7 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với người hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị, xã hội và hội.

<div> <div> <p>Theo đ&oacute;, c&oacute; 7 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở l&ecirc;n mức 1,6 triệu đồng/th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y 1/7.</p> <p><em>Một l&agrave;</em>, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức hưởng lương từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước l&agrave;m việc trong c&aacute;c cơ quan đảng, nh&agrave; nước, mặt trận tổ quốc, tổ chức ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội ở TƯ; ở tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc TƯ; ở huyện, quận, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố thuộc tỉnh, th&agrave;nh phố thuộc th&agrave;nh phố trực thuộc TƯ; ở đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh, kinh tế đặc biệt.</p> <p><em>Thứ hai</em>, c&ocirc;ng chức trong bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; v&agrave; vi&ecirc;n chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p><em>Thứ ba</em>, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức được lu&acirc;n chuyển, biệt ph&aacute;i đến l&agrave;m việc tại c&aacute;c hội, tổ chức phi Ch&iacute;nh phủ, dự &aacute;n v&agrave; cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp c&oacute; thẩm quyền.</p> <p><em>Thứ tư</em>, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức ở x&atilde;, phường, thị trấn v&agrave; những người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở cấp x&atilde;, ở th&ocirc;n, tổ d&acirc;n phố quy định tại Nghị định số 92/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức ở x&atilde;, phường, thị trấn v&agrave; những người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở cấp x&atilde; v&agrave; Nghị định số 34/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức cấp x&atilde; v&agrave; người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở cấp x&atilde;, ở th&ocirc;n, tổ d&acirc;n phố.</p> <div>&nbsp;</div> <p><em>Năm l&agrave;</em> đại biểu HĐND c&aacute;c cấp hưởng hoạt động ph&iacute; theo quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/30/bang_luong_can_bo_cong_chuc_tu_thang_7_2020.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">Bảng lương c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức từ th&aacute;ng 7/2020.</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>S&aacute;u l&agrave; </em>người l&agrave;m việc trong tổ chức cơ yếu.</p> <p><em>Bảy l&agrave;</em> c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đi học, thực tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, điều trị, điều dưỡng (trong nước v&agrave; ngo&agrave;i nước) thuộc danh s&aacute;ch trả lương của cơ quan đảng, nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội, đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập v&agrave; hội được ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước hỗ trợ kinh ph&iacute; hoạt động; người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự c&ocirc;ng chức cấp x&atilde;) trong cơ quan đảng, nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội, đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập v&agrave; hội được ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước hỗ trợ kinh ph&iacute; hoạt động.</p> <p>C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đang bị tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c, đang bị tạm giữ, tạm giam; c&aacute;c trường hợp l&agrave;m việc trong c&aacute;c cơ quan đảng, nh&agrave; nước, mặt trận, tổ chức ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội, đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập v&agrave; hội được ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước hỗ trợ kinh ph&iacute; hoạt động được k&yacute; kết hợp đồng lao động theo bảng lương ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Nghị định số 204/2004 của Ch&iacute;nh phủ về chế độ tiền lương đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; lực lượng vũ trang.</p> <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo infonet.vietnamnet.vn
back to top