Chuyên gia lo 'vỡ trận' khi thu phí rác thải theo khối lượng

Khó phân loại rác tại nguồn, người dân sẽ đổ trộm nơi công cộng... là những lo ngại của các chuyên gia khi thu phí rác thải theo khối lượng.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4114494"><span>Bộ trưởng Trần Hồng H&agrave;: &#39;Người xả r&aacute;c sẽ trả tiền theo khối lượng&#39;</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/bo-truong-tran-hong-ha-nguoi-xa-rac-se-tra-tien-theo-khoi-luong-4114494.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4060711"><span>Đề xuất trả tiền xử l&yacute; r&aacute;c th&ocirc;ng qua t&uacute;i th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/de-xuat-tra-tien-xu-ly-rac-thong-qua-tui-than-thien-moi-truong-4060711.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>Trong dự thảo Luật bảo vệ m&ocirc;i trường (sửa đổi) tr&igrave;nh Quốc hội tại kỳ họp vừa qua, Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường đề xuất&nbsp;người xả r&aacute;c sẽ<span>&nbsp;trả tiền theo khối lượng</span> th&ocirc;ng qua việc mua t&uacute;i đựng r&aacute;c, thay v&igrave; t&iacute;nh&nbsp;b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người như l&acirc;u nay.&nbsp;</p> <p>G&oacute;p &yacute; nội dung tr&ecirc;n, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Đức Vượng, Chủ tịch chi hội nhựa t&aacute;i sinh (Hiệp hội nhựa Việt Nam) cho rằng&nbsp;kh&ocirc;ng n&ecirc;n thu ph&iacute; r&aacute;c thải đối với hộ gia đ&igrave;nh m&agrave;&nbsp;thu&nbsp;trực tiếp v&agrave;o sản phẩm.&nbsp;</p> <p>&quot;C&aacute;c nh&agrave; sản xuất phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đ&oacute;ng g&oacute;p kinh ph&iacute; cho thu gom v&agrave; t&aacute;i chế, nếu nh&agrave; sản xuất đ&atilde; đ&oacute;ng rồi th&igrave; v&igrave; sao người d&acirc;n phải đ&oacute;ng nữa, kh&ocirc;ng việc g&igrave; ch&uacute;ng ta phải đi l&agrave;m th&ecirc;m c&aacute;i t&uacute;i thu gom r&aacute;c để b&aacute;n cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh&quot;.</p> <p>Theo &ocirc;ng Vượng, thu ph&iacute; thu gom, t&aacute;i chế từ nh&agrave; sản xuất th&ocirc;ng qua sản phẩm, về&nbsp;thực chất l&agrave; người d&acirc;n đ&atilde; chi&nbsp;tiền ra&nbsp;v&igrave; nh&agrave; sản xuất sẽ n&acirc;ng gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm, cho n&ecirc;n kh&ocirc;ng cần thiết thu tại hộ gia đ&igrave;nh.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/IMG-2443-7078-1593085772.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=vSrvPjwLDrlOMZuoicK06g" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="801" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-2443-7078-1593085772.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/IMG-2443-7078-1593085772.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Y-qGLuodfyaNUDieHSuu4g 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/IMG-2443-7078-1593085772.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=JUlR5023pC53nB2hYnZlaw 2x" /><img alt="Ông Hoàng Đức Vượng, chủ tịch chi hội nhựa tái sinh. Ảnh: Gia Chính" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-2443-7078-1593085772.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Đức Vượng, chủ tịch chi hội nhựa t&aacute;i sinh. Ảnh: <em>Gia Ch&iacute;nh</em></p> </figcaption> <p>&quot;Nếu thu ph&iacute; th&ocirc;ng qua&nbsp;t&uacute;i đựng th&igrave; người d&acirc;n sẽ t&igrave;m đủ mọi c&aacute;ch để kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng, c&oacute; thể&nbsp;dẫn tới l&agrave;m giả t&uacute;i.&nbsp;Ai sẽ kiểm tra người d&acirc;n đổ những g&igrave; v&agrave;o t&uacute;i&quot;, &ocirc;ng Vượng n&ecirc;u vấn đề&nbsp;v&agrave; cho rằng phương thức thu mới sẽ l&agrave;m ph&aacute;t sinh những bất tiện kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute;.