“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng

Lão hoá là quá trình già đi và tăng nguy cơ sinh ra các loại bệnh tật trong cơ thể, trong đó da là biểu hiện rõ ràng nhất của quá trình lão hoá.

<div> <p style="text-align: justify;">Trong cố gắng t&igrave;m ra c&aacute;c giải ph&aacute;p chống lại qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute; của cơ thể, nhiều nghi&ecirc;n cứu tập trung v&agrave;o &ldquo;nước sống&rdquo; hydrogen ion kiềm do ưu thế chứa nồng độ cao chất Hydro - một chất từ l&acirc;u được c&ocirc;ng nhận về khả năng chống l&atilde;o ho&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cuộc tr&ograve; chuyện với Thầy thuốc ưu t&uacute;, TS.BS Phạm Cao Ki&ecirc;m - Nguy&ecirc;n Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, BV Da liễu Trung ương - l&agrave; người c&oacute; hơn 20 năm kinh nghiệm trong ng&agrave;nh Da liễu, Phẫu thuật thẩm mỹ về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute; da cũng như việc sử dụng nước Hydrogen ion kiềm trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y với mục đ&iacute;ch l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute; da v&agrave; c&aacute;c bệnh về da li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute;.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_10-pv-bs-pham-cao-kiem-bs-da-duyet-1-docx-1602390423221.png" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 1" /></figure> <p style="text-align: justify;"><em>Thưa BS Phạm Cao Ki&ecirc;m, l&agrave; người c&oacute; kinh nghiệm 20 năm trong ng&agrave;nh Da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ, &ocirc;ng c&oacute; thể n&oacute;i g&igrave; về c&aacute;c bệnh li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute; ở da?</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m:</strong> L&atilde;o ho&aacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh gi&agrave; đi của c&aacute;c tế b&agrave;o. Trong cơ thể con người lu&ocirc;n tồn tại ha<em>i</em> qu&aacute; tr&igrave;nh đồng ho&aacute; v&agrave; dị ho&aacute;. Dưới 20 tuổi, qu&aacute; tr&igrave;nh đồng ho&aacute; mạnh hơn, c&aacute;c tế b&agrave;o ph&aacute;t triển rất mạnh. Từ 25 &ndash; 30 tuổi trở đi, qu&aacute; tr&igrave;nh dị ho&aacute; thắng thế, c&aacute;c tế b&agrave;o ph&aacute;t triển chậm hơn, thời gian gi&agrave; của tế b&agrave;o d&agrave;i hơn. V&iacute; dụ qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của tế b&agrave;o từ tế b&agrave;o đ&aacute;y đến tế b&agrave;o thượng b&igrave; ở người b&igrave;nh thường l&agrave; từ 28 đến 30 ng&agrave;y, nhưng ở người lớn tuổi, qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; chậm hơn, từ 35 đến 40 ng&agrave;y. Tế b&agrave;o từ l&uacute;c sinh ra, lớn l&ecirc;n v&agrave; chết theo chu tr&igrave;nh, đ&acirc;y l&agrave; quy luật tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể chống lại được.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_10-pv-bs-pham-cao-kiem-bs-da-duyet-1-docx-1602390423761.png" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 2" /></figure> <p style="text-align: justify;"><em>Những bệnh về da li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute; c&oacute; nghi&ecirc;m trọng kh&ocirc;ng, thưa b&aacute;c sĩ?</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m: </strong>Bệnh về da li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute; th&igrave; c&oacute; rất nhiều. Phổ biến như l&agrave; bệnh da kh&ocirc;, da nhăn nheo, da biến sắc tố... Ở da mỏng th&igrave; c&oacute; biểu hiện gi&atilde;n mạch, ở da d&agrave;y th&igrave; thường gặp bệnh l&yacute; da x&ugrave; x&igrave;, d&agrave;y sừng &aacute;nh nắng, d&agrave;y sừng da dầu... L&atilde;o ho&aacute; da cũng tạo điều kiện xuất hiện c&aacute;c bệnh l&yacute; tiền ung thư ... hay c&aacute;c bệnh l&yacute; như ung thư da.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Tức l&agrave;, những bệnh về da c&oacute; li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute; th&igrave; rất đa dạng, mức độ từ đơn giản đến nghi&ecirc;m trọng. V&agrave; như b&aacute;c sĩ vừa n&oacute;i ở tr&ecirc;n, l&atilde;o ho&aacute; da c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc thiếu nước trong tế b&agrave;o. Nước c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng với tế b&agrave;o da thế sao?