Phê duyệt thầu sai quy định tại tuyến Metro Số 2 của Sài Gòn

Nhiều người bị yêu cầu kiểm điểm vì liên quan gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương.

<div> <p>UBND TP HCM vừa quyết định hủy g&oacute;i <em>Tổng thầu thiết kế thi c&ocirc;ng di dời c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng kỹ thuật</em> (CP0) thuộc tuyến t&agrave;u điện ngầm Số 2 (Bến Th&agrave;nh - Tham Lương) do qu&aacute; tr&igrave;nh ph&ecirc; duyệt hồ sơ mời thầu kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định. Ban Quản l&yacute; đường sắt đ&ocirc; thị th&agrave;nh phố (chủ đầu tư) phải chỉnh sửa nội dung mời thầu v&agrave; tổ chức đấu thầu lại.</p> <p>Th&agrave;nh phố cũng y&ecirc;u cầu kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm, xử l&yacute; vi phạm c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể li&ecirc;n quan việc: lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; lập tổ chuy&ecirc;n gia đấu thầu kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định; tham gia hoạt động đấu thầu nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; chứng chỉ đ&agrave;o tạo về đấu thầu.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Sơ đồ đường đi của tuyến metro số 2. Ảnh: BQL Đường sắt đô thị TP HCM." src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/26/so-2-4524-1398241349-3142-1505-8774-2194-1548485586.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Sơ đồ đường đi của tuyến Metro Số 2. Ảnh: <em style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);">BQL Đường sắt đ&ocirc; thị TP HCM.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuyến Metro Số 2 (Bến Th&agrave;nh - Tham Lương) được ph&ecirc; duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ USD - hợp vốn từ ba nh&agrave; t&agrave;i trợ gồm: 540 triệu USD của Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển ch&acirc;u &Aacute; (ADB); 313 triệu USD từ Ng&acirc;n h&agrave;ng T&aacute;i thiết Đức (KfW) v&agrave; 195 triệu USD từ Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư ch&acirc;u &Acirc;u (EIB).</p> <p>Sau đ&oacute; tổng vốn được đề xuất điều chỉnh l&ecirc;n hơn 2,1 tỷ USD do ảnh hưởng c&aacute;c yếu tố: trượt gi&aacute;, chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng (bổ sung khối lượng cho việc kết nối với c&aacute;c tuyến metro số 3b, 5 v&agrave; 6; tăng chiều d&agrave;i c&aacute;c nh&agrave; ga ngầm).</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; một trong 8 tuyến metro đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt tại TP HCM, chiều d&agrave;i to&agrave;n tuyến gần 20 km (Thủ Thi&ecirc;m - Bến xe T&acirc;y Ninh), chia l&agrave;m hai giai đoạn.</p> <p>Giai đoạn một d&agrave;i 11,3 km (Bến Th&agrave;nh - Tham Lương) đi qua c&aacute;c quận 1, 3, 10, 12, T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; T&acirc;n Ph&uacute;. Trong đ&oacute; c&oacute; 9,3 km đi ngầm với độ s&acirc;u trung b&igrave;nh 18 m. C&oacute; tổng cộng 679 hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng tr&ecirc;n to&agrave;n dự &aacute;n.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o mới nhất của Ban quản l&yacute; đường sắt đ&ocirc; thị TP HCM, c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng đang bị đ&igrave;nh trệ kế hoạch t&aacute;i định cư chưa được UBND th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua, ảnh hưởng đến c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường của c&aacute;c quận d&ugrave; nguồn vốn lu&ocirc;n c&oacute; sẵn. Dự kiến tuyến Metro n&agrave;y sẽ được khởi c&ocirc;ng v&agrave;o năm 2020 v&agrave; sớm nhất đến năm 2024 mới ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> </div>

Theo vnexpress.net
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top