Giá vé metro Cát Linh sẽ cao hơn xe buýt

(Khoahocdoisong.vn) - Giá vé tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được TP Hà Nội trợ giá nên phù hợp với thu nhập người dân.

<div> <p>&ldquo;Hiện đơn vị đ&atilde; tr&igrave;nh UBND H&agrave; Nội ba phương &aacute;n gi&aacute; v&eacute; cho tuyến đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng, trong đ&oacute; ưu ti&ecirc;n phương &aacute;n 2 với b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch đi khoảng 5-6 km gi&aacute; v&eacute; sẽ cao hơn v&eacute; xe bu&yacute;t khoảng 37% (hiện v&eacute; lượt xe bu&yacute;t th&ocirc;ng thường tại nội đ&ocirc; H&agrave; Nội l&agrave; 7.000 đồng/lượt - PV), c&ograve;n đi to&agrave;n tuyến sẽ cao hơn hẳn&hellip;&rdquo;, &ocirc;ng Vũ Hồng Trường, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đường sắt H&agrave; Nội, cho biết tại buổi tọa đ&agrave;m trực tuyến về đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội do UBND H&agrave; Nội v&agrave; b&aacute;o&nbsp;<em>Kinh Tế Đ&ocirc; Thị</em>&nbsp;tổ chức ng&agrave;y 26/9.</p> <p>&Ocirc;ng Trường khẳng định gi&aacute; v&eacute; tuyến đường sắt tr&ecirc;n được TP trợ gi&aacute; n&ecirc;n&nbsp;ph&ugrave; hợp với thu nhập người d&acirc;n. &ldquo;Đặc biệt, người d&acirc;n đi bao nhi&ecirc;u km trả tiền bấy nhi&ecirc;u, kh&ocirc;ng c&agrave;o bằng như xe bu&yacute;t&quot;, &ocirc;ng Trường n&oacute;i v&agrave; cho biết việc x&acirc;y dựng ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; v&eacute; đ&atilde; được H&agrave; Nội chuẩn bị trong v&ograve;ng ba năm, c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia ve metro Cat Linh se cao hon xe buyt hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/27/9duongsat_fhgi(1).jpg" title="Giá vé metro Cát Linh sẽ cao hơn xe buýt hình ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Dự kiến c&aacute;c đo&agrave;n t&agrave;u tuyến đường sắt đ&ocirc; thị C&aacute;t Linh-H&agrave; Đ&ocirc;ng sẽ phục vụ người d&acirc;n dịp Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019.</td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Trường cũng khẳng định gi&aacute; v&eacute; đơn vị đề xuất kh&ocirc;ng phải để cạnh tranh với c&aacute;c loại h&igrave;nh c&ocirc;ng cộng kh&aacute;c m&agrave; nhằm mục đ&iacute;ch thu h&uacute;t người d&acirc;n chuyển từ sử dụng phương tiện c&aacute; nh&acirc;n sang sử dụng phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng.</p> <p>Về vấn đề giao th&ocirc;ng kết nối, &ocirc;ng Vũ Hồng Trường cho biết năng lực thiết kế của tuyến đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng l&agrave; 144 chuyến/ng&agrave;y với 960 h&agrave;nh kh&aacute;ch/chuyến. Như vậy c&oacute; khoảng 160.000-180.000 h&agrave;nh kh&aacute;ch/ng&agrave;y, gấp 10 lần tuyến xe bu&yacute;t nhanh BRT n&ecirc;n H&agrave; Nội đ&atilde; l&ecirc;n phương &aacute;n giải tỏa nhanh lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch xuống tại c&aacute;c nh&agrave; ga v&agrave; tiếp cận nh&agrave; ga.</p> <p>Cụ thể, H&agrave; Nội đưa ra giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng hệ thống hạ tầng đ&ocirc; thị phục vụ tiếp cận c&aacute;c nh&agrave; ga của tuyến đường sắt đ&ocirc; thị trong khoảng c&aacute;ch 100-500 m dọc theo tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 2A&nbsp;C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cải thiện trạm dừng xe bu&yacute;t tới gần c&aacute;c ga đường sắt, h&agrave;nh lang cho việc lưu th&ocirc;ng xe bu&yacute;t, nh&agrave; chờ&hellip; Đặc biệt, bố tr&iacute; t&aacute;m b&atilde;i gửi xe cho c&aacute;c phương tiện c&aacute; nh&acirc;n của h&agrave;nh kh&aacute;ch đi t&agrave;u dọc h&agrave;nh lang tuyến đường sắt đ&ocirc; thị.