Bộ Chính trị kết luận chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký kết luận số 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

<div> <p>Kế luận n&ecirc;u r&otilde;, tại phi&ecirc;n họp ng&agrave;y 29/5, sau khi nghe Ban c&aacute;n sự đảng Ch&iacute;nh phủ b&aacute;o c&aacute;o về Đề &aacute;n &quot;Chủ trương khắc phục t&aacute;c động của đại dịch Covid-19 để phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế đất nước&quot; v&agrave; &yacute; kiến của c&aacute;c cơ quan, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; thảo luận v&agrave; kết luận.</p> <p>Cụ thể, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch đ&atilde; đạt kết quả tốt, Việt Nam đ&atilde; đẩy l&ugrave;i v&agrave; kiểm so&aacute;t được dịch bệnh. Đồng thời, đ&atilde; c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch kịp thời để từng bước hỗ trợ DN v&agrave; người d&acirc;n vượt qua kh&oacute; khăn của đại dịch Covid-19.</p> <p>C&aacute;c hoạt động của đời sống kinh tế - x&atilde; hội đang được kh&ocirc;i phục; t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội đ&atilde; c&oacute; những chuyển biến t&iacute;ch cực; được cộng đồng quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; cao, nh&acirc;n d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng tin tưởng v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; sự chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Bộ Ch&iacute;nh trị cũng lưu &yacute;, dịch bệnh Covid-19 tr&ecirc;n thế giới c&ograve;n diễn biến phức tạp, kh&oacute; lường, đ&ograve;i hỏi ch&uacute;ng ta vừa phải tập trung ưu ti&ecirc;n ph&ograve;ng, chống dịch, đồng thời cần c&oacute; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, giải ph&aacute;p trước mắt v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i nhằm giảm thiểu t&aacute;c động của dịch bệnh, vượt qua kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi v&agrave; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội.</p> <p><strong><span>Điều chỉnh một số dự &aacute;n cao tốc tr&ecirc;n tuyến Bắc - Nam sang đầu tư c&ocirc;ng</span></strong></p> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị y&ecirc;u cầu tập trung một số nhiệm vụ, giải ph&aacute;p cấp b&aacute;ch. Cụ thể l&agrave; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp, nhất l&agrave; về t&agrave;i ch&iacute;nh, tiền tệ, an sinh x&atilde; hội để hỗ trợ người d&acirc;n, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c DN nhỏ v&agrave; vừa vượt qua kh&oacute; khăn của đại dịch Covid-19, nhanh ch&oacute;ng kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội. Thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020.</p> <p>Tập trung ph&aacute;t triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c giải ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u d&ugrave;ng nội địa, đẩy mạnh phong tr&agrave;o &quot;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&quot;. Ph&aacute;t động phong tr&agrave;o tiết kiệm trong to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; x&atilde; hội để dồn nguồn lực cho phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế.</p> <p>Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, lực lượng vũ trang v&agrave; lương hưu từ ng&agrave;y 1/7/2020.</p> <p>Đồng thời, k&eacute;o d&agrave;i thời kỳ ổn định ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; trong năm 2021 ban h&agrave;nh định mức ph&acirc;n bổ dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước cho giai đoạn 2022 - 2025.</p> <p>Đẩy mạnh giải ng&acirc;n, n&acirc;ng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư c&ocirc;ng, giải quyết vướng mắc trong thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, đẩy nhanh thủ tục ph&ecirc; duyệt, điều chỉnh c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch mới. Khởi c&ocirc;ng, triển khai thực hiện ngay c&aacute;c dự &aacute;n quy m&ocirc; lớn, quan trọng, c&oacute; t&aacute;c động lan toả đến ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội c&aacute;c địa phương, v&ugrave;ng v&agrave; ng&agrave;nh, lĩnh vực.</p> <p>Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, n&acirc;ng cao hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; nh&agrave; nước, đề cao tr&aacute;ch nhiệm của người đứng đầu; gắn tr&aacute;ch nhiệm của tập thể, c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ng&acirc;n kế hoạch vốn đầu tư c&ocirc;ng.</p> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị cũng y&ecirc;u cầu chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư c&ocirc;ng năm 2020 giữa c&aacute;c bộ, cơ quan TƯ v&agrave; địa phương trong phạm vi dự to&aacute;n chi đầu tư ph&aacute;t triển năm 2020. Điều chỉnh một số dự &aacute;n th&agrave;nh phần đường bộ cao tốc tr&ecirc;n tuyến Bắc - Nam ph&iacute;a Đ&ocirc;ng, giai đoạn 2017 - 2020 từ phương thức đầu tư đối t&aacute;c c&ocirc;ng - tư sang đầu tư từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, bảo đảm c&ocirc;ng khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, khả thi, ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế về khả năng huy động vốn t&iacute;n dụng để thực hiện từng dự &aacute;n đối t&aacute;c c&ocirc;ng - tư v&agrave; c&oacute; cơ chế quản l&yacute;, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ.</p> <p>Chuyển đổi ph&ugrave; hợp cơ chế kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch ho&aacute; c&aacute;c chế t&agrave;i xử l&yacute; c&oacute; đủ mức độ răn đe; giảm số lượng, tr&aacute;nh chồng ch&eacute;o trong thanh tra, kiểm tra, kiểm to&aacute;n. Ki&ecirc;n quyết xử l&yacute; nghi&ecirc;m, kịp thời c&aacute;c trường hợp vi phạm.