Ông Biden ca ngợi chiến thắng quan trọng ở Thượng viện

Tổng thống Joe Biden ca ngợi việc Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách ứng phó Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD là "bước tiến khổng lồ".

<div> <p>Nh&agrave; l&atilde;nh đạo 78 tuổi nhận định g&oacute;i ng&acirc;n s&aacute;ch ứng ph&oacute; Covid-19 vừa được th&ocirc;ng qua l&agrave; &quot;th&ecirc;m một bước tiến khổng lồ hướng đến hiện thực h&oacute;a lời hứa (người d&acirc;n) sẽ được gi&uacute;p đỡ&quot; bước qua cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế nghi&ecirc;m trọng do đại dịch g&acirc;y n&ecirc;n.</p> <p>&quot;Khi đắc cử, t&ocirc;i đ&atilde; tuy&ecirc;n bố ch&uacute;ng ta sẽ k&eacute;o ch&iacute;nh phủ khỏi những m&agrave;n đấu đ&aacute; tr&ecirc;n Twitter v&agrave; trở về c&ocirc;ng việc phụng sự nh&acirc;n d&acirc;n Mỹ, tạo ra sự kh&aacute;c biệt cho cuộc sống của người d&acirc;n, tạo cơ hội cho mọi người, chứng tỏ với nh&acirc;n d&acirc;n Mỹ rằng ch&iacute;nh phủ c&oacute; thể l&agrave;m việc v&igrave; họ, v&agrave; th&ocirc;ng qua Kế hoạch Giải cứu Nước Mỹ&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&quot;Mọi cuộc thăm d&ograve; dư luận đều cho thấy người d&acirc;n cần g&oacute;i ng&acirc;n s&aacute;ch n&agrave;y. Họ đồng &yacute; rằng n&oacute; cần thiết. Người d&acirc;n tin đ&acirc;y l&agrave; vấn đề cấp b&aacute;ch&quot;, &ocirc;ng khẳng định.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Biden ca ngoi chien thang quan trong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/07/znews-photo-zadn-vn_biden.jpg" title="Biden ca ngợi chiến thắng quan trọng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Joe Biden (phải) v&agrave; Ph&oacute; tổng thống Kamala Harris tại Nh&agrave; Trắng ng&agrave;y 6/3. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Phi&ecirc;n bỏ phiếu g&oacute;i ng&acirc;n s&aacute;ch ứng ph&oacute; Covid-19 trị gi&aacute; <abbr class="rate-usd">1.900 tỷ USD</abbr> k&eacute;o d&agrave;i gần 2 ng&agrave;y, từ đ&ecirc;m 5/3 đến chiều 6/3. C&aacute;c nghị sĩ đảng D&acirc;n chủ gi&agrave;nh được thắng lợi s&iacute;t sao (50 phiếu thuận - 49 phiếu chống), hơn đối thủ chỉ một phiếu v&igrave; c&oacute; một nghị sĩ Cộng h&ograve;a vắng mặt.</p> <p>G&oacute;i ng&acirc;n s&aacute;ch &quot;Kế hoạch Giải cứu Nước Mỹ&quot; l&agrave; một trong những g&oacute;i hỗ trợ khẩn cấp c&oacute; gi&aacute; trị lớn nhất lịch sử Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kỳ vọng dự thảo được th&ocirc;ng qua trước ng&agrave;y 14/3. Đ&acirc;y l&agrave; hạn ch&oacute;t để ch&iacute;nh phủ can thiệp bằng đạo luật mới v&agrave; ngăn h&agrave;ng triệu người Mỹ rơi v&agrave;o t&igrave;nh cảnh mất ph&uacute;c lợi thất nghiệp.</p> <p>Kế hoạch Giải cứu Nước Mỹ l&agrave; thắng lợi ch&iacute;nh s&aacute;ch lớn đầu ti&ecirc;n của phe D&acirc;n chủ c&ugrave;ng Tổng thống Joe Biden, kể từ khi đảng n&agrave;y kiểm so&aacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng cả lưỡng viện v&agrave; Nh&agrave; Trắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Dự thảo một khi được k&yacute; duyệt th&agrave;nh đạo luật sẽ hỗ trợ trực tiếp phần đ&ocirc;ng d&acirc;n số Mỹ khoảng tiền tối đa <abbr class="rate-usd">1.400 USD</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Biden ca ngoi chien thang quan trong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/07/znews-photo-zadn-vn_thuong_vien.jpg" title="Biden ca ngợi chiến thắng quan trọng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Vệ binh Quốc gia tuần tra b&ecirc;n ngo&agrave;i t&ograve;a nh&agrave; quốc hội Mỹ ng&agrave;y 6/3, khi Thượng viện đang bỏ phiếu th&ocirc;ng qua g&oacute;i ứng ph&oacute; Covid-19. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>G&oacute;i ứng ph&oacute; Covid-19 c&ograve;n gia hạn thời gian nhận ph&uacute;c lợi thất nghiệp li&ecirc;n bang, tăng hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh cho ch&iacute;nh quyền c&aacute;c bang, địa phương v&agrave; cộng đồng người bản địa. Mức đầu tư ng&acirc;n s&aacute;ch cho ph&acirc;n phối vaccine v&agrave; x&eacute;t nghiệm Covid-19 cũng tăng đ&aacute;ng kể.</p> <p>Phe Cộng h&ograve;a chỉ tr&iacute;ch g&oacute;i ng&acirc;n s&aacute;ch qu&aacute; thi&ecirc;n tả, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với triển vọng kinh tế v&agrave; y tế Mỹ. L&atilde;nh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Mitch McConnell, tuy&ecirc;n bố đất nước đ&atilde; sẵn s&agrave;ng &quot;để hồi phục mạnh mẽ&quot; v&igrave; ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều người được chủng ngừa virus corona v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh bệnh dịch đ&atilde; ổn định. &Ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; thấp nỗ lực từ đảng D&acirc;n chủ, cho rằng đối thủ kế thừa một cuộc khủng hoảng đ&atilde; được khống chế.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Nh&agrave; Trắng v&agrave; c&aacute;c l&atilde;nh đạo đảng D&acirc;n chủ nhấn mạnh nước Mỹ c&ograve;n hơn 9 triệu người kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m v&agrave; h&agrave;ng triệu người đang gặp kh&oacute; khăn về nơi ở, thực phẩm. Giới chuy&ecirc;n gia thời gian qua cũng cảnh b&aacute;o nguy cơ l&agrave;n s&oacute;ng dịch thứ 4 tại Mỹ v&igrave; c&aacute;c biến chủng mới của virus corona. Nhiều bang l&atilde;nh đạo bởi ch&iacute;nh quyền Cộng h&ograve;a đang hấp tấp mở cửa trở lại nền kinh tế, lơ l&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p y tế cộng đồng cơ bản l&agrave;m gia tăng rủi ro b&ugrave;ng ph&aacute;t l&acirc;y lan Covid-19.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>&nbsp;</h3> </div> <div class="z-corona-info"> <div class="z-info-detail">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top