Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

Bộ Công an đã đề xuất thêm một hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú là đăng ký qua cổng dịch vụ công.

<div> <p>Bộ C&ocirc;ng an vừa ho&agrave;n th&agrave;nh bốn dự thảo Th&ocirc;ng tư li&ecirc;n quan lĩnh vực cư tr&uacute; để lấy &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n. Trong số n&agrave;y c&oacute; dự thảo th&ocirc;ng tư quy định về <span>quy tr&igrave;nh đăng k&yacute; cư tr&uacute;</span>.</p> <p>Dự thảo th&ocirc;ng tư quy định về quy tr&igrave;nh đăng k&yacute; cư tr&uacute; gồm đăng k&yacute; thường tr&uacute;, đăng k&yacute; tạm tr&uacute;, gia hạn tạm tr&uacute;; <span>X&oacute;a đăng k&yacute; thường tr&uacute;</span>, x&oacute;a đăng k&yacute; tạm tr&uacute;; Hủy bỏ đăng k&yacute; thường tr&uacute;, đăng k&yacute; tạm tr&uacute;; t&aacute;ch hộ; X&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin về cư tr&uacute;; Khai b&aacute;o th&ocirc;ng tin, điều chỉnh th&ocirc;ng tin về cư tr&uacute;; Tiếp nhận th&ocirc;ng b&aacute;o lưu tr&uacute;, tiếp nhận khai b&aacute;o tạm vắng.</p> <p>Một trong những nội dung đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; của dự thảo th&ocirc;ng tư l&agrave; ngo&agrave;i h&igrave;nh thức tiếp nhận đăng k&yacute; cư tr&uacute; trực tiếp như trước kia, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; đề xuất bổ sung h&igrave;nh thức tiếp nhận hồ sơ đăng k&yacute; cư tr&uacute; từ cổng dịch vụ c&ocirc;ng.</p> <p>Cụ thể, trường hợp người d&acirc;n lựa chọn nộp hồ sơ theo h&igrave;nh thức n&agrave;y sẽ truy cập v&agrave;o cổng dịch vụ c&ocirc;ng quốc gia chọn mục li&ecirc;n quan rồi đăng k&yacute; v&agrave; ho&agrave;n tất thủ tục theo mẫu sẵn. Sau khi đăng k&yacute;, hồ sơ đăng k&yacute; cư tr&uacute; của c&ocirc;ng d&acirc;n từ cổng dịch vụ c&ocirc;ng sẽ được chuyển tới cơ quan đăng k&yacute; cư tr&uacute;.</p> <p>Khi tiếp nhận hồ sơ theo h&igrave;nh thức n&agrave;y, c&aacute;n bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, đối chiếu c&aacute;c th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu m&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n đ&atilde; cung cấp tr&ecirc;n cổng dịch vụ c&ocirc;ng với c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về cư tr&uacute;. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục th&igrave; c&aacute;n bộ tiếp nhận sẽ thực hiện tiếp nhận v&agrave; lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ v&agrave; hẹn trả kết quả đăng k&yacute; cư tr&uacute;, đồng thời th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p>Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc biểu mẫu, giấy tờ chưa đ&uacute;ng, chưa đầy đủ theo quy định th&igrave; c&aacute;n bộ tiếp nhận lập Phiếu hướng dẫn v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&ocirc;ng d&acirc;n. Nếu trường hợp hồ sơ kh&ocirc;ng đủ điều kiện, thủ tục th&igrave; c&aacute;n bộ tiếp nhận lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết đăng k&yacute; cư tr&uacute; v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&ocirc;ng d&acirc;n, trong đ&oacute; n&ecirc;u r&otilde; l&yacute; do kh&ocirc;ng tiếp nhận.</p> <p>Cũng theo Bộ C&ocirc;ng an, việc th&ocirc;ng b&aacute;o, trả kết quả đăng k&yacute; cư tr&uacute; được thực hiện dưới h&igrave;nh thức văn bản, tin nhắn điện tử, qua đường bưu ch&iacute;nh hoặc cổng dịch vụ c&ocirc;ng.</p> <p>Việc thực hiện đăng k&yacute;, quản l&yacute; cư tr&uacute; được thực hiện qua phần mềm quản l&yacute; cư tr&uacute;. Tuy nhi&ecirc;n đối với cơ quan đăng k&yacute; cư tr&uacute; kh&ocirc;ng c&oacute; kết nối mạng, Bộ C&ocirc;ng an đề xuất việc đăng k&yacute;, quản l&yacute; cư tr&uacute; được thực hiện qua phần mềm quản l&yacute; cư tr&uacute; phi&ecirc;n bản ri&ecirc;ng.</p> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td> <p>Li&ecirc;n quan đến chữ k&yacute; trong hồ sơ cư tr&uacute;, <span>Bộ C&ocirc;ng an</span> đề xuất phương &aacute;n sử dụng chữ k&yacute; số.</p> <p>Theo đ&oacute;, c&aacute; nh&acirc;n, cơ quan đăng k&yacute;, quản l&yacute; cư tr&uacute; sử dụng thiết bị USB Token (đ&atilde; được m&atilde; h&oacute;a th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, h&igrave;nh ảnh chữ k&yacute;, h&igrave;nh ảnh con dấu tr&ecirc;n c&aacute;c văn bản điện tử qua t&iacute;nh năng k&yacute; số...) được t&iacute;ch hợp sẵn trong phần mềm quản l&yacute; cư tr&uacute; để ho&agrave;n thiện hồ sơ.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, việc k&yacute; số v&agrave;o văn bản điện tử th&agrave;nh c&ocirc;ng hoặc kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng phải được th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n phần mềm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
“Không dám tham nhũng”

“Không dám tham nhũng”

Năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện.
back to top