Phó Thủ tướng: 20% dân số được tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch

Tại Lễ tiếp nhận vắc xin Covid-19 do COVAX tài trợ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng, việc tiêm vắc xin cùng với những nỗ lực chống dịch, chúng ta sẽ đẩy lùi Covid-19.

<div> <p>Chiều 1/4, Bộ Y tế đ&atilde; tổ chức Lễ tiếp nhận&nbsp;811.200 liều vắc xin ph&ograve;ng <span>Covid-19</span> của COVAX Facillity th&ocirc;ng qua UNICEF t&agrave;i trợ.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi Lễ,&nbsp;Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng <span>đại dịch Covid-19</span> l&agrave; th&aacute;ch thức lớn cho to&agrave;n cầu. &quot;Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta chứng minh, với sự đo&agrave;n kết của tất cả tổ chức, mọi người d&acirc;n ở cộng đồng, quốc gia tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, nếu đo&agrave;n kết nắm tay nhau sẽ c&ugrave;ng nhau vượt qua th&aacute;ch thức&quot;, Ph&oacute; Thủ tướng n&oacute;i.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phó Thủ tướng: 20% dân số được tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/01/icdn-dantri-com-vn_pho-thu-tuong-20-dan-so-duoc-tiem-vac-xin-chung-ta-se-vuot-qua-dai-dich-1-1617274588883.jpeg" title="Phó Thủ tướng: 20% dân số được tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch - 1" /> <figcaption> <p>Ph&oacute; thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng, việc ti&ecirc;m vắc xin c&ugrave;ng với những nỗ lực chống dịch, ch&uacute;ng ta sẽ đẩy l&ugrave;i được dịch Covid-19.&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p>Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ th&ecirc;m: &quot;Điều đ&aacute;ng qu&yacute;, kh&ocirc;ng chỉ ch&uacute;ng ta chiến thắng bệnh tật, bảo vệ cuộc sống người d&acirc;n. Trong l&uacute;c kh&oacute; khăn, gi&aacute; trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng, nh&acirc;n loại, to&agrave;n nh&acirc;n d&acirc;n được ph&aacute;t huy. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m ra vũ kh&iacute; chống lại virus. Những nước gi&agrave;u kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng m&igrave;nh, m&agrave; chung tay với sự điều phối của Li&ecirc;n hợp quốc, chia sẻ, đ&oacute;ng g&oacute;p của cải vật chất để nước chưa sản xuất được vắc xin được tiếp cận nguồn vắc xin đang c&ograve;n rất khan hiếm, qu&yacute; b&aacute;u&quot;.</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về <span>dịch Covid-19</span> tại Việt Nam, Ph&oacute; Thủ tướng cho biết Việt Nam đ&atilde; kh&ocirc;ng để dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t tr&ecirc;n diện rộng. Điều n&agrave;y vừa v&igrave; lợi &iacute;ch của Việt Nam, vừa mang lại lợi &iacute;ch cho cộng đồng quốc tế. Việt Nam đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực trong nỗ lực chung với cộng đồng quốc tế ph&ograve;ng chống dịch Covid-19.</p> <p>Theo Ph&oacute; Thủ tướng, d&ugrave; Việt Nam&nbsp;kh&ocirc;ng phải l&agrave; nước ph&aacute;t triển, nhưng ngay từ đầu đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu, ph&acirc;n lập virus, test thử ph&aacute;t hiện virus, v&agrave; đang nỗ lực nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển vắc xin để c&ugrave;ng cộng đồng quốc tế đẩy l&ugrave;i đại dịch.</p> <p>Trước đ&oacute;, d&ugrave; vắc xin COVAX chưa về đến Việt Nam, nhưng Việt Nam đ&atilde; chủ động để c&oacute; <span>vắc xin Covid-19</span> nhập khẩu v&agrave; tổ chức ti&ecirc;m chủng rất thận trọng. Tất cả những quan ngại về phản ứng vắc xin gặp ở nhiều nơi, Việt Nam đang thực hiện tốt, kiểm so&aacute;t tốt.