'Thu phí theo khối lượng sẽ thúc đẩy phân loại rác'

Cơ chế tính giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ "góp phần thúc đẩy người dân phân loại tại nguồn", theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chiều qua 17/11, Quốc hội th&ocirc;ng qua Luật Bảo vệ M&ocirc;i trường (sửa đổi) với tỉ lệ 91,91%. <em>VnExpress </em>phỏng vấn &ocirc;ng Trần Hồng H&agrave;, Bộ trưởng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, về một số vấn đề li&ecirc;n quan đến đạo luật n&agrave;y.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><em>- Đ&acirc;u l&agrave; những điểm mới của Luật Bảo vệ M&ocirc;i trường vừa được Quốc hội th&ocirc;ng qua, thưa &ocirc;ng?</em></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><em>- </em>Luật Bảo vệ M&ocirc;i trường 2020 l&agrave; một đạo luật lớn, kh&oacute;, nhiều cải c&aacute;ch đột ph&aacute; v&agrave; gần như thay thế to&agrave;n diện v&agrave; cơ bản so với Luật Bảo vệ m&ocirc;i trường 2014. Luật lần n&agrave;y đ&atilde; x&aacute;c định song song với nhiệm vụ cải thiện, khắc phục &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường th&igrave; ph&ograve;ng ngừa, kiểm so&aacute;t l&agrave; nhiệm vụ ưu ti&ecirc;n; kh&ocirc;ng cho c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư mới l&agrave;m trầm trọng th&ecirc;m vấn đề &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Để l&agrave;m được như vậy, vấn đề m&ocirc;i trường được xem x&eacute;t ngay từ kh&acirc;u x&acirc;y dựng chiến lược, quy hoạch ph&aacute;t triển với quy định về đ&aacute;nh gi&aacute; m&ocirc;i trường chiến lược; từ kh&acirc;u lập dự &aacute;n đầu tư với quy định đ&aacute;nh gi&aacute; sơ bộ t&aacute;c động m&ocirc;i trường, rồi đến đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh thức, cấp giấy ph&eacute;p v&agrave; trong suốt cả qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau n&agrave;y như vấn đề quan trắc, xử l&yacute; chất thải.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/18/125426435-2478079362491920-374-5381-2833-1605659663.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ggs5On7xBUc7BR_8oHZ6tA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="758" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_125426435-2478079362491920-374-5381-2833-1605659663.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/18/125426435-2478079362491920-374-5381-2833-1605659663.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=-J5Ym10URfZRHBXoyGDKwg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/18/125426435-2478079362491920-374-5381-2833-1605659663.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=LIULPfmpmkPhOezoq82pFg 2x" /><img alt="Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về những điểm mới của luật. Ảnh: Gia Chính" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_125426435-2478079362491920-374-5381-2833-1605659663.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Bộ trưởng Trần Hồng H&agrave; n&oacute;i về những điểm mới của luật. Ảnh: <em>Gia Ch&iacute;nh</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Luật hướng đến chất lượng m&ocirc;i trường tốt nhất cho người d&acirc;n. Luật h&oacute;a quyền của người d&acirc;n đ&atilde; được hiến định l&agrave; đảm bảo quyền của người d&acirc;n được sống trong m&ocirc;i trường trong l&agrave;nh, người d&acirc;n được tiếp cận th&ocirc;ng tin về m&ocirc;i trường. Cộng đồng d&acirc;n cư, người d&acirc;n c&oacute; thể tham gia gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện, g&oacute;p &yacute; về bảo vệ m&ocirc;i trường.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Luật lần n&agrave;y đề cao vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của người d&acirc;n như l&agrave; một chủ thể quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường. Người d&acirc;n được tham gia từ c&aacute;c hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động, ph&ograve;ng ngừa, ứng ph&oacute; sự cố cho đến c&aacute;c hoạt động cụ thể như ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn đều c&oacute; sự tham gia của người d&acirc;n.