</p> <p><strong><span>Đẩy mạnh ph&aacute;t triển ch&iacute;nh phủ số, kinh tế số, x&atilde; hội số</span></strong></p> <p>Về nhiệm vụ, giải ph&aacute;p d&agrave;i hạn, Bộ Ch&iacute;nh trị y&ecirc;u cầu đổi mới ho&agrave;n thiện thể chế để khơi th&ocirc;ng, giải ph&oacute;ng nguồn lực ph&aacute;t triển, n&acirc;ng cao năng lực quản trị quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ, n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; thi h&agrave;nh ph&aacute;p luật.</p> <p>Đẩy mạnh cải c&aacute;ch, đơn giản ho&aacute; thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết c&aacute;c điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện th&ocirc;ng tho&aacute;ng cho nh&agrave; đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy nhanh x&acirc;y dựng khung ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật, ho&agrave;n thiện khung khổ ph&aacute;p l&yacute; cho c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số.</p> <p>Đẩy mạnh qu&aacute; tr&igrave;nh cơ cấu lại nền kinh tế. Hỗ trợ ph&aacute;t triển những ng&agrave;nh, lĩnh vực c&oacute; tiềm năng, lợi thế, tham gia s&acirc;u trong c&aacute;c chuỗi gi&aacute; trị th&ocirc;ng qua ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i về t&agrave;i ch&iacute;nh - ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, t&iacute;n dụng v&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ kh&aacute;c.</p> <p>Phục hồi v&agrave; ổn định sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia v&agrave; xuất khẩu ph&ugrave; hợp, hiệu quả, th&iacute;ch ứng với t&igrave;nh h&igrave;nh mới; củng cố, n&acirc;ng cao năng lực ph&ograve;ng, chống dịch bệnh. Tập trung phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi gi&aacute; trị; đa dạng ho&aacute;, tr&aacute;nh phụ thuộc v&agrave;o một thị trường cả xuất khẩu v&agrave; nhập khẩu; tăng cường xuất khẩu.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, n&acirc;ng cao năng lực, sức cạnh tranh nhằm đ&oacute;n đầu c&aacute;c thời cơ, lợi thế, cơ hội mới. Hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nước (gồm cả doanh nghiệp nh&agrave; nước, doanh nghiệp tư nh&acirc;n, doanh nghiệp FDI); kh&ocirc;ng để bị lợi dụng th&acirc;u t&oacute;m, bởi nh&agrave; đầu tư ngo&agrave;i nước.</p> <p>Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, tho&aacute;i vốn gắn với n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nh&agrave; nước; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; đầu t&agrave;u của c&aacute;c tập đo&agrave;n, doanh nghiệp lớn trong việc h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c chuỗi gi&aacute; trị, th&uacute;c đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ v&agrave; vừa.</p> <p>Tạo điều kiện thuận lợi để c&aacute;c doanh nghiệp thuộc mọi th&agrave;nh phần kinh tế ph&aacute;t huy sức s&aacute;ng tạo v&agrave; khả năng th&iacute;ch ứng, tận dụng c&aacute;c cơ hội, n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh v&agrave; tạo việc l&agrave;m cho người lao động. Chủ động, c&oacute; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ho&agrave;n thiện hạ tầng cơ sở, cung ứng c&aacute;c dịch vụ hỗ trợ nhằm thu h&uacute;t, hợp t&aacute;c đầu tư nước ngo&agrave;i c&oacute; chọn lọc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường, sinh th&aacute;i, nhất l&agrave; từ c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn, c&aacute;c c&ocirc;ng ty đa quốc gia c&oacute; c&ocirc;ng nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối c&aacute;c mạng sản xuất, chuỗi gi&aacute; trị khu vực, to&agrave;n cầu.</p> <p>Đẩy mạnh ph&aacute;t triển ch&iacute;nh phủ số, kinh tế số, x&atilde; hội số, đổi mới s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ. Tập trung nguồn lực để ph&aacute;t triển một số nền tảng c&ocirc;ng nghệ d&ugrave;ng chung, c&aacute;c hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cốt l&otilde;i; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an to&agrave;n, an ninh th&ocirc;ng tin. X&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển hệ thống trung t&acirc;m đổi mới s&aacute;ng tạo cấp quốc gia, v&ugrave;ng v&agrave; địa phương; hỗ trợ, ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo.</p> <p>Bảo đảm an sinh x&atilde; hội, giải quyết việc l&agrave;m, đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực ph&ugrave; hợp với xu thế mới. Thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ an sinh x&atilde; hội, giải quyết việc l&agrave;m, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước v&agrave;o giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch.</p> <p>Tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đ&agrave;o tạo, đ&agrave;o tạo lại người lao động đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu mới; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn với thị trường lao động quốc tế.</p> <p>Ph&aacute;t huy thế mạnh của c&aacute;c v&ugrave;ng kinh tế trọng điểm, c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn l&agrave; đầu t&agrave;u cho ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội. X&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển v&ugrave;ng bền vững, đồng bộ, hệ thống, tạo t&aacute;c động lan toả.</p> <p>Th&uacute;c đẩy li&ecirc;n kết nội v&ugrave;ng, li&ecirc;n v&ugrave;ng v&agrave; quốc tế, tạo cơ sở ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức l&atilde;nh thổ, tổ chức sản xuất kinh doanh mới; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c cụm ng&agrave;nh, chuỗi gi&aacute; trị sản xuất v&agrave; cung ứng li&ecirc;n th&ocirc;ng; tạo kh&ocirc;ng gian ph&aacute;t triển mới, ph&ugrave; hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top