Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ

Hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảnh báo, dịch COVID-19 tại một số nước láng giềng đang tăng mạnh, Việt Nam kiểm soát dịch thành công trong thời gian dài, nhưng người dân bắt đầu chủ quan dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch, nhất là khi tình trạng nhập cảnh trái phép còn phức tạp và sắp đến kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

<div> <p>Ng&agrave;y 23/4, tại TPHCM, Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng chống COVID-19 l&agrave;m việc với l&atilde;nh đạo TPHCM v&agrave; 10 tỉnh gi&aacute;p bi&ecirc;n giới Campuchia (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk N&ocirc;ng, B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, Long An, Đồng Th&aacute;p, An Giang, Ki&ecirc;n Giang).</p> <p><strong>1 th&aacute;ng, hơn 100 người nhập cảnh chui </strong></p> <p>Theo Gi&aacute;m đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh, TPHCM đ&atilde; trải qua 69 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. TPHCM sẽ tiếp tục duy tr&igrave; mức cảnh gi&aacute;c cao với dịch bệnh, đồng thời thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p kiểm so&aacute;t dịch bệnh như ch&uacute; trọng khai b&aacute;o y tế, x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc ngẫu nhi&ecirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch tại s&acirc;n bay, nh&agrave; ga, bến xe li&ecirc;n tỉnh v&agrave; kiểm so&aacute;t c&aacute;c nh&oacute;m nguy cơ trong cộng đồng&hellip;</p> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh xuất hiện c&aacute;c biến thể mới với chu k&igrave; l&acirc;y nhiễm ngắn hơn, TPHCM kiến nghị Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan xem x&eacute;t việc x&eacute;t nghiệm COVID-19 trước 3 ng&agrave;y thay v&igrave; 5 ng&agrave;y đối với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i.</p> <p>&ldquo;Th&agrave;nh phố đề xuất xử l&yacute; nghi&ecirc;m, tăng mức chế t&agrave;i, xử phạt những trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. L&agrave; trung t&acirc;m kinh tế, nơi giao thương v&agrave; d&acirc;n số đ&ocirc;ng, th&agrave;nh phố kiến nghị Bộ Y tế tăng cường ti&ecirc;m vắc-xin ph&ograve;ng dịch số lượng cao đối với TPHCM&rdquo;, &ocirc;ng Bỉnh n&oacute;i.</p> <div class="notebox nleft cms-note"> <p><strong>Nhiều yếu tố khiến dịch c&oacute; thể x&acirc;m nhập</strong></p> <p>Bộ Y tế cho biết, s&aacute;ng 23/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đến kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch ly, gi&aacute;m s&aacute;t y tế tại khu c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; ti&ecirc;m vắc-xin tại tỉnh Bạc Li&ecirc;u. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n kiểm tra chỉ ra những yếu tố khiến nguy cơ l&acirc;y nhiễm COVID-19 tại Bạc Li&ecirc;u lu&ocirc;n hiện hữu. Cụ thể, bờ biển d&agrave;i, tiếp gi&aacute;p biển Đ&ocirc;ng, l&acirc;n cận c&aacute;c ngư trường khai th&aacute;c của c&aacute;c quốc gia trong khu vực; địa b&agrave;n c&oacute; đ&ocirc;ng người Khmer sinh sống với mối quan hệ mật thiết với người th&acirc;n tại Campuchia.</p> <p>L&agrave;m việc với UBND tỉnh Bạc Li&ecirc;u, GS.TS Trần Văn Thuấn đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n khi tỉnh lu&ocirc;n chủ động thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t sức khỏe người d&acirc;n tại cộng đồng. C&ugrave;ng với đ&oacute;, chuẩn bị sẵn s&agrave;ng c&aacute;c phương &aacute;n, kịch bản, hướng dẫn xử l&yacute; khi xuất hiện ca nghi nhiễm, ca dương t&iacute;nh COVID-19 hoặc xuất hiện c&aacute;c t&igrave;nh huống dịch bệnh nguy hiểm kh&aacute;c. &Ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục triển khai c&aacute;c hoạt động ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 l&ecirc;n một mức độ cao hơn bởi nguy cơ x&acirc;m nhập của dịch bệnh lu&ocirc;n hiện hữu. Đối với vấn đề an ninh y tế phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c bầu cử, tỉnh cần b&aacute;m s&aacute;t theo c&aacute;c quy định, hướng dẫn đ&atilde; được ban h&agrave;nh, đồng thời x&acirc;y dựng c&aacute;c kịch bản ứng ph&oacute; ph&ugrave; hợp với những t&igrave;nh huống, đặc điểm của địa phương&rdquo;.</p> <p>H&agrave; Minh</p> </div> <p>Đề cập t&igrave;nh trạng nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong cho biết, TPHCM đ&atilde; siết chặt việc kiểm so&aacute;t người nhập cảnh, vận động người d&acirc;n t&iacute;ch cực tố gi&aacute;c người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p ở khu vực đang sinh sống. Một th&aacute;ng qua, TPHCM ph&aacute;t hiện 108 trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. &ldquo;TPHCM đề nghị Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo c&aacute;c tỉnh c&oacute; đường bi&ecirc;n giới tăng cường c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t. Sắp tới, TPHCM sẽ c&oacute; văn bản đề nghị tỉnh, th&agrave;nh c&oacute; đường bi&ecirc;n giới thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p phối hợp để kiểm so&aacute;t người nhập cảnh. TPHCM l&agrave; địa phương c&oacute; độ giao dịch cao, độ mở lớn, cần phải tăng cường quản l&yacute;, kiểm so&aacute;t. Đối với những trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, cần phải c&oacute; biện ph&aacute;p chế t&agrave;i mạnh hơn v&agrave; nếu cần thiết, phải xử l&yacute; h&igrave;nh sự&rdquo;, &ocirc;ng Phong n&oacute;i.