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Hải, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Quản l&yacute; v&agrave; điều h&agrave;nh giao th&ocirc;ng đ&ocirc; thị H&agrave; Nội (Sở GTVT H&agrave; Nội), cho biết th&ecirc;m tr&ecirc;n h&agrave;nh lang tuyến đường sắt sẽ c&oacute; hơn 30 tuyến xe bu&yacute;t, trong đ&oacute; c&aacute;c tuyến đầu cuối được tăng cường lượng xe.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Sở GTVT H&agrave; Nội đ&atilde; chuẩn bị kế hoạch li&ecirc;n quan tới c&ocirc;ng t&aacute;c t&iacute;ch hợp c&aacute;c phương tiện c&ocirc;ng cộng với tuyến đường sắt đ&ocirc; thị.</p> <p>&ldquo;C&oacute; thể khẳng định rằng để vận h&agrave;nh tốt tuyến đường sắt đ&ocirc; thị một c&aacute;ch hiệu quả, phương tiện xe bu&yacute;t đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng, điển h&igrave;nh như việc thu h&uacute;t v&agrave; giải tỏa h&agrave;nh kh&aacute;ch xuống từ c&aacute;c nh&agrave; ga. Việc vận h&agrave;nh tốt c&aacute;c tuyến xe bu&yacute;t cũng l&agrave; cơ hội gi&uacute;p tăng số lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch tham gia tuyến đường sắt đ&ocirc; thị&hellip;&quot;, &ocirc;ng Hải khẳng định.</p> <div> <p><strong>H&agrave; Nội sẽ c&oacute; 10 tuyến đường sắt đ&ocirc; thị</strong></p> <p>Theo quy hoạch giao th&ocirc;ng vận tải thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội đến năm 2030, tầm nh&igrave;n 2050 được Thủ tướng ph&ecirc; duyệt, hệ thống metro H&agrave; Nội sẽ c&oacute; 10 tuyến đường sắt đ&ocirc; thị với tổng chiều d&agrave;i 417,8 km (75,6 km đi ngầm v&agrave; 342,2 km cầu cạn v&agrave; cầu cạn kết hợp đi ngầm). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng <abbr class="rate-usd">40 tỷ USD</abbr>.</p> <p>UBND H&agrave; Nội cho biết TP đang quy hoạch ch&iacute;n tuyến metro, gồm tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Y&ecirc;n Vi&ecirc;n); tuyến số 2 (Nội B&agrave;i - Ho&agrave;ng Quốc Việt); tuyến số 2A (C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng); tuyến số 3 (Tr&ocirc;i - Nhổn - Ho&agrave;ng Mai); tuyến số 4 (M&ecirc; Linh - Li&ecirc;n H&agrave;); tuyến số 5 (Văn Cao - H&ograve;a Lạc); tuyến số 6 (Nội B&agrave;i - Ngọc Hồi); tuyến số 7 (M&ecirc; Linh - Dương Nội); tuyến số 8 (Sơn Đồng - Dương X&aacute;).</p> <p>Khi ho&agrave;n th&agrave;nh, c&aacute;c tuyến đường sắt đ&ocirc; thị sẽ tạo n&ecirc;n bộ khung xương sống ho&agrave;n chỉnh cho hệ thống giao th&ocirc;ng vận tải thủ đ&ocirc;, đem đến rất nhiều cơ hội ph&aacute;t triển to&agrave;n diện kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội.</p> </div> <ul class="topics"> <li class="location metabox" topic-id="2208"> <h3>H&agrave; Nội</h3> <ul> <li><strong>Diện t&iacute;ch:</strong> 3.358,9 km&sup2;</li> <li><strong>D&acirc;n số:</strong> 7.328.400 người (2016)</li> <li><strong>Ph&acirc;n chia h&agrave;nh ch&iacute;nh:</strong> 12 quận, 17 huyện v&agrave; 1 thị x&atilde;</li> <li><strong>V&ugrave;ng:</strong> Đồng bằng s&ocirc;ng Hồng</li> <li><strong>M&atilde; điện thoại:</strong> 24</li> <li><strong>Biển số xe:</strong> 29, 30, 31, 32, 33</li> </ul> </li> </ul> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
“Không dám tham nhũng”

“Không dám tham nhũng”

Năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện.
back to top