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Vượng cũng nhận định&nbsp;thu ph&iacute; xử l&yacute; r&aacute;c theo&nbsp;khối lượng&nbsp;sẽ phải đầu tư mới từ cơ sở hạ tầng&nbsp;đến nh&acirc;n c&ocirc;ng g&acirc;y tốn k&eacute;m. &quot;&Aacute;p dụng phương ph&aacute;p n&agrave;y th&igrave; kh&ocirc;ng loại trừ việc&nbsp;vỡ trận v&igrave; đặc th&ugrave; của Việt Nam kh&aacute;c xa so với c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới. Nếu thu qua c&aacute;c nh&agrave; sản xuất,&nbsp;nh&agrave; nước chưa cần phải l&agrave;m g&igrave; đ&atilde; c&oacute; kinh ph&iacute; để xử l&yacute; r&aacute;c&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Tr&aacute;i&nbsp;với quan điểm tr&ecirc;n, PGS.TS B&ugrave;i Thị An, Viện trưởng T&agrave;i nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường v&agrave; Ph&aacute;t triển cộng đồng, cho rằng chủ trương thu ph&iacute; r&aacute;c thải theo khối lượng, tiền xử l&yacute; r&aacute;c t&iacute;nh v&agrave;o tiền mua bao b&igrave;&nbsp;l&agrave; hợp l&yacute; v&igrave; nhiều nước tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; thực hiện v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/201411151622505187-DBQH-TP-Ha-8731-1690-1593082324.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=M1qwWsWuKLFpR093zhDkng" itemprop="url" /><meta content="626" itemprop="width" /><meta content="401" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_201411151622505187-dbqh-tp-ha-8731-1690-1593082324.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/201411151622505187-DBQH-TP-Ha-8731-1690-1593082324.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=X-EnxH-whhIEq91IT-C5Hw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/201411151622505187-DBQH-TP-Ha-8731-1690-1593082324.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=68on1xO_TNTFV5vZRKZcSg 2x" /><img alt="Bài Bùi Thị An. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_201411151622505187-dbqh-tp-ha-8731-1690-1593082324.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>B&agrave;i B&ugrave;i Thị An. Ảnh: <em>Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; Quốc hội</em></p> </figcaption> <p>Tuy nhi&ecirc;n, b&agrave; An băn khoăn &quot;trọng lượng v&agrave; khối lượng kh&aacute;c nhau, một cục đ&aacute; chắc chắn sẽ nặng hơn một mớ rau c&ugrave;ng khối&nbsp;lượng, n&ecirc;n việc thu qua t&uacute;i sẽ thực hiện cụ thể ra sao?&quot;. Theo b&agrave;,&nbsp;người d&acirc;n c&oacute; thể&nbsp;đổ v&agrave;o t&uacute;i nhiều&nbsp;loại r&aacute;c,&nbsp;thể t&iacute;ch giống nhau nhưng khối lượng kh&aacute;c nhau, &quot;vậy ai sẽ người kiểm tra b&ecirc;n trong t&uacute;i c&oacute; những&nbsp;loại r&aacute;c n&agrave;o&quot;.</p> <p>Cho rằng mấu chốt của việc thu ph&iacute; r&aacute;c qua t&uacute;i l&agrave; ph&acirc;n loại&nbsp;tại nguồn, quản l&yacute; qu&aacute; tr&igrave;nh thu gom,&nbsp;b&agrave; An nhấn mạnh nếu&nbsp;kh&ocirc;ng quản l&yacute; tốt th&igrave; người d&acirc;n sẽ tranh thủ đổ trộm r&aacute;c ra b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; lại g&acirc;y &ocirc; nhiễm, mất mỹ quan đ&ocirc; thị.</p> <p>&quot;Cần&nbsp;th&iacute; điểm trong &iacute;t nhất một năm ở một khu vực th&agrave;nh thị v&agrave;&nbsp;n&ocirc;ng th&ocirc;n để&nbsp;r&uacute;t ra&nbsp;b&agrave;i học kinh nghiệm ph&acirc;n loại r&aacute;c như thế n&agrave;o, đơn vị n&agrave;o c&acirc;n r&aacute;c, mức ph&iacute; ra sao&quot;, b&agrave; An đề xuất.</p> <p>&Ocirc;ng Đặng Huy Đ&ocirc;ng, nguy&ecirc;n Thứ trưởng&nbsp;Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, cũng cho rằng thu ph&iacute; theo khối lượng sẽ t&aacute;c động trực tiếp tới người d&acirc;n, qua đ&oacute;&nbsp;gi&uacute;p điều chỉnh h&agrave;nh vi của người xả thải. Tuy nhi&ecirc;n kh&oacute; khăn lớn nhất ch&iacute;nh quyền&nbsp;gặp phải sẽ l&agrave;&nbsp;th&oacute;i quen của người d&acirc;n trong việc ph&acirc;n loại r&aacute;c, do vậy&nbsp;việc n&agrave;y&nbsp;cần c&oacute; lộ tr&igrave;nh thực hiện.&nbsp;</p> <p>&quot;Phải để&nbsp;người d&acirc;n thấy t&aacute;c dụng của việc thu ph&iacute; theo khối&nbsp;lượng kh&ocirc;ng ảnh hưởng trực tiếp đến t&uacute;i tiền của m&igrave;nh,&nbsp;gi&uacute;p giảm lượng r&aacute;c ph&aacute;t sinh. Khi&nbsp;ph&acirc;n loại được r&aacute;c, người d&acirc;n sẽ&nbsp;phải trả &iacute;t tiền xử l&yacute; r&aacute;c hơn&quot;, &ocirc;ng Đ&ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Phan Tuấn&nbsp;H&ugrave;ng, Vụ trưởng Ph&aacute;p chế (Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường), giải th&iacute;ch&nbsp;việc&nbsp;thu ph&iacute; r&aacute;c thải theo khối&nbsp;lượng l&agrave; chuyển đổi phương thức thu so với trước đ&acirc;y (thu theo đầu người, thu theo hộ), qua đ&oacute;&nbsp;đảm bảo t&iacute;nh c&ocirc;ng bằng giữa người xả nhiều r&aacute;c v&agrave; người xả &iacute;t r&aacute;c.