</em></p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_10-pv-bs-pham-cao-kiem-bs-da-duyet-1-docx-1602390423854.png" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 3" /></figure> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m:</strong> Trong cơ thể con người, 70% l&agrave; nước, n&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ với tế b&agrave;o da m&agrave; với tế b&agrave;o của mọi cơ quan kh&aacute;c trong cơ thể, nước đều quan trọng. Ri&ecirc;ng với sức khỏe da, khi nước kh&ocirc;ng c&oacute; đủ, da sẽ bị kh&ocirc;, dẫn đến nhiều bệnh l&yacute;.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_10-pv-bs-pham-cao-kiem-bs-da-duyet-1-docx-1602390423950.png" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 4" /></figure> <p style="text-align: justify;"><em>L&atilde;o ho&aacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh tất yếu của cơ thể, nhưng con người ai cũng muốn cưỡng lại qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute;. Với ri&ecirc;ng ng&agrave;nh chăm s&oacute;c da, sự can thiệp của y học c&oacute; k&eacute;o l&ugrave;i được qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute; kh&ocirc;ng?</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m: </strong>L&atilde;o ho&aacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh sinh l&yacute; tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể cưỡng lại được. L&atilde;o ho&aacute; diễn ra cả b&ecirc;n trong v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i, b&ecirc;n trong l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể ngăn cản được, b&ecirc;n ngo&agrave;i c&oacute; thể ph&ograve;ng tr&aacute;nh, l&agrave;m chậm n&oacute; v&agrave; cải thiện n&oacute;. Y học cũng c&oacute; nhiều biện ph&aacute;p t&aacute;c động l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute;. V&iacute; dụ mất collagen th&igrave; d&ugrave;ng tăng sản collagen, da thiếu chất th&igrave; bổ sung dưỡng chất, da thiếu nước th&igrave; cung cấp đủ nước cho tế b&agrave;o da cũng khiến da trẻ ho&aacute;. Đặc biệt, nếu sử dụng nước hyodrogen ion kiềm th&igrave; ngo&agrave;i việc cung cấp đủ nước c&ograve;n cung cấp cả chất kh&aacute;ng oxy h&oacute;a, l&agrave;m cho qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute; chậm hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><em>B&aacute;c sĩ vừa đề cập đến nước hydorgen ion kiềm, đ&acirc;y c&oacute; phải loại nước m&agrave; người ta gọi l&agrave; &ldquo;nước sống&rdquo;? &ldquo;Nước sống&rdquo; hydrogen ion kiềm c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c biệt so với nước thường, thưa b&aacute;c sĩ? </em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m:</strong> Nước gi&agrave;u Hydrogen l&agrave; nước c&oacute; chứa Hydrogen với nồng độ cao, c&oacute; thể giao động từ 160ppb đến tr&ecirc;n 1500 ppb. Ppb ở đ&acirc;y l&agrave; viết tắt từ tiếng Anh c&oacute; nghĩa l&agrave; parts per billion, nghĩa l&agrave; 1 phần tỷ, th&igrave; c&oacute; thể h&igrave;nh dung k&iacute;ch thước của n&oacute; nhỏ như thế n&agrave;o.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_10-pv-bs-pham-cao-kiem-bs-da-duyet-1-docx-1602390424024.png" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 5" /> <figcaption>Chỉ số ORP c&agrave;ng &acirc;m thể hiện khả năng chống oxy h&oacute;a c&agrave;ng cao</figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">T&aacute;c dụng của Hydrogen được ph&aacute;t hiện từ rất l&acirc;u l&agrave; c&oacute; khả năng chống chất oxy h&oacute;a - chất oxy h&oacute;a th&uacute;c đẩy l&agrave;m tăng qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o h&oacute;a, l&agrave;m cho tế b&agrave;o nhanh bị l&atilde;o h&oacute;a. Hydrogen kh&aacute;ng lại qu&aacute; tr&igrave;nh oxy h&oacute;a, gi&uacute;p qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o h&oacute;a chậm lại. Đặc biệt, với k&iacute;ch thước si&ecirc;u nhỏ của Hydrogen, n&oacute; c&oacute; thể tiến v&agrave;o, t&aacute;c động trực tiếp v&agrave;o tế b&agrave;o, trung ho&agrave; triệt để c&aacute;c chất oxy h&oacute;a trong tế b&agrave;o, nhờ đ&oacute;, l&agrave;m chậm lại qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Nước sống&rdquo; hydrogen ion kiềm c&oacute; thể sử dụng trong điều trị c&aacute;c bệnh về da li&ecirc;n quan đến l&atilde;o h&oacute;a được kh&ocirc;ng, thưa b&aacute;c sĩ?