Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Tổng thống Trump sẽ có nhiệm kỳ thứ hai

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự đoán "sẽ có một sự chuyển đổi suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump", trong khi các đồng minh của Mỹ chúc mừng ông Joe Biden.

<div> <p>&Ocirc;ng Pompeo đưa ra nhận x&eacute;t tr&ecirc;n với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n tại Bộ Ngoại giao v&agrave;o ng&agrave;y 10/11. &Ocirc;ng đ&atilde; nở một nụ cười nhẹ sau khi n&oacute;i đến &quot;nhiệm kỳ thứ hai của &ocirc;ng Trump&quot;. Điều n&agrave;y khiến c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng r&otilde; liệu &ocirc;ng c&oacute; đang n&oacute;i đ&ugrave;a hay kh&ocirc;ng, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>Ngoại trưởng <span>Mỹ</span> kh&ocirc;ng nhắc tới việc &ocirc;ng Biden đ&atilde; được dự đo&aacute;n l&agrave; người chiến thắng v&agrave; đang dẫn trước 4,7 triệu phiếu phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. &Ocirc;ng Biden cũng đang dẫn đầu ở bốn bang chiến trường quan trọng.</p> <p>Thay v&agrave;o đ&oacute;, &ocirc;ng Pompeo tập trung v&agrave;o c&aacute;c đơn kiện kh&aacute;c nhau m&agrave; Tổng thống Trump theo đuổi.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; sẵn s&agrave;ng&rdquo;, &ocirc;ng Pompeo n&oacute;i. &ldquo;Thế giới đang theo d&otilde;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đếm tất cả phiếu bầu. Khi qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave;n tất, sẽ c&oacute; đại cử tri được chọn. C&oacute; một qu&aacute; tr&igrave;nh v&agrave; hiến ph&aacute;p n&ecirc;u ra kh&aacute; r&otilde; r&agrave;ng. Thế giới n&ecirc;n tin tưởng rằng qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi cần thiết để đảm bảo Bộ Ngoại giao hoạt động hiệu quả v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay cũng sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ngoai truong My noi ve bau cu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/11/znews-photo-zadn-vn_2020_11_10t191405z_138859924_rc2j0k9ez8vw_rtrmadp_3_usa_election_pompeo.jpg" title="ngoại trưởng Mỹ nói về bầu cử ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp b&aacute;o ng&agrave;y 10/11. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bộ Ngoại giao Mỹ hiện kh&ocirc;ng li&ecirc;n lạc với nh&oacute;m của &ocirc;ng Biden v&agrave; tất cả cơ quan ch&iacute;nh phủ đ&atilde; được y&ecirc;u cầu tiếp tục d&ugrave;ng ng&acirc;n s&aacute;ch của họ như thể &ocirc;ng Trump đ&atilde; được bầu lại.</p> <p>&ldquo;Ngoại trưởng Pompeo kh&ocirc;ng n&ecirc;n tấn c&ocirc;ng v&ocirc; căn cứ v&agrave; nguy hiểm v&agrave;o t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của cuộc bầu cử&rdquo;, Eliot Engel, Chủ tịch thuộc đảng D&acirc;n chủ của Ủy ban đối ngoại Hạ viện, cho biết. &quot;Bộ Ngoại giao b&acirc;y giờ n&ecirc;n bắt đầu chuẩn bị cho qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực cho tổng thống đắc cử Biden&quot;.</p> <p>Ngoại trưởng Pompeo n&oacute;i &ocirc;ng đ&atilde; nhận được &ldquo;c&aacute;c cuộc gọi từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới&rdquo;, nhưng kh&ocirc;ng cho biết người gọi cụ thể. Trong khi đ&oacute;, l&atilde;nh đạo c&aacute;c đồng minh ch&iacute;nh của Mỹ, bao gồm <span>Canada</span>, Anh, Ph&aacute;p, Ireland v&agrave; <span>Đức</span> đ&atilde; ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden.</p> <p>Nhắc lại quan điểm của Tổng thống Trump - vốn đ&atilde; trở th&agrave;nh t&ocirc;n chỉ của đảng Cộng h&ograve;a - &ocirc;ng Pompeo, n&oacute;i: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i phải đếm mọi phiếu bầu hợp ph&aacute;p. Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn đảm bảo rằng bất kỳ cuộc phiếu bầu kh&ocirc;ng hợp ph&aacute;p n&agrave;o sẽ kh&ocirc;ng được t&iacute;nh&rdquo;.</p> <p>Khi một nh&agrave; b&aacute;o hỏi liệu việc &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thừa nhận kết quả c&oacute; l&agrave;m mất uy t&iacute;n của Mỹ đối với việc th&uacute;c đẩy c&aacute;c chuẩn mực d&acirc;n chủ ở nước ngo&agrave;i hay kh&ocirc;ng, &ocirc;ng Pompeo c&aacute;u kỉnh trả lời: &quot;Điều đ&oacute; thật nực cười v&agrave; bạn biết điều đ&oacute; thật nực cười&rdquo;.</p> <p>Về phần m&igrave;nh, &ocirc;ng Biden ng&agrave;y 10/11 n&oacute;i rằng Tổng thống Trump đang tự ph&aacute; hỏng di sản của bản th&acirc;n bằng c&aacute;ch từ chối nhận thua v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i qu&aacute; tr&igrave;nh bầu cử bằng c&aacute;c cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute;.</p> <p>&ldquo;Thật l&ograve;ng m&agrave; n&oacute;i, t&ocirc;i thấy đ&acirc;y l&agrave; một sự hổ thẹn&rdquo;, &ocirc;ng Biden chia sẻ ngắn gọn sau khi rời To&agrave; &aacute;n Tối cao h&ocirc;m 10/11. &ldquo;T&ocirc;i nghĩ phản ứng như vậy kh&ocirc;ng mang lại lợi &iacute;ch g&igrave; cho di sản của tổng thống&rdquo;.</p> <p>Với hy vọng lật ngược kết quả bầu cử, chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump đang tiến h&agrave;nh c&aacute;c nỗ lực ph&aacute;p l&yacute; tại nhiều tiểu bang quan trọng như Pennsylvania, Michigan v&agrave; Georgia. Bản th&acirc;n &ocirc;ng Trump tiếp tục thể hiện sự quyết t&acirc;m kh&ocirc;ng từ bỏ cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng. &ldquo;CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHIẾN THẮNG&rdquo;, &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng viết tr&ecirc;n Twitter s&aacute;ng 10/11.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top