Phạt nguội xe đi sai làn thu phí tự động ở trạm BOT

Phương tiện không dán thẻ thu phí tự động nhưng đi vào làn này, gây cản trở giao thông tại các trạm BOT, sẽ bị trích xuất dữ liệu để phạt nguội.

<div> <p class="Normal">Tại cuộc họp Thường trực Ch&iacute;nh phủ ng&agrave;y 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; đưa ra biện ph&aacute;p th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, xử l&yacute; bất cập ở c&aacute;c dự &aacute;n BOT giao th&ocirc;ng, trong đ&oacute; c&oacute; thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng.</p> <p class="Normal">Thủ tướng y&ecirc;u cầu Bộ C&ocirc;ng an chỉ đạo cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng phối hợp với đơn vị quản l&yacute; dự &aacute;n BOT, nh&agrave; cung cấp dịch vụ thu ph&iacute; tự động kh&ocirc;ng dừng, tr&iacute;ch xuất dữ liệu tại c&aacute;c trạm để phạt xe đi sai l&agrave;n. Th&ocirc;ng tin xử phạt được cung cấp cho b&aacute;o ch&iacute; để l&ecirc;n &aacute;n.</p> <p class="Normal">Đến nay, c&aacute;c trạm BOT cơ bản đ&atilde; lắp đặt thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng, chỉ c&ograve;n lại một số trạm n&ecirc;n Thủ tướng y&ecirc;u cầu cần cố gắng hơn. Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải chỉ đạo c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị, đảm bảo đến cuối năm 2020 đưa v&agrave;o hoạt động đồng bộ tr&ecirc;n cả nước. Nếu đến cuối năm, trạm n&agrave;o chưa lắp đặt th&igrave; dừng hoạt động. Một số trạm chưa thu ph&iacute; tự động phải l&agrave;m r&otilde; căn cứ ph&aacute;p l&yacute;.</p> <p class="Normal">Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải được y&ecirc;u cầu đẩy mạnh d&aacute;n thẻ đầu cuối cho phương tiện, tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n d&ugrave;ng dịch vụ thu ph&iacute; kh&ocirc;ng dừng.</p> <p class="Normal">Dịch vụ thu ph&iacute; tự động đường bộ kh&ocirc;ng dừng &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng s&oacute;ng radio để nhận diện xe cơ giới c&oacute; gắn thẻ định danh d&aacute;n l&ecirc;n k&iacute;nh hoặc đ&egrave;n xe.</p> <p class="Normal">Từ thẻ VETC gắn tr&ecirc;n k&iacute;nh xe, thiết bị đọc gắn tại trạm thu ph&iacute; sẽ trừ tiền của chủ xe. Chủ xe c&oacute; thể nạp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản bằng tiền mặt, Internet banking, tại trung t&acirc;m đăng kiểm, trạm thu ph&iacute;... Thời gian xử l&yacute; giao dịch thu ph&iacute; nhanh với tốc độ phương tiện qua trạm kh&ocirc;ng barie l&agrave; 50 gi&acirc;y/giao dịch.</p> <p class="Normal">Hiện cả nước c&oacute; 3,8 triệu &ocirc;t&ocirc;, mỗi năm dự kiến tăng th&ecirc;m 500.000 xe.</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top