Ông Nguyễn Nhật Cảm phủ nhận tư lợi khi mua máy xét nghiệm

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội không thừa nhận việc đối tác thỏa thuận trích lại 15% giá trị gói thầu. Do đó, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh bị can tư lợi.

<div> <p>Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an vừa ho&agrave;n tất kết luận điều tra vụ gian lận gi&aacute; trị mua sắm hệ thống x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 xảy ra tại CDC <span>H&agrave; Nội</span> v&agrave; một số đơn vị li&ecirc;n quan.</p> <p>Kết luận điều tra c&aacute;o buộc &ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm khi c&ograve;n l&agrave; Gi&aacute;m đốc CDC H&agrave; Nội v&agrave; một số c&aacute;n bộ dưới quyền đ&atilde; cấu kết, th&ocirc;ng đồng với doanh nghiệp để n&acirc;ng khống gấp 3 lần gi&aacute; mua sắm hệ thống x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2.</p> <p>Cảnh s&aacute;t x&aacute;c định đầu th&aacute;ng 2, Sở Y tế H&agrave; Nội giao cho CDC H&agrave; Nội nguồn kinh ph&iacute; bổ sung hơn <abbr class="rate-vnd">31 tỷ đồng</abbr>. Trong đ&oacute;, chi ph&iacute; dự to&aacute;n mua một số thiết bị phục vụ ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 l&agrave; khoảng 9,5 tỷ.</p> <p>Trong đ&oacute;, gi&aacute; mua hệ thống Realtime PCR tự động x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 l&agrave; 7 tỷ, m&aacute;y chiết t&aacute;ch DNA/RNA tự động 1,2 tỷ v&agrave; 2 tủ lạnh &acirc;m gi&aacute; 1,34 tỷ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ket luan dieu tra CDC Ha Noi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/14/11/znews-photo-zadn-vn_cdc_ha_noi_zing_1.jpg" title="Kết luận điều tra CDC Hà Nội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm, cựu Gi&aacute;m đốc CDC H&agrave; Nội. Ảnh: <em>Hải Nam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kết quả điều tra x&aacute;c định Luật Đấu thầu chỉ r&otilde; CDC H&agrave; Nội phải lập kế hoạch lựa chọn nh&agrave; thầu, x&acirc;y dựng bảng gi&aacute; để tr&igrave;nh cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm với vai tr&ograve; Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn gi&aacute; h&agrave;ng ho&aacute;, dịch vụ đ&atilde; kh&ocirc;ng thực hiện quy định n&agrave;y.</p> <p>Theo c&aacute;o buộc, sau khi c&oacute; kế hoạch bổ sung kinh ph&iacute;, &ocirc;ng Cảm b&agrave;n bạc, thống nhất với Nguyễn Thanh Tuyền (nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty thiết bị y tế Phương Đ&ocirc;ng, đơn vị ph&acirc;n phối Hệ thống Realtime PCR tự động xuất xứ từ Đức) v&agrave; Nguyễn Ngọc Nhất (nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Vitech) ấn định nh&agrave; thầu l&agrave; C&ocirc;ng ty MST với gi&aacute; tr&uacute;ng thầu l&agrave; hơn <abbr class="rate-vnd">9,5 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Để hợp thức h&oacute;a việc lựa chọn nh&agrave; thầu chỉ định, CDC H&agrave; Nội đ&atilde; thu&ecirc; C&ocirc;ng ty Nh&acirc;n Th&agrave;nh lập khống chứng thư thẩm định gi&aacute;. Theo điều tra, gi&aacute; của thiết bị khi nhập về Việt Nam khoảng <abbr class="rate-vnd">2 tỷ đồng</abbr>. Nhưng c&aacute;c bị can đ&atilde; cấu kết n&acirc;ng khống gi&aacute; vật tư cao gấp 3 lần.