</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m: </strong>Nước hydrogen ion kiềm kh&ocirc;ng phải l&agrave; thuốc trị bệnh. Mục ti&ecirc;u chủ yếu của Hydrogen l&agrave; kh&aacute;ng oxy h&oacute;a - một trong c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&atilde;o h&oacute;a da - l&agrave;m qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o h&oacute;a chậm hơn.Hydrogen ion kiềm loại bỏ c&aacute;c yếu tố th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute;, tức l&agrave; ngăn chặn nguy&ecirc;n nh&acirc;n ban đầu của những bệnh l&yacute; li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute;. Tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y quan trọng chứ. L&atilde;o ho&aacute; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n của rất nhiều bệnh về da. Chị em từ 25 &ndash;-30 tuổi đ&atilde; cần để &yacute; đến việc chăm s&oacute;c da, l&agrave;m giảm qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute; rồi. Da kh&ocirc;ng bị l&atilde;o ho&aacute; th&igrave; sẽ khỏe mạnh, trẻ l&acirc;u, hạn chế mắc c&aacute;c căn bệnh li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute; da.</p> <p style="text-align: justify;">Trong c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu, nước gi&agrave;u Hydrogen cũng c&oacute; t&aacute;c dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị c&aacute;c bệnh kh&ocirc; da, phổ biến nhất l&agrave; vi&ecirc;m da cơ địa. Vi&ecirc;m da cơ địa l&agrave; do mất nước sinh ra kh&ocirc; da, nứt nẻ. D&ugrave;ng nước gi&agrave;u Hydrogen sẽ cung cấp nước cho cơ thể v&agrave; cho da, uống nước Hydrogen ion kiềm c&oacute; t&aacute;c dụng hỗ trợ điều trị căn bệnh n&agrave;y.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_anh-thay-1602479431769.png" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 6" /> <figcaption> <p>Thử nghiệm nước kiềm t&iacute;nh bằng chỉ thị m&agrave;u</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_10-pv-bs-pham-cao-kiem-bs-da-duyet-1-docx-1602390424250.png" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 7" /></figure> <p style="text-align: justify;"><em>T&ocirc;i muốn hỏi đến việc chăm s&oacute;c da tại nh&agrave; từ nguồn nước hydorgen ion kiềm. Hiện nay, tr&ecirc;n thị trường đ&atilde; c&oacute; m&aacute;y lọc nước hydrogen ion kiềm, điển h&igrave;nh như h&atilde;ng <span>Kangaroo</span> sử dụng c&ocirc;ng nghệ điện ph&acirc;n nước RO, Hydrogen c&oacute; thể đạt đến 1500ppb. Phụ nữ c&oacute; thể d&ugrave;ng loại &ldquo;nước sống&rdquo; n&agrave;y để chăm s&oacute;c da, l&agrave;m chậm sự l&atilde;o ho&aacute; v&agrave; c&aacute;c bệnh về da li&ecirc;n quan đến l&atilde;o ho&aacute; được kh&ocirc;ng?</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m: </strong>Tốt chứ! Như t&ocirc;i đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, ri&ecirc;ng việc bổ sung đủ nước cho da đ&atilde; l&agrave; rất tốt rồi. Nước hydrogen ion kiềm th&igrave; lại c&agrave;ng tốt hơn v&igrave; c&oacute; Hydrogen kh&aacute;ng oxy ho&aacute;,thẩm thấu rất tốt v&agrave;o tế b&agrave;o v&igrave; cấu tr&uacute;c của n&oacute; rất nhỏ, l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute; kh&ocirc;ng những của da m&agrave; c&ograve;n của c&aacute;c cơ quan kh&aacute;c trong cơ thể. Đấy l&agrave; một trong những l&yacute; do khiến c&aacute;c b&aacute;c sĩ khuy&ecirc;n d&ugrave;ng nước hydorgen ion kiềm.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/icdn-dantri-com-vn_10-pv-bs-pham-cao-kiem-bs-da-duyet-1-docx-1602390424310.jpeg" title="“Nước sống” hydrogen ion kiềm chăm sóc da hiệu quả, được bác sĩ khuyên dùng - 8" /> <figcaption>Chỉ số Hydrogen của m&aacute;y lọc nước Kangaroo l&ecirc;n tới hơn 1500ppm</figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;"><em>Khi d&ugrave;ng nước Hydrogen tại nh&agrave; c&oacute; e ngại về t&aacute;c dụng phụ n&agrave;o kh&ocirc;ng, thưa b&aacute;c sĩ?</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BS Phạm Cao Ki&ecirc;m: </strong>Hydrogen thực ra cũng l&agrave; một th&agrave;nh phần của nước, m&agrave; nước ch&uacute;ng ta vẫn d&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y. Cho đến nay, chưa c&oacute; nghi&ecirc;n cứu n&agrave;o n&oacute;i về t&aacute;c dụng phụ của nước gi&agrave;u Hydrogen, kể cả với nồng độ Hydrogen cao n&ecirc;n người ta chỉ đề cập đến lợi &iacute;ch của nước n&agrave;y m&agrave; chưa đề cập đến t&aacute;c dụng phụ.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Xin cảm ơn b&aacute;c sĩ về cuộc tr&ograve; chuyện!</em></p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top