Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 giá trị mua/bán các công ty bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng

Novaland cho biết quỹ đất tập đoàn này sở hữu và đang nghiên cứu đạt gần 5.000 ha với danh mục gần 50 dự án BĐS nhà ở và BĐS Du lịch, với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng như: căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, lô văn phòng 24/24, second home (nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng), biệt thự nghỉ dưỡng có thương hiệu...

<div> <div class="chisochungkhoan"> <h2 class="title_box">Gi&aacute; hiện tại</h2> <div class="boxchisochungkhoan"> <div class="box1"> <div class="tab1"> <div class="val">39.9</div> </div> <div class="tab2"> <div class="thaydoi">Thay đổi</div> </div> </div> <div class="box2"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/e-cafef-vn_chartsymbol.ashx" /></div> <span>Xem hồ sơ doanh nghiệp </span></div> </div> <p><span id="mainContent"><b>Nợ d&agrave;i hạn tăng 81.177 tỷ đồng chủ yếu cho c&aacute;c hoạt động M&amp;A quỹ đất</b></span></p> <p><span id="mainContent">B&aacute;o c&aacute;o của CTCP Tập đo&agrave;n Đầu tư Địa ốc Nova (m&atilde; NVL) cho thấy t&ocirc;̉ng tài sản của Tập đoàn tăng liên tục trong giai đoạn 2016 &ndash; 2020 và đạt 144.536 tỷ đ&ocirc;̀ng tại thời đi&ecirc;̉m cu&ocirc;́i năm 2020, tăng 60,6% so với năm trước.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/cafefcdn-com_base64-16177003353631959927968.png" title="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Hàng t&ocirc;̀n kho tăng 51,9% so với cu&ocirc;́i năm 2019 lên 86.865 tỷ đ&ocirc;̀ng, chủ y&ecirc;́u đ&ecirc;́n từ hoạt động M&amp;A gia tăng quỹ đ&acirc;́t của Tập đoàn và chi phí đ&acirc;̀u tư phát tri&ecirc;̉n tại các dự án như The Grand Manhattan, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh. 93% t&ocirc;̉ng hàng t&ocirc;̀n kho (tương đương 81.189 tỷ đ&ocirc;̀ng) là giá trị quỹ đ&acirc;́t và chi phí dự án đang xây dựng, ph&acirc;̀n còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.</span></p> <p><span id="mainContent">T&ocirc;̉ng nợ phải trả tại thời đi&ecirc;̉m 31/12/2020, ghi nhận 112.604 tỷ đ&ocirc;̀ng, tăng 71,9% so với thời đi&ecirc;̉m cuối năm 2019. Nợ dài hạn ghi nhận tăng, ở mức 81.177 tỷ đ&ocirc;̀ng, tăng chủ y&ecirc;́u từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động M&amp;A của Tập đoàn. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/cafefcdn-com_base64-1617700375585203574055.png" title="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 2." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p><span id="mainContent">Tổng nợ phải trả của Novaland l&ecirc;n đến 4,79 tỷ USD trong năm 2020</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent"><b>M&amp;A năm 2020: Th&acirc;u t&oacute;m quỹ đất đẹp với gi&aacute; hợp l&yacute;, tổng quỹ đất gần 5.000 ha</b></span></p> <p><span id="mainContent">B&aacute;o c&aacute;o thường ni&ecirc;n của Novaland cho thấy hoạt động M&amp;A của Novaland trong năm 2020 tập trung vào ch&acirc;́t lượng hơn s&ocirc;́ lượng, các dự án có pháp lý t&ocirc;́t, giá cả hợp lý đã được hoàn t&acirc;́t, th&ecirc;̉ hiện qua nhi&ecirc;̀u thương vụ sôi n&ocirc;̉i tại thị trường TP.HCM.</span></p> <p><span id="mainContent">Tại thị trường ngoại tỉnh, Novaland cũng được bi&ecirc;́t đ&ecirc;́n với giao dịch M&amp;A thành công quỹ đ&acirc;́t quy mô hàng trăm héc-ta ở Đ&ocirc;̀ng Nai, cùng một s&ocirc;́ các thương vụ khác tại địa phương này với t&ocirc;̉ng giá trị giao dịch lên đ&ecirc;́n g&acirc;̀n 1 tỷ USD.