Phân bổ vaccine COVID-19 cho CDC 13 địa phương và 21 bệnh viện

Bộ Y tế vừa có Quyết định về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương, cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

<div> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/07/baochinhphu-vn_1vaccine.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo đ&oacute;, CDC của 13 tỉnh, th&agrave;nh phố; 2 Bộ: C&ocirc;ng an, Quốc ph&ograve;ng v&agrave; 21 bệnh viện điều trị bệnh nh&acirc;n COVID-19 được tiếp nhận vaccine đợt đầu, trong đ&oacute; Hải Dương&nbsp;l&agrave; tỉnh được ph&acirc;n bổ nhiều nhất cả nước với 33.000 liều.</p> <p>Cụ thể,&nbsp;Bộ Y tế ph&acirc;n bổ đợt 1 vaccine COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho c&aacute;c địa phương, đơn vị sau:</p> <p><strong>14 địa phương, đơn vị:</strong></p> <p>1. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật H&agrave; Nội: 8.000.&nbsp;</p> <p>2. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật Hải Dương: 32.000.&nbsp;</p> <p>3. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: 8.000.&nbsp;</p> <p>4. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Quảng Ninh: 3.800.&nbsp;</p> <p>5. Trung t&acirc;m Y tế dự ph&ograve;ng th&agrave;nh phố&nbsp;Hải Ph&ograve;ng: 2.800.&nbsp;</p> <p>6. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Bắc Ninh: 2.100.&nbsp;</p> <p>7. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh: 1.600.&nbsp;</p> <p>8. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Hưng Y&ecirc;n: 3.100.&nbsp;</p> <p>9. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Bắc Giang: 3.100.&nbsp;</p> <p>10. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Gia Lai: 1.800.&nbsp;</p> <p>11. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh H&agrave; Giang: 1.700.</p> <p>12. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh B&igrave;nh Dương: 1.200.&nbsp;</p> <p>13. Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Điện Bi&ecirc;n: 1.800.&nbsp;</p> <p>14. Bộ Quốc ph&ograve;ng, Bộ C&ocirc;ng an: 30.000.</p> <p><strong>21 bệnh viện điều trị bệnh nh&acirc;n COVID-19:&nbsp;</strong></p> <p>1. Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y&nbsp;tế Hải Dương: 300.</p> <p>2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2: 500.&nbsp;</p> <p>3. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2: 450.&nbsp;</p> <p>4. Bệnh viện d&atilde; chiến 2 Quảng Ninh: 200.&nbsp;</p> <p>5. Bệnh viện d&atilde; chiến Gia Lai: 100.&nbsp;</p> <p>6. Bệnh viện d&atilde; chiến Củ Chi: 150.&nbsp;</p> <p>7. Bệnh viện Đa khoa T&acirc;y Ninh: 400.&nbsp;</p> <p>8. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh: 800.&nbsp;</p> <p>9. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2: 200.&nbsp;</p> <p>10. Trung t&acirc;m Y tế th&agrave;nh phố&nbsp;Điện Bi&ecirc;n Phủ: 100.&nbsp;</p> <p>11. Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Th&aacute;p Mười: 150.&nbsp;</p> <p>12. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngự: 350.&nbsp;</p> <p>13. Bệnh viện Đa khoa tỉnh B&igrave;nh Dương: 500.&nbsp;</p> <p>14. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Kh&aacute;nh H&ograve;a: 100.&nbsp;</p> <p>15. Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh: 100.&nbsp;</p> <p>16. Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng: 100.&nbsp;</p> <p>17. Trung t&acirc;m Y tế huyện Long Điền (B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u): 200.&nbsp;</p> <p>18. Bệnh viện Đa khoa huyện X&iacute;n Mần (H&agrave; Giang): 100.&nbsp;</p> <p>19. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: 900.&nbsp;</p> <p>20. Trung t&acirc;m Y tế th&agrave;nh phố&nbsp;Ch&iacute; Linh: 100.&nbsp;</p> <p>21. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương: 100.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/07/baochinhphu-vn_5k-20phien-20ban-20moi.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">C&oacute; vaccine vẫn phải lu&ocirc;n thực hiện 5K.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bộ Y tế y&ecirc;u cầu Dự &aacute;n Ti&ecirc;m chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung tương tiếp nhận, vận chuyển vaccine tới c&aacute;c cơ sở ti&ecirc;m chủng theo danh s&aacute;ch tại Điều 1 theo đ&uacute;ng quy định.</p> <p>Dự &aacute;n ti&ecirc;m chủng mở rộng quốc gia hướng dẫn c&aacute;c địa phương, đơn vị thực hiện bảo quản, ph&acirc;n phối v&agrave; phối hợp với c&aacute;c cơ sở ti&ecirc;m chủng kh&aacute;c để sử dụng vaccine ph&ograve;ng COVID-19 theo Hướng dẫn về việc tiếp nhận, bảo quản, ph&acirc;n phối v&agrave; sử dụng vaccine ph&ograve;ng COVID-19 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1464/QĐ-BYT ng&agrave;y 05/03/2021 của Bộ Y tế cho c&aacute;c đối tượng ưu ti&ecirc;n ti&ecirc;m chủng theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ng&agrave;y 26/02/2021 của Ch&iacute;nh phủ về việc mua v&agrave; sử dụng vaccinen ph&ograve;ng COVID-19 (trừ lực lượng quốc ph&ograve;ng, c&ocirc;ng an); b&aacute;o c&aacute;o Sở Y tế, c&aacute;c Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo ph&acirc;n v&ugrave;ng quản l&yacute; v&agrave; Cục Y tế dự ph&ograve;ng.</p> <p>Bộ Quốc ph&ograve;ng v&agrave; Bộ C&ocirc;ng an chủ động tiếp nhận v&agrave; triển khai ti&ecirc;m chủng cho c&aacute;c đối tượng ưu ti&ecirc;n theo thẩm quyền quản l&yacute;; thực hiện quản l&yacute;, sử dụng vaccine hiệu quả, đ&uacute;ng đối tượng theo quy định v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả ti&ecirc;m chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự ph&ograve;ng) để tổng hợp.</p> <p>Sử dụng 600 liều vaccine để kiểm định chất lượng v&agrave; lưu mẫu tại đơn vị nhập khẩu v&agrave; Viện Kiểm định quốc gia Vaccine v&agrave; Sinh phẩm y tế theo quy định.</p> <p>Trước đ&oacute;, Bộ Y tế đ&atilde; ban h&agrave;nh&nbsp;Kế hoạch ti&ecirc;m vaccine ph&ograve;ng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. C&oacute; 13 tỉnh th&agrave;nh phố hiện đang c&oacute; dịch sẽ được triển khai ti&ecirc;m vaccine COVID-19, gồm: H&agrave; Nội, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Ph&ograve;ng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Y&ecirc;n, H&ograve;a B&igrave;nh, Gia Lai, B&igrave;nh Dương, Điện Bi&ecirc;n v&agrave; H&agrave; Giang./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top