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><em>- Một số đ&ocirc; thị đ&atilde; y&ecirc;u cầu người d&acirc;n ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn song kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, vậy Luật quy định về sự tham gia của người d&acirc;n như thế n&agrave;o?</em></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">- Hiện nay tỉ lệ ch&ocirc;n lấp r&aacute;c thải rắn sinh hoạt c&ograve;n cao dẫn đến nhiều nguy cơ &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường nước, đất, kh&ocirc;ng kh&iacute;. Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh dẫn tới tỉ lệ ch&ocirc;n lấp r&aacute;c thải sinh hoạt cao l&agrave; do ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thực hiện ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Luật đ&atilde; quy định r&aacute;c thải rắn sinh hoạt được ph&acirc;n l&agrave;m ba loại, chất thải rắn c&oacute; khả năng t&aacute;i sử dụng, t&aacute;i chế; chất thải thực phẩm v&agrave; chất thải rắn sinh hoạt kh&aacute;c. Việc thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; tương ứng đối với từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau khi được ph&acirc;n loại.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; chất thải rắn sinh hoạt dựa tr&ecirc;n khối lượng, thể t&iacute;ch thay cho việc t&iacute;nh b&igrave;nh qu&acirc;n theo hộ gia đ&igrave;nh hoặc đầu người như hiện nay. Cơ chế t&iacute;nh gi&aacute; thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; chất thải rắn sinh hoạt lần n&agrave;y sẽ g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy người d&acirc;n ph&acirc;n loại tại nguồn, giảm thiểu r&aacute;c thải ph&aacute;t sinh tại nguồn v&agrave; nếu kh&ocirc;ng thực hiện việc n&agrave;y th&igrave; chi ph&iacute; xử l&yacute; r&aacute;c thải phải nộp sẽ cao.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ph&acirc;n loại r&aacute;c thải gi&uacute;p tạo nguồn cung quan trọng cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp t&aacute;i chế v&agrave; x&acirc;y dựng nền kinh tế tuần ho&agrave;n. Kinh nghiệm của c&aacute;c nước, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ như Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đ&agrave;i Loan cho thấy việc t&iacute;nh gi&aacute; n&agrave;y c&oacute; thể dựa tr&ecirc;n b&aacute;n bao b&igrave; đựng r&aacute;c. Nghĩa l&agrave; chi ph&iacute; thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; đ&atilde; được t&iacute;nh trong gi&aacute; b&aacute;n bao b&igrave; đựng r&aacute;c do ch&iacute;nh quyền địa phương quyết định.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng r&aacute;c thải sinh hoạt ph&aacute;t sinh từ hộ gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n sau khi ph&acirc;n loại được khuyến kh&iacute;ch tận dụng tối đa l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i, ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ để ph&ugrave; hợp với điều kiện n&ocirc;ng th&ocirc;n nước ta.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><em>- Quy định mới về ph&acirc;n loại, thu gom r&aacute;c sẽ được thực hiện cụ thể ra sao?</em></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">- Đ&acirc;y l&agrave; một quy định mới v&agrave; để đảm bảo t&iacute;nh khả thi, Luật đ&atilde; giao cho c&aacute;c địa phương căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh cụ thể để quyết định thời điểm thực hiện ph&acirc;n loại tại nguồn đối với chất thải rắn sinh hoạt, thời hạn thực hiện chậm nhất l&agrave; ng&agrave;y 31/12/2024.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tại c&aacute;c điểm tập kết r&aacute;c thải nếu ph&aacute;t hiện r&aacute;c kh&ocirc;ng ph&acirc;n loại th&igrave; đơn vị thu gom c&oacute; quyền từ chối thu gom, th&ocirc;ng b&aacute;o cho cơ quan c&oacute; thẩm quyền xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh, dự kiến cấp xử l&yacute; sẽ l&agrave; ch&iacute;nh quyền cấp x&atilde;; gi&aacute;m s&aacute;t thực hiện việc ph&acirc;n loại t&aacute;c sẽ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội c&aacute;c cấp thực hiện.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng ta đang hướng đến m&ocirc; h&igrave;nh kinh tế tuần ho&agrave;n, do vậy, từ kh&acirc;u thiết kế, quy hoạch, ngay trong từng khu c&ocirc;ng nghiệp, cụm c&ocirc;ng nghiệp th&igrave; đ&atilde; phải t&iacute;nh to&aacute;n đến việc chất thải của lĩnh vực, quy tr&igrave;nh sản xuất n&agrave;y l&agrave; đầu v&agrave;o của lĩnh vực, quy tr&igrave;nh sản xuất kh&aacute;c v&agrave; cho đến cuối c&ugrave;ng l&agrave; hướng đến kh&ocirc;ng c&oacute; chất thải.