quốc hội c&acirc;n nhắc chưa tăng lương cơ sở với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, lực lượng vũ trang, lương hưu từ 1/7&nbsp;để &quot;c&ugrave;ng chia sẻ kh&oacute; khăn với người lao động do ảnh hưởng Covid-19 v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m nguồn lực cho c&aacute;c mục ti&ecirc;u cấp b&aacute;ch&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, ph&aacute;t biểu tại Quốc hội ng&agrave;y 15/6, đại biểu Đinh Văn Nh&atilde; -&nbsp;Ph&oacute; chủ nhiệm Uỷ ban T&agrave;i ch&iacute;nh Ng&acirc;n s&aacute;ch của Quốc hội đề nghị giữ nguy&ecirc;n lộ tr&igrave;nh tăng lương từ 1/7 với người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp x&atilde; hội v&agrave; c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo nghị quyết được Quốc hội th&ocirc;ng qua&nbsp;cuối năm 2019, lương cơ sở cho c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, lực lượng vũ trang, lương hưu sẽ tăng l&ecirc;n 1,6 triệu đồng một th&aacute;ng từ 1/7;&nbsp;mức n&agrave;y tăng&nbsp;khoảng 110.000 đồng so với năm 2018 (tương đương 7%).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top