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh hợp t&aacute;c, Tuyền n&oacute;i với &ocirc;ng Cảm về việc C&ocirc;ng ty Phương Đ&ocirc;ng c&oacute; sẵn thiết bị ho&agrave;n to&agrave;n mới, gi&aacute; bảo h&agrave;nh 2 năm l&agrave; <abbr class="rate-vnd">6,5 tỷ đồng</abbr>. Khi Gi&aacute;m đốc CDC H&agrave; Nội đề nghị doanh nghiệp bảo h&agrave;nh 3 năm th&igrave; Tuyền b&aacute;o gi&aacute; 7 tỷ. Sau khi thỏa thuận, &ocirc;ng Cảm đề nghị Tuyền li&ecirc;n hệ với Nguyễn Ngọc Quỳnh (Trưởng ph&ograve;ng Kế hoạch nghiệp vụ CDC H&agrave; Nội) để b&aacute;o gi&aacute;.</p> <p>Nguyễn Ngọc Nhất khai chiều 6/2, bị can c&ugrave;ng một số người đến gặp &ocirc;ng Cảm tại trụ sở CDC H&agrave; Nội. Tại đ&acirc;y, Nhất trao đổi ri&ecirc;ng với &ocirc;ng Cảm về việc khi thương vụ mua b&aacute;n ho&agrave;n tất, ph&iacute;a doanh nghiệp sẽ chi cho &ocirc;ng Cảm 15% (trước VAT) gi&aacute; trị của hệ thống m&aacute;y.</p> <p>Theo điều tra, việc CDC H&agrave; Nội &aacute;p gi&aacute; <abbr class="rate-vnd">7 tỷ đồng</abbr> của C&ocirc;ng ty Phương Đ&ocirc;ng để l&agrave;m dự to&aacute;n, sau đ&oacute; thu&ecirc; C&ocirc;ng ty Nh&acirc;n Th&agrave;nh thẩm định gi&aacute; l&agrave; kh&ocirc;ng đảm bảo kh&aacute;ch quan v&agrave; minh bạch. H&agrave;nh vi của &ocirc;ng Cảm v&agrave; c&aacute;c bị can đ&atilde; vi phạm Luật Đấu thầu v&agrave; c&aacute;c quy định hiện h&agrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ket luan dieu tra CDC Ha Noi anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/14/5/znews-photo-zadn-vn_mua_may_xet_nghiem_1.jpg" title="Kết luận điều tra CDC Hà Nội ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một số bị can li&ecirc;n quan vụ &aacute;n. Ảnh: <em>Bộ C&ocirc;ng an.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cơ quan điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&aacute;nh gi&aacute; với vai tr&ograve; v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; Gi&aacute;m đốc CDC H&agrave; Nội ki&ecirc;m Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm h&agrave;ng ho&aacute;, dịch vụ, &ocirc;ng Nguyễn Nhật Cảm đ&atilde; k&yacute; phiếu đề xuất kinh ph&iacute; hơn 9,5 tỷ để mua m&aacute;y m&oacute;c, trang thiết bị nhằm hợp thức tr&igrave;nh tự, nội dung về gi&aacute;.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Cảm c&ograve;n k&yacute; hợp thức c&aacute;c thủ tục chỉ định thầu để C&ocirc;ng ty MST tr&uacute;ng thầu theo mức gi&aacute; được ấn định từ trước.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, &ocirc;ng Cảm nhận thức được h&agrave;nh vi của m&igrave;nh l&agrave; sai, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định theo Luật Đấu thầu năm 2013, g&acirc;y thiệt hại t&agrave;i sản của Nh&agrave; nước số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">5,4 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>&quot;Tuy nhi&ecirc;n, bị can Cảm kh&ocirc;ng thừa nhận việc bị can Nhất trao đổi tr&iacute;ch lại cho CDC H&agrave; Nội 15% gi&aacute; trị g&oacute;i thầu. V&igrave; vậy, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh bị can Cảm c&oacute; tư lợi&quot;, kết luận điều tra n&ecirc;u.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top