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất cũng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm t&aacute;i chế một số sản phẩm, bao b&igrave; nhất định sau khi hết sử dụng theo tỷ lệ t&aacute;i chế v&agrave; quy c&aacute;ch t&aacute;i chế bắt buộc, hoặc phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm xử l&yacute; chất thải đối với c&aacute;c sản phẩm, bao b&igrave; chứa chất độc hại, kh&oacute; t&aacute;i chế hoặc kh&oacute; thu gom, xử l&yacute;. Như vậy, tr&aacute;ch nhiệm xử l&yacute; chất thải rắn sinh hoạt từ n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của nh&agrave; nước, người d&acirc;n m&agrave; nay đ&atilde; c&oacute; phần tr&aacute;ch nhiệm của nh&agrave; sản xuất</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">- <em>Nhiều đại biểu, chuy&ecirc;n gia lo lắng về quy định c&ocirc;ng khai đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường, cấp ph&eacute;p trong luật mới, cho rằng l&agrave; &quot;bước thụt l&ugrave;i&quot;. &Ocirc;ng trả lời vấn đề n&agrave;y như thế n&agrave;o?</em></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><em>- </em>Luật lần n&agrave;y gắn tr&aacute;ch nhiệm chủ thể l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệm, cơ quan nh&agrave; nước đ&oacute;ng vai tr&ograve; đưa ra c&aacute;c chuẩn mực y&ecirc;u cầu đối dự &aacute;n. N&ecirc;n từ khi bắt đầu c&oacute; dự &aacute;n đầu tư, từ kh&acirc;u xin chủ trương, chuẩn bị cho đ&aacute;nh gi&aacute; tiền khả thi cho đến khi bắt đầu c&oacute; thiết kế kỹ thuật th&igrave; doanh nghiệp đồng thời phải l&agrave;m c&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Khi chủ đầu tư l&agrave;m xong v&agrave; cho rằng đ&atilde; đ&uacute;ng với hướng dẫn của cơ quan chức năng sẽ tr&igrave;nh l&ecirc;n cơ quan chức năng c&oacute; thẩm quyền l&agrave; Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường hoặc c&aacute;c địa phương. Bản th&acirc;n doanh nghiệp phải c&ocirc;ng khai bản đ&oacute; tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của họ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường khi tiếp nhận văn bản sẽ tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng khai để tham vấn &yacute; kiến tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của m&igrave;nh, v&agrave; khi thẩm định xong sẽ c&ocirc;ng khai th&agrave;nh vi&ecirc;n hội động, kết quả thẩm định của hội đồng. Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường cũng sẽ c&ocirc;ng khai b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường đối những vấn đề Bộ thấy cần thiết, để tham vấn c&aacute;c chuy&ecirc;n gia. Tr&igrave;nh tự chi tiết cụ thể của việc n&agrave;y sẽ do Ch&iacute;nh phủ quy định.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; để cấp ph&eacute;p c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư sẽ dựa tr&ecirc;n ba ti&ecirc;u ch&iacute; m&ocirc;i trường l&agrave; chất thải ph&aacute;t sinh, sử dụng t&agrave;i nguy&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; t&aacute;c động đến m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n, trong đ&oacute; đặc biệt l&agrave; khu d&acirc;n cư, khu bảo tồn, khu dự trữ sinh quyển.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Nếu dự &aacute;n đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động rồi th&igrave; việc cấp ph&eacute;p sẽ đơn giản hơn. Trước đ&acirc;y người ta t&iacute;nh c&oacute; bảy loại giấy ph&eacute;p, v&iacute; dụ như giấy ph&eacute;p xả thải v&agrave;o nguồn nước th&igrave; c&oacute; luật t&agrave;i nguy&ecirc;n nước quyết định, luật bảo vệ m&ocirc;i trường cũng quy định, luật thủy lợi cũng quy định th&igrave; hiện nay. Từ nay trở đi cơ quan đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường đến cơ quan cấp ph&eacute;p l&agrave; một, giấy ph&eacute;p sẽ gồm tất cả c&aacute;c nội dung.