Người dân Hà Nội xếp hàng từ 1h sáng chờ mua vàng ngày Thần Tài

Với quan niệm mua được vàng trong ngày Thần Tài sẽ may mắn cả năm nên mặc dù mới nửa đêm nhiều người đã xếp hàng để chờ mua vàng.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_000.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Từ s&aacute;ng sớm nay (10 th&aacute;ng Gi&ecirc;ng &acirc;m lịch), rất nhiều người đ&atilde; xếp h&agrave;ng tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng tr&ecirc;n phố Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng (H&agrave; Nội) để chờ mua v&agrave;ng trong ng&agrave;y Thần T&agrave;i.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_001(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Theo quan s&aacute;t của PV Infonet, mới 5h s&aacute;ng nhưng h&agrave;ng người xếp h&agrave;ng trước cửa h&agrave;ng v&agrave;ng của C&ocirc;ng ty Bảo t&iacute;n Minh Ch&acirc;u đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i từ vỉa h&egrave; xuống tới l&ograve;ng đường.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_002.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Ng&agrave;y Thần T&agrave;i v&agrave; Valentine năm nay tr&ugrave;ng nhau, sức mua v&igrave; thế được dự đo&aacute;n kh&aacute; lớn ở cả 2 ph&acirc;n kh&uacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; người mua cầu may v&agrave; mua v&agrave;ng tặng t&igrave;nh nh&acirc;n.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_003.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Kh&aacute;ch h&agrave;ng đến mua v&agrave;ng được nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&aacute;t số thứ tự để v&agrave;o mua v&agrave;ng.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_004.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Kh&ocirc;ng kh&iacute; trước cửa h&agrave;ng v&agrave;ng c&agrave;ng gần đến giờ mở cửa c&agrave;ng &quot;n&oacute;ng&quot; do ai cũng muốn mua v&agrave;ng sớm nhất.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_006.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Năm nay, gi&aacute; v&agrave;ng thay đổi li&ecirc;n tục, l&uacute;c l&ecirc;n l&uacute;c xuống v&agrave; c&oacute; xu hướng cao l&ecirc;n theo thời gian. Theo dự đo&aacute;n của nhiều người th&igrave; c&agrave;ng về trưa, rất c&oacute; thể gi&aacute; v&agrave;ng sẽ c&ograve;n tăng cao hơn.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_008.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng kh&aacute; vất vả để hướng dẫn, hỗ trợ người d&acirc;n v&agrave;o mua v&agrave;ng.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_009.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">&Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng - nh&agrave; Y&ecirc;n Sở (H&agrave; Nội) xếp h&agrave;ng từ 1h s&aacute;ng để chờ mua v&agrave;ng, &ocirc;ng H&ugrave;ng cho biết đ&atilde; nhiều năm nay &ocirc;ng c&oacute; th&oacute;i quen mua v&agrave;ng trong ng&agrave;y Thần T&agrave;i để mong muốn gặp may mắn trong năm.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_010.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_011.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Đ&uacute;ng 6h30, cửa h&agrave;ng Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u bắt đầu mở cửa b&aacute;n h&agrave;ng. (Trong ảnh: Những kh&aacute;ch h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n được hướng dẫn v&agrave;o mua v&agrave;ng).</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/infonet_xep_hang_ngay_than_tai_012.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Theo quan niệm d&acirc;n gian, nếu xuất tiền mua v&agrave;ng trong ng&agrave;y v&iacute;a Thần T&agrave;i m&ugrave;ng 10 th&aacute;ng Gi&ecirc;ng sẽ nhận được nhiều may mắn, c&ocirc;ng việc hanh th&ocirc;ng, đắc t&agrave;i đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Ng&agrave;y nay, việc mua v&agrave;ng v&agrave;o ng&agrave;y Thần T&agrave;i c&ograve;n mang &yacute; nghĩa t&acirc;m linh rất lớn đối với những người l&agrave;m ăn, bu&ocirc;n b&aacute;n, cầu cho tiền t&agrave;i của cải sẽ được Thần T&agrave;i ph&ugrave; hộ cho sinh s&ocirc;i nảy nở trong suốt một năm mới k&eacute;o d&agrave;i.</td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
back to top