</span></p> <p><span id="mainContent">Tại các địa phương khác như Đà Lạt - Lâm Đ&ocirc;̀ng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thi&ecirc;́t, Novaland cũng nghiên cứu và đang thực hiện các thủ tục M&amp;A nhi&ecirc;̀u quỹ đ&acirc;́t. Các dự án được lựa chọn là những dự án có vị trí r&acirc;́t ti&ecirc;̀m năng - thừa hưởng lợi th&ecirc;́ phát tri&ecirc;̉n hạ t&acirc;̀ng giao thông k&ecirc;́t n&ocirc;́i trong tương lai.</span></p> <p><span id="mainContent">Đ&ocirc;́i với thị trường BĐS du lịch, Novaland tập trung dứt đi&ecirc;̉m M&amp;A các dự án đã được hoạch định trong k&ecirc;́ hoạch của năm 2019. Cụ th&ecirc;̉ là ti&ecirc;́p tục nâng quỹ đ&acirc;́t mà Tập đoàn sở hữu và đang nghiên cứu cho phân khúc BĐS du lịch lên thêm 856 ha trong năm 2020, đưa t&ocirc;̉ng quỹ cho phân khúc này lên đ&ecirc;́n hơn 4.000 ha.</span></p> <p><span id="mainContent">Novaland cho biết quỹ đất tập đo&agrave;n n&agrave;y sở hữu và đang nghiên cứu đạt g&acirc;̀n 5.000 ha với danh mục g&acirc;̀n 50 dự án BĐS nhà ở và BĐS Du lịch, với nhi&ecirc;̀u loại hình sản ph&acirc;̉m đa dạng như: căn hộ, biệt thự, nhà ph&ocirc;́ thương mại, lô văn phòng 24/24, second home (nhà ph&ocirc;́ nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng), biệt thự nghỉ dưỡng có thương hiệu... </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/cafefcdn-com_screen-shot-2021-04-06-at-155218-161770045417597217957.png" title="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 3." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p><span id="mainContent">Hoạt động M&amp;A s&ocirc;i động của Novaland để gia tăng quỹ đất</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Theo b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh kiểm to&aacute;n 2020, năm qua Novaland thực hiện c&aacute;c thương vụ mua b&aacute;n s&aacute;p nhập l&ecirc;n tới 19.433 tỷ đồng, trong đ&oacute; b&aacute;n 4 c&ocirc;ng ty BĐS Phong ĐIền (gi&aacute; chuyển nhượng 987 tỷ đồng, l&atilde;i 795,5 tỷ đồng), Cảng Ph&uacute; Định (b&aacute;n 2.395,64 tỷ đồng, l&atilde;i 1.707,67 tỷ đồng), BĐS Ph&uacute; Tr&iacute; (tổng gi&aacute; trị chuyển nhượng 928 tỷ đồng, l&atilde;i 57,7 tỷ) v&agrave; Nova Nippon &amp; Sun City (tổng gi&aacute; trị chuyển nhượng 6.547,5 tỷ đồng, l&atilde;i 797 tỷ). Như vậy, việc b&aacute;n 4 c&ocirc;ng ty trong năm 2020 gi&uacute;p Novaland thu về 10.858 tỷ đồng, l&atilde;i 3.357,87 tỷ đồng. Số l&atilde;i n&agrave;y được c&ocirc;ng ty ghi nhận trong doanh thu hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2020.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 4." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/cafefcdn-com_ho-boi-tran-the-sun-avenue-16177011156931715728026.jpg" title="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 4." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p><span id="mainContent">Dự &aacute;n The Sun Avenue tr&ecirc;n đường Mai Ch&iacute; Thọ, quận 2</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Nova Nippon l&agrave; c&ocirc;ng ty mẹ của Sun City, sở hữu 74,9%. Sun City được biết đến l&agrave; chủ đầu tư một dự &aacute;n quy m&ocirc; 9,6 ha tại đường Mai Ch&iacute; Thọ, Quận 2, TP HCM. <i>(<span>xem b&agrave;i viết về giao dịch b&aacute;n Nova Nippon tại đ&acirc;y).