</p> <p>&quot;T&ocirc;i tin tưởng, nếu thực hiện được mục ti&ecirc;u 20% d&acirc;n số được ti&ecirc;m vắc xin Covid-19 ch&uacute;ng ta sẽ vượt qua th&aacute;ch thức đại dịch lớn của nh&acirc;n loại&quot;, Ph&oacute; Thủ tướng n&oacute;i.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phó Thủ tướng: 20% dân số được tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/01/icdn-dantri-com-vn_vacxin-1-1617272649941.jpeg" title="Phó Thủ tướng: 20% dân số được tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch - 2" /></figure> <p>B&agrave; Rana Flowers, Đại diện UNICEF cảm ơn c&aacute;c quốc gia đ&atilde; h&agrave;o ph&oacute;ng ủng hộ t&agrave;i ch&iacute;nh cho COVAX Facillity v&agrave; nhấn mạnh: Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm tuyệt vời - thời điểm m&agrave; chưa ai trong ch&uacute;ng ta từng trải qua trước đ&acirc;y. UNICEF đang dốc sức đ&oacute;ng g&oacute;p cho nỗ lực to&agrave;n cầu n&agrave;y th&ocirc;ng qua kinh nghiệm v&agrave; c&aacute;c mối quan hệ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; được trong nhiều thập kỷ cung cấp vắc xin an to&agrave;n gi&uacute;p cứu sống h&agrave;ng triệu người.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i hợp t&aacute;c c&ugrave;ng với Bộ Y tế Việt Nam trong việc hỗ trợ lập kế hoạch, đ&agrave;o tạo v&agrave; truyền th&ocirc;ng, cũng như mua v&agrave; cung cấp th&ecirc;m bơm kim ti&ecirc;m, hộp an to&agrave;n v&agrave; tủ lạnh chuy&ecirc;n dụng bảo quản vắc xin.</p> <p>811.200 liều vắc xin tiếp nhận trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay (1/4) l&agrave; l&ocirc; vắc xin đầu ti&ecirc;n trong cam kết hỗ trợ của COVAX Facility cho Việt Nam c&ugrave;ng với 92 quốc gia tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> <p>L&ocirc; vắc xin n&agrave;y đ&atilde; được chuyển đến bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Sau đ&oacute;, Bộ Y tế sẽ ph&acirc;n bổ vắc xin để ti&ecirc;m chủng tại 63 tỉnh, th&agrave;nh phố trong th&aacute;ng 4.</p> <p>Để nhanh ch&oacute;ng ngăn chặn sự l&acirc;y lan của dịch COVID-19, đặc biệt l&agrave; với sự l&acirc;y lan của c&aacute;c biến chủng của vi r&uacute;t SARS-CoV-2, độ bao phủ hiệu quả của vắc-xin ph&ograve;ng COVID19 phải đạt tới 75% d&acirc;n số thế giới.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phó Thủ tướng: 20% dân số được tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/01/icdn-dantri-com-vn_pho-thu-tuong-20-dan-so-duoc-tiem-vac-xin-chung-ta-se-vuot-qua-dai-dich-3-1617274615681.jpeg" title="Phó Thủ tướng: 20% dân số được tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch - 3" /> <figcaption> <p>Kho lạnh bảo quản vắc xin Covid-19 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo kế hoạch, COVAX sẽ cung cấp cho Việt Nam 30 triệu liều vắc xin AstraZeneca. L&ocirc; đầu ti&ecirc;n dự kiến về ng&agrave;y 25/3 với 1,37 triệu liều, tuy nhi&ecirc;n do nguồn cung hạn chế n&ecirc;n tiến tr&igrave;nh cung ứng vắc xin bị chậm lại v&agrave; l&ocirc; đầu ti&ecirc;n đến Việt Nam &iacute;t hơn kế hoạch.</p> <p>COVAX cam kết cung cấp cho Việt Nam 4,176 triệu liều&nbsp;<span>vắc xin Covid-19</span>&nbsp;trong c&aacute;c đợt từ nay đến cuối th&aacute;ng 5. C&aacute;c l&ocirc; c&ograve;n lại trong cam kết 30 triệu liều sẽ về đến Việt Nam v&agrave;o cuối năm nay v&agrave; đầu năm 2022. To&agrave;n bộ số vắc xin n&agrave;y sẽ được COVAX cung cấp miễn ph&iacute; th&ocirc;ng qua UNICEF mua v&agrave; cung ứng.</p> <p>COVAX facility l&agrave; một cơ chế được thiết lập nhằm đảm bảo c&aacute;c quốc gia được tiếp cận c&ocirc;ng bằng với vắc xin Covid-19. Trong cơ chế n&agrave;y Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với GAVI, UNICEF, CEPI, c&aacute;c nh&agrave; sản xuất vắc xin v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c để đảm bảo c&aacute;c quốc gia đều được tiếp cận vắc xin một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng v&agrave; hiệu quả.