Lực lượng an ninh Myanmar đột kích xuyên đêm tại Yangon

Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng khi thực hiện các cuộc đột kích xuyên đêm 6 rạng sáng 7/3 tại thành phố Yangon sau khi giải tán các cuộc biểu tình mới nhất bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

<div> <div id="divfirst"> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/07/cdnmedia-baotintuc-vn_myanmar.png" /> <figcaption>Người biểu t&igrave;nh lập một đội h&igrave;nh l&aacute; chắn tạm thời để chuẩn bị cho c&aacute;c cuộc đụng độ ở Yangon, Myanmar ng&agrave;y 6/3/2021. Ảnh: Reuters</figcaption> </figure> </div> <p>Theo h&atilde;ng tin Anh Reuters, sau khi&nbsp;giải t&aacute;n c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh mới nhất bằng hơi cay v&agrave; lựu đạn g&acirc;y cho&aacute;ng trong ng&agrave;y 6/3, c&aacute;c lực lượng an ninh Myanmar tiếp tục tiến h&agrave;nh c&aacute;c cuộc đột k&iacute;ch trong đ&ecirc;m tại th&agrave;nh phố lớn Yangon.</p> <p>Myanmar đ&atilde; rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng hỗn loạn kể từ khi qu&acirc;n đội tiến h&agrave;nh cuộc ch&iacute;nh biến ng&agrave;y 1/2 vừa qua v&agrave; ban bố t&igrave;nh trạng khẩn cấp quốc gia trong v&ograve;ng một năm. Qu&acirc;n đội cũng tiến h&agrave;nh bắt giữ nh&agrave; l&atilde;nh đạo Aung San Suu Kyi v&agrave; c&aacute;c quan chức cấp cao kh&aacute;c trong Ch&iacute;nh phủ Myanmar, sau khi c&aacute;o buộc đảng của b&agrave; Suu Kyi gian lận trong cuộc bầu cử hồi th&aacute;ng 11 năm ngo&aacute;i.</p> <p>C&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh v&agrave; đ&igrave;nh c&ocirc;ng h&agrave;ng ng&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m tắc nghẽn kinh doanh v&agrave; t&ecirc; liệt h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p> <p>Trong ng&agrave;y 6/3, đ&atilde; xảy ra nhiều cuộc biểu t&igrave;nh lẻ tẻ tr&ecirc;n khắp Myanmar. Truyền th&ocirc;ng địa phương đưa tin cảnh s&aacute;t đ&atilde; bắn đạn hơi cay v&agrave; lựu đạn g&acirc;y cho&aacute;ng để giải t&aacute;n một cuộc biểu t&igrave;nh ở quận Sanchaung của Yangon, th&agrave;nh phố lớn nhất đất nước. Kh&ocirc;ng c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về thương vong trong vụ việc.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Theo Reuters, v&agrave;o đ&ecirc;m muộn 6/3, người d&acirc;n cho biết binh l&iacute;nh v&agrave; cảnh s&aacute;t đ&atilde; di chuyển v&agrave;o một số quận của Yangon, nổ s&uacute;ng. Họ đ&atilde; bắt giữ &iacute;t nhất ba người ở thị trấn Kyauktada.</p> <p>C&aacute;c binh sĩ cũng truy t&igrave;m một luật sư l&agrave;m việc cho Li&ecirc;n đo&agrave;n Quốc gia v&igrave; D&acirc;n chủ (NLD) của b&agrave; Suu Kyi, nhưng kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy &ocirc;ng n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;, c&aacute;c cuộc đụng độ giữa qu&acirc;n đội v&agrave; người biểu t&igrave;nh l&agrave;m 38 người thiệt mạng h&ocirc;m 3/3 vừa qua đ&atilde; đ&aacute;nh dấu một nấc leo thang căng thẳng mới trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; n&agrave;y. Nhiều tổ chức quốc tế v&agrave; ch&iacute;nh phủ nhiều nước li&ecirc;n tiếp b&agrave;y tỏ lo ngại, đồng thời gia tăng sức &eacute;p với c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan.</p> <p><em><strong>Xem video người biểu t&igrave;nh Myanmar đụng độ với lực lượng an ninh ng&agrave;y 3/3 (Nguồn: Reuters)</strong></em></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="380" id="divVideo_2" mozallowfullscreen="" msallowfullscreen="" oallowfullscreen="" scrolling="no" src="https://baotintuc.vn/Player.aspx?vid=divVideo_2&amp;fileId=https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/hzH5sl29EIFan4PIwbCQ/files/2021/03/myanmar-bieu-tinh.mp4&amp;fileImg=https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/hzH5sl29EIFan4PIwbCQ/files/2021/03/fire.jpg&amp;width=636&amp;height=380&amp;newsId=20210307062541173&amp;refUrl=https://baotintuc.vn&amp;isWebsite=True" webkitallowfullscreen="" width="636"></iframe></p> <p>Ng&agrave;y 5/3, Hội đồng Bảo an Li&ecirc;n hợp quốc (HĐBA LHQ) đ&atilde; lần thứ hai họp&nbsp;về t&igrave;nh h&igrave;nh khủng hoảng ở Myanmar với sự tham dự của Đặc ph&aacute;i vi&ecirc;n của Tổng Thư k&yacute; LHQ Christine Schraner Burgener.</p> </div> <div id="divend"> <p>Đại diện của c&aacute;c nước đều b&agrave;y tỏ quan ngại s&acirc;u sắc về t&igrave;nh h&igrave;nh leo thang bạo lực, g&acirc;y thương vong cho d&acirc;n thường v&agrave; k&ecirc;u gọi chấm dứt ngay bạo lực, ổn định t&igrave;nh h&igrave;nh, giải quyết vấn đề th&ocirc;ng qua đối thoại v&agrave; tiếp tục c&aacute;c nỗ lực hỗ trợ nh&acirc;n đạo cho người d&acirc;n, nhất l&agrave; phụ nữ v&agrave; trẻ em. Đại diện c&aacute;c nước đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c nỗ lực của ASEAN v&agrave; c&aacute;c nước th&agrave;nh vi&ecirc;n, đồng thời b&agrave;y tỏ mong muốn hiệp hội tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực hơn để sớm t&igrave;m ra giải ph&aacute;p trước mắt v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i cho vấn đề Myanmar.</p> <p>Tại cuộc họp, Việt Nam đ&atilde; k&ecirc;u gọi c&aacute;c b&ecirc;n tại Myanmar kiềm chế tối đa, chấm dứt bạo lực, bảo đảm an to&agrave;n cho d&acirc;n thường, tiến h&agrave;nh đối thoại để hướng tới một giải ph&aacute;p thỏa đ&aacute;ng, ph&ugrave; hợp với Hiến ph&aacute;p, ph&aacute;p luật v&agrave; nguyện vọng của người Myanmar, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến tr&igrave;nh d&acirc;n chủ diễn ra su&ocirc;n sẻ.</p> <p>Đại sứ, Trưởng Ph&aacute;i đo&agrave;n Việt Nam tại LHQ Đặng Đ&igrave;nh Qu&yacute; cho biết Việt Nam theo d&otilde;i s&aacute;t sao v&agrave; rất lo ngại về những diễn biến hiện nay tại Myanmar, đặc biệt l&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh bạo lực v&agrave; căng thẳng leo thang, g&acirc;y ra thương vong ng&agrave;y c&agrave;ng lớn cho d&acirc;n thường, t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến h&ograve;a b&igrave;nh, an ninh v&agrave; ph&aacute;t triển của Myanmar cũng như to&agrave;n khu vực.</p> <p>Đại sứ Đặng Đ&igrave;nh Qu&yacute; cho rằng cộng đồng quốc tế cần tập trung hỗ trợ v&agrave; tạo điều kiện thuận lợi để chấm dứt bạo lực, ổn định t&igrave;nh h&igrave;nh, tiếp tục c&aacute;c nỗ lực cứu trợ nh&acirc;n đạo; thu hẹp bất đồng giữa c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan ở Myanmar, th&ocirc;ng qua c&aacute;c nỗ lực ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc của Hiến chương LHQ.</p> <p>Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Đặc ph&aacute;i vi&ecirc;n của Tổng Thư k&yacute; về Myanmar v&agrave; khuyến kh&iacute;ch sự phối hợp hơn nữa giữa Đặc ph&aacute;i vi&ecirc;n với ASEAN, đồng thời nhấn mạnh, đối thoại mang t&iacute;nh x&acirc;y dựng, hợp t&aacute;c v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p x&acirc;y dựng l&ograve;ng tin với trọng t&acirc;m l&agrave; người d&acirc;n l&agrave; điều kiện cần thiết để giải quyết t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay. Việt Nam ủng tất cả c&aacute;c nỗ lực hướng tới mục ti&ecirc;u n&agrave;y v&igrave; lợi &iacute;ch của người d&acirc;n Myanmar v&agrave; v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; ổn định của khu vực.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top