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Luật đ&atilde; t&iacute;ch hợp 7 giấy ph&eacute;p th&agrave;nh một giấy ph&eacute;p m&ocirc;i trường. Lần n&agrave;y, ch&uacute;ng ta đ&atilde; thay đổi tư duy quản l&yacute; m&ocirc;i trường, tức l&agrave; sẽ quản l&yacute; những g&igrave; cần quản, tập trung quản l&yacute; ở những lĩnh vực hoặc đối tượng c&oacute; nguy cơ &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường cao; đồng thời tạo th&ocirc;ng tho&aacute;ng cho c&aacute;c đối tượng th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, cho những c&ocirc;ng nghệ th&acirc;n thiện, hiện đại v&agrave; tiết kiệm năng lượng, t&agrave;i nguy&ecirc;n.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Luật cũng lần đầu quy định, luật h&oacute;a nhiều nội dung, c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; mới như kỹ thuật tốt nhất, kiểm to&aacute;n m&ocirc;i trường, chi trả dịch vụ hệ sinh th&aacute;i, t&iacute;n dụng xanh, mua sắm xanh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><em>- Luật Bảo vệ M&ocirc;i trường sẽ được đưa v&agrave;o cuộc sống như thế n&agrave;o để đạt được hiệu quả cao nhất?</em></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><em>- V</em>iệc triển khai thực hiện sẽ kh&oacute; khăn cộng với phạm vi khối lượng nội dung rất lớn, nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch mới n&ecirc;n Quốc hội đ&atilde; quyết định thời điểm Luật c&oacute; hiệu lực l&agrave; 1/1/2022 thay v&igrave; c&oacute; hiệu lực 1/7/2021 so với dự kiến ban đầu. Như vậy ch&uacute;ng ta c&oacute; khoảng một năm để Ch&iacute;nh phủ, bộ, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương thực hiện chi tiết v&agrave; cụ thể h&oacute;a những quy định m&agrave; Luật giao.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng ban h&agrave;nh nhiều văn bản quy định chi tiết m&agrave; sẽ cố gắng quy định chi tiết tất cả c&aacute;c nội dung của Luật giao trong một v&agrave;i văn bản để bảo đảm t&iacute;nh thống nhất, đồng bộ v&agrave; để mỗi người d&acirc;n, doanh nghiệp hiểu v&agrave; kh&ocirc;ng kh&oacute; khăn trong &aacute;p dụng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đồng thời, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; lại khả năng, năng lực thực thi của tổ chức bộ m&aacute;y v&agrave; nh&acirc;n sự hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Luật ph&acirc;n cấp nhiều hơn cho địa phương. Đ&acirc;y l&agrave; việc cần thiết để kiến nghị cấp c&oacute; thẩm quyền tăng cường năng lực, nguồn lực nhằm đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu của c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường trong giai đoạn mới.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường cũng sẽ quan t&acirc;m v&agrave; ưu ti&ecirc;n để bố tr&iacute; kinh ph&iacute; cho thực hiện Luật, cần phải c&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, kế hoạch, đề &aacute;n cụ thể để triển khai Luật một c&aacute;ch đồng bộ, hiệu quả. T&ocirc;i cho rằng sắp tới Ch&iacute;nh phủ, bộ, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương c&ograve;n rất nhiều việc phải l&agrave;m để đưa Luật v&agrave;o cuộc sống.</p> <div class="box_brief_info"> <p style="text-align: justify;">Theo một số chuy&ecirc;n gia, Luật Bảo vệ M&ocirc;i trường lần n&agrave;y giao doanh nghiệp, chủ đầu tư c&ocirc;ng khai b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường (ĐTM), m&agrave; kh&ocirc;ng quy định cơ quan thẩm định phải c&ocirc;ng khai, nội dung c&ocirc;ng khai, thời gian c&ocirc;ng khai thể hiện sự kh&ocirc;ng c&oacute; tiến bộ so với Luật năm 2014. Điều n&agrave;y c&oacute; thể dẫn đến hạn chế quyền tiếp cận th&ocirc;ng tin về ĐTM của người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Trả lời vấn đề n&agrave;y b&ecirc;n h&agrave;nh lang Quốc hội chiều 17/11, Bộ trường Trần Hồng H&agrave; n&ecirc;u quan điểm doanh nghiệp phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về bản c&ocirc;ng khai đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan quản l&yacute; c&ocirc;ng khai kết quả thẩm định b&aacute;o c&aacute;o, k&egrave;m theo b&aacute;o c&aacute;o m&agrave; doanhh nghiệp gửi. &quot;Doanh nghiệp kh&ocirc;ng thể che giấu v&igrave; cơ quan nh&agrave; nước sẽ c&ocirc;ng bố to&agrave;n bộ kết quả thẩm định, gồm cả hội đồng&quot;, &ocirc;ng H&agrave; n&oacute;i.</p> </div> <p class="author_mail" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top