Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

<div>&nbsp; <div> <p>Ng&agrave;y 11/8, quyết định n&ecirc;u r&otilde; tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c đối với &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội để &quot;x&aacute;c minh, điều tra l&agrave;m r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm c&oacute; li&ecirc;n quan trong một số vụ &aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật&quot;.</p> </div> <p>Thời hạn tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; 90 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y ra quyết định tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/11/Nguye-n-Du-c-Chung-28-2590-1597141552.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RSzTKxUDjRoAn4s1aATLDw" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="817" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/61/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguye-n-du-c-chung-28-2590-1597141552.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/11/Nguye-n-Du-c-Chung-28-2590-1597141552.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=kDVMb5eaYY1dISdeVmPPKA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/11/Nguye-n-Du-c-Chung-28-2590-1597141552.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Vd7GZH_RoT5sxLzvkadq5g 2x" /><img alt="Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/11/61/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguye-n-du-c-chung-28-2590-1597141552.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Chung. Ảnh: <em>Giang Huy</em></p> </figcaption> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, qu&ecirc; Kinh M&ocirc;n, Hải Dương. &Ocirc;ng l&agrave; điều tra vi&ecirc;n cao cấp, tiến sĩ luật, cử nh&acirc;n kinh tế, được phong danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi.</p> <p>Nhiều năm l&agrave;m việc tại Ph&ograve;ng cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về trật tự x&atilde; hội (C&ocirc;ng an H&agrave; Nội), &ocirc;ng lần lượt giữ chức Ph&oacute; ph&ograve;ng rồi Trưởng ph&ograve;ng, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra. Th&aacute;ng 9/2012, &ocirc;ng được bổ nhiệm l&agrave;m Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an H&agrave; Nội.</p> <p>Cuối năm 2015, Thiếu tướng, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung được bầu l&agrave;m Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Người tiền nhiệm, &ocirc;ng Nguyễn Thế Thảo (l&agrave;m Chủ tịch th&agrave;nh phố hai nhiệm kỳ, từ năm 2007 đến 2015) trước đ&oacute; c&oacute; đơn xin th&ocirc;i giữ chức vụ v&agrave; được trung ương chấp thuận.</p> <p>Tại kỳ họp Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố giữa năm 2016, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung t&aacute;i đắc cử Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu cao.</p> <p>Ph&aacute;t biểu h&ocirc;m nhậm chức Chủ tịch th&agrave;nh phố, &ocirc;ng Chung cam kết &quot;h&agrave;nh động ki&ecirc;n quyết, s&aacute;ng tạo, s&acirc;u s&aacute;t với cơ sở, gắn b&oacute; mật thiết với nh&acirc;n d&acirc;n, hết l&ograve;ng phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, nghi&ecirc;m t&uacute;c lắng nghe tiếp thu &yacute; kiến, nguyện vọng của nh&acirc;n d&acirc;n&quot;.</p> <p>Trong nhiệm kỳ &ocirc;ng Chung l&agrave;m Chủ tịch th&agrave;nh phố, H&agrave; Nội đ&atilde; trồng mới hơn một triệu c&acirc;y xanh, h&agrave;ng trăm hồ trong nội th&agrave;nh được cải tạo, nhiều đề &aacute;n nhằm l&agrave;m sống lại c&aacute;c d&ograve;ng s&ocirc;ng, trong đ&oacute; c&oacute; s&ocirc;ng T&ocirc; Lịch được khởi động.</p> <p>Th&agrave;nh phố cũng đưa Giải đua xe c&ocirc;ng thức 1 về tổ chức tr&ecirc;n địa b&agrave;n; mở kh&ocirc;ng gian đi bộ hồ Gươm v&agrave; v&ugrave;ng phụ cận; quy hoạch gắn với bảo tồn l&agrave;ng nghề B&aacute;t Tr&agrave;ng, Vạn Ph&uacute;c; sắp xếp lại loa phường...</p> <p>Gần đ&acirc;y, với vai tr&ograve; Trưởng ban chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid 19 TP H&agrave; Nội, &ocirc;ng Chung đ&atilde; đưa ra một số biện ph&aacute;p quyết liệt để khoanh v&ugrave;ng, dập dịch. H&agrave; Nội từ chỗ l&agrave; địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc đ&atilde; sớm được trở lại trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường mới v&agrave; c&oacute; 105 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca mắc mới trong cộng đồng.</p> <p>Tuy vậy, những năm qua H&agrave; Nội tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết, thậm ch&iacute; trầm trọng hơn như &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;, ngập khi mưa lớn, tắc đường, việc cải tạo chất lượng nước c&aacute;c d&ograve;ng s&ocirc;ng nội đ&ocirc; chưa đạt kết quả, cải tạo chung cư cũ, c&ograve;n một số quy hoạch c&aacute;c đ&ocirc; thị vệ tinh v&agrave; ph&acirc;n khu chưa ho&agrave;n th&agrave;nh; khiếu kiện đất đai diễn biến phức tạp, trong đ&oacute; c&oacute; vụ việc tại x&atilde; Đồng T&acirc;m, huyện Mỹ Đức...</p> <div> <p>Ng&agrave;y 22/7, sau s&aacute;u ng&agrave;y khởi tố vụ &aacute;n <em>Chiếm đoạt t&agrave;i liệu b&iacute; mật nh&agrave; nước</em>, Nguyễn Ho&agrave;ng Trung, l&aacute;i xe của Chủ tịch H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Anh Ngọc, Ph&oacute; trưởng Ph&ograve;ng thư k&yacute; bi&ecirc;n tập thuộc Văn ph&ograve;ng UBND H&agrave; Nội; Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, c&aacute;n bộ Cục Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, bu&ocirc;n lậu (C03, Bộ C&ocirc;ng an) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ C&ocirc;ng an khởi tố, ra lệnh tạm giam để điều tra tội <em>Chiếm đoạt t&agrave;i liệu b&iacute; mật nh&agrave; nước, </em>theo điều 337 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015.</p> <p>Theo Bộ C&ocirc;ng an, c&aacute;c bị can &quot;c&oacute; h&agrave;nh vi chiếm đoạt t&agrave;i liệu mật&quot; trong vụ &aacute;n xảy ra tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường. H&ocirc;m 13/7, nh&agrave; v&agrave; nơi l&agrave;m việc của &ocirc;ng Trung, Ngọc Anh v&agrave; Dũng đ&atilde; bị cơ quan c&ocirc;ng an kh&aacute;m x&eacute;t, ba ng&agrave;y trước khi vụ &aacute;n được khởi tố.</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top