</span></i></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 5." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/cafefcdn-com_screen-shot-2021-04-06-at-161028-1617700486912833424666.png" title="Novaland chi gần 1 tỷ USD thâu tóm đất Đồng Nai, riêng năm 2020 mua đi bán lại các dự án bất động sản lên tới 19.433 tỷ đồng - Ảnh 5." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p><span id="mainContent">C&aacute;c giao dịch M&amp;A gi&uacute;p Novaland l&atilde;i 3.357 tỷ trong năm 2020</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Tập đo&agrave;n chi 8.575 tỷ mua v&agrave;o 7 c&ocirc;ng ty v&agrave; nắm cổ phần chi phối l&agrave; Lucky House, T&acirc;n Kim Yến, Ph&uacute;c Hoa, Thế kỷ Ho&agrave;ng Kim, An Huy, Đầu tư Liberty v&agrave; Du lịch Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p><span id="mainContent">Tại ng&agrave;y 31/12/2020, tập đo&agrave;n c&oacute; 80 c&ocirc;ng ty con v&agrave; 7 c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết (năm 2019 c&oacute; 74 c&ocirc;ng ty con v&agrave; 5 c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết).</span></p> <p><span id="mainContent"><b>Việc thiếu nguồn cung căn hộ b&igrave;nh d&acirc;n trong th&agrave;nh phố sẽ tạo động cơ cho chủ đầu tư mở rộng ra v&ugrave;ng ven</b></span></p> <p><span id="mainContent">Novaland hiện đang ở Giai đoạn 2 (2018-2025) của lộ trình chi&ecirc;́n lược phát tri&ecirc;̉n đã được định hình sẵn, đó là: v&acirc;̃n ti&ecirc;́p tục tập trung vào thị trường BĐS Trung tâm tại khu vực TP.HCM, đ&ocirc;̀ng thời sẽ phát tri&ecirc;̉n mạnh BĐS Khu đô thị vệ tinh và BĐS Du lịch tại những địa đi&ecirc;̉m có k&ecirc;́t n&ocirc;́i giao thông t&ocirc;́t, đặc biệt là các thị trường dọc theo các tuy&ecirc;́n cao t&ocirc;́c mới. </span></p> <p><span id="mainContent">Theo Novaland, một đi&ecirc;̀u đáng lo ngại tại TP.HCM đó là từ 2015 đ&ecirc;́n 2020, tỷ trọng ngu&ocirc;̀n cung căn hộ bình dân giảm mạnh từ 35% chỉ còn 24%, trong khi đó phân khúc trung c&acirc;́p tăng nhanh từ 34% lên 43% t&ocirc;̉ng cung.&nbsp;</span></p> <p><span id="mainContent">Theo số liệu từ CBRE Việt Nam, ngu&ocirc;̀n cung căn hộ mới liên tục sụt giảm trong 5 năm g&acirc;̀n đây và có mức th&acirc;́p nh&acirc;́t vào năm 2020. T&ocirc;̉ng cung căn hộ mở bán năm 2020 từ 21 dự án đạt hơn 17.200 căn, giảm 35% so với năm 2019. Hạng cao c&acirc;́p (có giá từ 2.000-4.000 USD/m2) có 10 dự án, chi&ecirc;́m tỷ trọng nhi&ecirc;̀u nh&acirc;́t, lên tới 76% ngu&ocirc;̀n cung với hơn 13.000 căn, tăng 109% theo năm. Căn hộ hạng sang (trên 4.000 USD/m2) mở bán mới giảm 35% so với năm 2019. Hạng trung c&acirc;́p (1.000 &ndash; 2.000 USD/m2) có ngu&ocirc;̀n cung sụt giảm tới 83% theo năm, chỉ có khoảng 3.000 căn. Đặc biệt không có dự án bình dân (giá dưới 1.000 USD/m2) nào mở bán mới năm 2020.</span></p> <p><span id="mainContent">Một số khu vực như huyện Nh&agrave; B&egrave;, Q. Thủ Đức v&agrave; Q9 c&oacute; những dự &aacute;n mới ch&agrave;o gi&aacute; cao vọt, hơn từ 40-70% so với mặt bằng gi&aacute; chung của khu vực.</span></p> <p><span id="mainContent">Novaland nhận định việc iếp tục thiếu vắng nguồn cung căn hộ hạng b&igrave;nh d&acirc;n sẽ tạo động cơ cho c&aacute;c chủ đầu tư ph&aacute;t triển mở rộng ra c&aacute;c tỉnh ven TP.HCM để tận dụng quỹ đất lớn, gi&aacute; trị đầu tư vừa phải, cung cấp cho thị trường.</span></p> <p class="author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Nhịp sống kinh tế
back to top