</p> <p><strong>Tạo điều kiện nhập cảnh</strong></p> <p>Theo Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam đ&atilde; kiểm so&aacute;t dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng trong một thời gian d&agrave;i n&ecirc;n một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ người d&acirc;n bắt đầu c&oacute; t&acirc;m l&yacute; chủ quan, lơ l&agrave; trong việc ph&ograve;ng chống dịch. Nhiều người kh&ocirc;ng chấp h&agrave;nh quy định đeo khẩu trang nơi c&ocirc;ng cộng. &ldquo;Hai đợt dịch trước đ&acirc;y tại Hải Dương v&agrave; Đ&agrave; Nẵng, chỉ cần một sự kiện kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch hoặc xuất hiện t&acirc;m l&yacute; chủ quan th&igrave; g&acirc;y hậu quả rất lớn&rdquo;, &ocirc;ng Đam n&oacute;i. Kỳ nghỉ lễ 30/4 v&agrave; 1/5 c&ugrave;ng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn đang đến gần, nguy cơ dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t c&oacute; thể xảy ra, &ocirc;ng cảnh b&aacute;o.</p> <p>Về kiểm so&aacute;t người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, &ocirc;ng Đam đồng t&igrave;nh với đề xuất của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thắt chặt kiểm so&aacute;t ở khu vực bi&ecirc;n giới, đồng thời xem x&eacute;t xử l&yacute; h&igrave;nh sự đối với c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave; cố t&igrave;nh kh&ocirc;ng khai b&aacute;o. &ldquo;Kh&ocirc;ng thể v&igrave; một v&agrave;i c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; thức chấp h&agrave;nh quy định ph&aacute;p luật m&agrave; g&acirc;y họa cho cả nước&rdquo;, Ph&oacute; Thủ tướng n&oacute;i.</p> <p>Theo Ph&oacute; thủ tướng, thời gian qua, một số nước l&acirc;n cận c&oacute; sự gia tăng mạnh về số ca mắc COVID-19. So với số lượng thực tế, lượng người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p được ph&aacute;t hiện c&ograve;n hạn chế v&agrave; kh&oacute; khăn nhất hiện nay l&agrave; kiểm so&aacute;t b&ecirc;n trong l&atilde;nh thổ. Số người vượt bi&ecirc;n tr&aacute;i ph&eacute;p qua đường m&ograve;n, lối mở rất kh&oacute; kiểm so&aacute;t v&agrave; chỉ cần bỏ lọt một trường hợp mắc COVID-19 sẽ để lại hậu quả kh&ocirc;n lường, nguy cơ dịch bệnh l&acirc;y lan rộng trong cộng đồng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể xảy ra.</p> <p>&Ocirc;ng Đam lưu &yacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c địa phương c&oacute; bi&ecirc;n giới gi&aacute;p Campuchia cần siết chặt c&aacute;c quy định về ph&ograve;ng, chống dịch tr&ecirc;n từng địa b&agrave;n, trong đ&oacute; quan trọng nhất l&agrave; ngăn chặn t&igrave;nh trạng nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p bằng đường bộ v&agrave; đường biển. &ldquo;Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh ở nước bạn đang phức tạp, chủ trương của Ch&iacute;nh phủ l&agrave; khuyến kh&iacute;ch người d&acirc;n ở lại, hạn chế di chuyển v&agrave; tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định ph&ograve;ng chống dịch của nước sở tại. Tuy nhi&ecirc;n, nếu người d&acirc;n c&oacute; nhu cầu về nước, cần khai b&aacute;o với cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhất việc tổ chức tiếp nhận, c&aacute;ch ly v&agrave; c&oacute; biện ph&aacute;p hỗ trợ cần thiết. C&aacute;c địa phương cần tạo mọi điều kiện tốt nhất, hỗ trợ người Việt trở về từ nước ngo&agrave;i được c&aacute;ch ly, x&eacute;t nghiệm miễn ph&iacute;, kh&ocirc;ng để người d&acirc;n v&igrave; điều kiện kh&oacute; khăn m&agrave; phải nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p&rdquo;, &ocirc;ng Đam n&oacute;i.</p> <div class="notebox nright cms-note"> <p>Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị c&aacute;c tỉnh vận động, khuyến kh&iacute;ch người nh&agrave; chủ động khai b&aacute;o v&agrave; xem đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh tiết giảm nhẹ đối với c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> </div> <p>&Ocirc;ng Đam y&ecirc;u cầu c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh k&ecirc;u gọi người d&acirc;n về nước bằng t&agrave;u c&aacute; đ&atilde; xuất bến v&agrave; kh&ocirc;ng thể quay về Campuchia h&atilde;y khai b&aacute;o với cơ quan chức năng. Đồng thời, c&aacute;c địa phương phải c&oacute; phương &aacute;n đ&oacute;n tiếp, thực hiện biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly theo quy định.</p> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
back to top