</p> <p>COVAX sẽ đảm bảo cho c&aacute;c quốc gia tham gia cơ chế n&agrave;y được tiếp cận vắc xin với mức độ bao phủ khoảng 20% d&acirc;n số trong năm 2021. Hiện COVAX c&oacute; 92 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 24/2, Việt Nam lần đầu ti&ecirc;n đ&atilde; nhập về 117.600 liều vắc xin Covid-19 của h&atilde;ng AstraZeneca th&ocirc;ng qua Hệ thống Ti&ecirc;m chủng VNVC. Đơn vị n&agrave;y đ&atilde;&nbsp; t&iacute;ch cực phối hợp c&ugrave;ng Bộ Y tế v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan tổ chức ti&ecirc;m chủng vắc xin Covid-19 tại c&aacute;c điểm ti&ecirc;m tr&ecirc;n khắp cả nước cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.</p> <p>Từ nguồn vắc xin n&agrave;y, đến nay, cả nước đ&atilde; thực hiện ti&ecirc;m vắc xin ph&ograve;ng Covid-19 tại 19 tỉnh/TP cho 49.743 người l&agrave; c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nh&acirc;n COVID-19, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, x&eacute;t nghiệm, truy vết, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c tổ Covid-19 cộng đồng v&agrave; Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch.</p> <p>Bộ Y tế cho biết, nguồn vắc xin AstraZeneca Việt Nam c&oacute; được sẽ l&agrave; 60 triệu liều. Trong đ&oacute;, VNVC chuyển giao 30 triệu liều vắc xin ph&ograve;ng COVID-19 của AstraZeneca theo nguy&ecirc;n tắc phi lợi nhuận (trong đ&oacute; bao gồm 117.600 liều đang được triển khai ti&ecirc;m chủng cho lực lượng tr&ecirc;n tuyến đầu chống dịch) v&agrave; 30 triệu liều vắc xin ph&ograve;ng COVID 19 từ COVAX</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Bộ Y tế vẫn tiếp tục đ&agrave;m ph&aacute;n với c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c để đa dạng h&oacute;a nguồn cung. Bộ Y tế đang l&agrave;m việc với Pfizer, dự kiến nh&agrave; sản xuất c&oacute; thể cung cấp 30 triệu liều trong năm 2021. Ngo&agrave;i ra, Bộ Y tế cũng l&agrave;m việc để mua vắc xin của Johnson &amp; Johnson, Modema, Quỹ Đầu tư Nga (Sputnik-V)...</p> <p>Ngo&agrave;i nguồn vắc xin nhập khẩu, Bộ Y tế đang th&uacute;c đẩy tiến độ nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển vắc xin trong nước. Vắc xin do Việt Nam sản xuất dự kiến sẽ được sử dụng trong năm 2022 để chủ động được vắc xin bảo đảm nguồn cung, bảo đảm an ninh y tế, chủ động ứng ph&oacute; khi c&oacute; c&aacute;c đại dịch trong tương lai.</p> <p>Năm 2021, ti&ecirc;m chủng vắc xin đang được triển khai rất khẩn trương nhưng cuộc chiến chống đại dịch chưa c&oacute; điểm kết th&uacute;c, nhiều chủng mới nguy hiểm hơn của virus đ&atilde; xuất hiện, nguy cơ dịch bệnh vẫn lu&ocirc;n thường trực. Do đ&oacute;, Bộ Y tế kiến nghị, tiếp tục ki&ecirc;n định 5 nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng chống dịch đ&atilde; đề ra từ đầu v&agrave; xuy&ecirc;n suốt c&aacute;c giai đoạn l&agrave; &quot;Ngăn chặn - Ph&aacute;t hiện - C&aacute;ch ly - Khoanh v&ugrave;ng v&agrave; Dập dịch&quot; theo phương ch&acirc;m 4 tại chỗ; ch&uacute; trọng vai tr&ograve; của ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; ph&aacute;t huy b&agrave;i học huy động sức d&acirc;n hoạt động hiệu quả của c&aacute;c tổ COVID-19 dựa v&agrave;o cộng đồng. Tiếp tục kiểm so&aacute;t chặt chẽ người nhập cảnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh x&acirc;m nhập từ b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p>B&agrave;i: <strong>Hồng Hải</strong></p> <p>Ảnh:<strong> Đức Minh</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top