Nhiều DN tại Cần Thơ có dấu hiệu vi phạm quy định về môi trường

Báo cáo tổng hợp Kết quả kiểm toán năm 2022, Kiểm toán Nhà nước xác định trên địa bàn TP. Cần Thơ có nhiều cơ sở vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nhưng chưa được giám sát, thanh kiểm tra kịp thời để phát hiện, khắc phục.

Cụ thể, Kiểm toán nhà nước vừa công bố Báo cáo tổng hợp Kết quả kiểm toán năm 2022 (Báo cáo Kiểm toán), trong đó, tại Báo cáo Kiểm toán hoạt động quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2021, Kiểm toán Nhà nước xác định có nhiều cơ sở vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nhưng chưa được giám sát, thanh kiểm tra kịp thời để phát hiện, khắc phục

Đối với thông tin dẫn chiếu đến Công ty TNHH Nước giải khát SUNTORY PEPSICO (SPVB) được Kiểm toán Nhà nước nêu trong Báo cáo Kiểm toán, đại diện SPVB cho rằng, “Theo Mục III Báo cáo Kiểm toán, đối tượng được kiểm toán theo Báo cáo về kiểm toán môi trường - Kiểm toán chuyên đề "Hoạt động quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2022", đối tượng được kiểm toán theo Báo cáo về kiểm toán môi trường là Công ty Cổ phần hạ tầng KCN Cần Thơ ("CIPCO. Đối tượng được kiểm toán theo Báo cáo không phải là SPVB hay Chi nhánh của SPVB tại Thành phố Cần Thơ - là cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong KCN.

Khu công nghiệp Trà Nóc II tại TP. Cần Thơ. Nguồn: Int Khu công nghiệp Trà Nóc II tại TP. Cần Thơ. Nguồn: Int

Ngoài ra, theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, CIPCO - với vai trò là đơn vị có trách nhiệm thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong KCN vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của KCN.

Về phía SPVB, doanh nghiệp cho biết, theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, SPVB phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung của CIPCO. SPVB đã ký hợp đồng và thực hiện việc đấu nối nước thải từ nhà máy SPVB tại KCN Trà Nóc vào hệ thống thu gom của CIPCO từ năm 2016. Thực hiện theo Hợp đồng này, 100% nước thải của nhà máy SPVB trong KCN đều xả vào hệ thống thu gom nước thải của CIPCO.

Ngoài ra, cũng theo SPVB, nhà máy không có bất kỳ một đường ống xả nước thải nào khác ngoài đường ống này, đúng với yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường. Theo các kết luận của Bộ Tài nguyên và môi trường cũng như Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ (“STNMT”), gần đây nhất là Kết luận thanh tra số 4348/KL-STNMT ngày 23/12/2022 của STNMT về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh SPVB tại Thành phố Cần Thơ, STNMT đã kết luận “nước thải sau xử lý được xả thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN”. Phần kết luận những nội dung thanh tra cũng nêu rõ SPVB đã “vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường”. Như vậy, SPVB hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật.

Do đó, đối chiếu các nội dung về đối tượng được kiểm toán và Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan đến các đối tượng này tại trang 406 của Báo cáo (Mục 124), đơn vị cần phải thực hiện kiểm điểm, khắc phục đối với nội dung liên quan là CIPCO.

Từ Báo cáo Kiểm toán Hoạt động quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 – 2021, Kiểm toán Nhà nước đề nghị “Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp cần Thơ thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc còn tình trạng chỉ tiêu nước thải tại 8 vị trí thu mẫu tại một số cửa xả của hệ thống thoát nước mưa vượt QCVN 40:2011/BTNMT (theo báo cáo kết quả quan trắc KCN Trà Nóc 1 và 2 năm 2020, 2021) do một số cơ sở sản xuất kinh doanh xả nước thải trực tiếp trái phép vào hệ thống thoát nước mưa. Trong đó, Công ty có phát hiện chỉ lập biên bản vi phạm nhưng không tiến hành thu mẫu nước thải làm cơ sở báo cáo cơ quan chức năng xử lý vi phạm và có biện pháp khắc phục.”

Theo Đời sống
back to top