</p> <p>&quot;Về&nbsp;tr&aacute;ch nhiệm mở rộng của nh&agrave; sản xuất cũng đ&atilde; được đưa v&agrave;o trong luật để tăng tỉ lệ t&aacute;i chế, th&uacute;c đẩy ph&acirc;n loại r&aacute;c, giảm số lượng r&aacute;c ph&aacute;t sinh v&agrave; hướng tới một nền kinh tế tuần ho&agrave;n&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/IMG-2414-JPG-7599-1593058380.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=kF3OWDWfGBRYqBaOeGSkeQ" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="800" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-2414-jpg-7599-1593058380.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/IMG-2414-JPG-7599-1593058380.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=NPYj5vLFViGBfMOpf2QjtQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/25/IMG-2414-JPG-7599-1593058380.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ESrfjkGYZgsmIjmuLYXVtQ 2x" /><img alt="Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Gia Chính" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-2414-jpg-7599-1593058380.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Phan Tuấn H&ugrave;ng, Vụ trưởng Ph&aacute;p chế Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường. Ảnh: <em>Gia Ch&iacute;nh</em></p> </figcaption> <p>Về c&aacute;ch thu ph&iacute; xử l&yacute; r&aacute;c qua t&uacute;i, &ocirc;ng H&ugrave;ng giải th&iacute;ch mẫu t&uacute;i sẽ được sản xuất theo khối lượng tuỳ thuộc v&agrave;o từng tỉnh v&agrave; in tr&ecirc;n vỏ t&uacute;i. Nguy&ecirc;n tắc&nbsp;đảm bảo khối lượng r&aacute;c tối đa cho&nbsp;v&agrave;o&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;thể vượt qu&aacute; khối lượng in tr&ecirc;n t&uacute;i v&agrave; người d&acirc;n đi đổ r&aacute;c kh&ocirc;ng cần phải c&acirc;n r&aacute;c.</p> <p>&quot;Nếu ph&acirc;n loại r&aacute;c th&igrave; chắc chắn chi ph&iacute; người d&acirc;n phải trả&nbsp;sẽ giảm so với kh&ocirc;ng ph&acirc;n loại, r&aacute;c thải t&aacute;i chế&nbsp;được thu gom miễn ph&iacute;, thậm tr&iacute; trả tiền cho người d&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; động lực&nbsp;kinh tế th&uacute;c đẩy người d&acirc;n ph&acirc;n loại thay v&igrave; dựa v&agrave;o &yacute; thức như trước đ&acirc;y&quot;, &ocirc;ng H&ugrave;ng n&oacute;i.</p> <p>Về lo ngại xả trộm r&aacute;c ra m&ocirc;i trường, l&atilde;nh đạo Vụ Ph&aacute;p chế n&oacute;i&nbsp;với c&aacute;ch thu hiện tại th&igrave; người d&acirc;n vẫn&nbsp;đổ trộm r&aacute;c ra m&ocirc;i trường. &quot;Dự thảo Luật sẽ đề nghị kh&ocirc;ng thu r&aacute;c ở ngo&agrave;i vị tr&iacute; đ&atilde; quy định. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đang l&agrave;m việc với Bộ C&ocirc;ng an để tăng quyền xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh cho c&ocirc;ng an x&atilde;, nhằm xử l&yacute; những trường hợp&nbsp;đổ trộm&quot;, &ocirc;ng H&ugrave;ng cho hay.</p> <p>Theo l&atilde;nh đạo Vụ Ph&aacute;p chế (Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường), việc&nbsp;thu ph&iacute; xử l&yacute;&nbsp;r&aacute;c theo khối lượng sẽ&nbsp;kh&ocirc;ng thực hiện đồng loạt m&agrave; &aacute;p dụng ở&nbsp;c&aacute;c khu vực đ&ocirc; thị trước. Cơ quan chức năng sẽ&nbsp;t&iacute;nh to&aacute;n hỗ trợ người d&acirc;n để trước mắt gi&aacute; b&aacute;n t&uacute;i&nbsp;ngang bằng mức tri trả xử l&yacute; r&aacute;c tại gia đ&igrave;nh hiện nay.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, để thu ph&iacute; xử l&yacute; r&aacute;c theo khối lượng th&agrave;nh c&ocirc;ng,&nbsp;cần c&oacute; sự đầu tư đồng bộ của ch&iacute;nh quyền (hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t), đơn vị thu gom (c&aacute;c th&ugrave;ng r&aacute;c, xe chở r&aacute;c chuy&ecirc;n biệt) để đảm bảo việc thu gom r&aacute;c sau ph&acirc;n loại đ&uacute;ng quy c&aacute;ch, tr&aacute;nh đi v&agrave;o &quot;vết xe đổ&quot; của c&aacute;c phong tr&agrave;o&nbsp;trước đ&acirc;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top