Miền Trung căng mình trước khi bão Saudel đổ bộ

Chưa dọn dẹp, khắc phục xong hậu quả của đợt lũ chồng lũ, người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị lại căng mình đối mặt với cơn bão sắp đổ bộ.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tại <strong>H&agrave; Tĩnh</strong>, ng&agrave;y 25/10, h&agrave;ng trăm t&agrave;u thuyền của ngư d&acirc;n địa phương v&agrave; ngoại tỉnh đ&aacute;nh bắt tr&ecirc;n biển đ&atilde; về neo đậu tại &acirc;u thuyền ở cảng Cửa S&oacute;t (Lộc H&agrave;), Xu&acirc;n Hội (Nghi Xu&acirc;n), Cửa Nhượng (Cẩm Xuy&ecirc;n) để tr&aacute;nh b&atilde;o Saudel.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đại t&aacute; Ho&agrave;ng Viết Dũng, Ph&oacute; chỉ huy trưởng Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng H&agrave; Tĩnh, cho biết đ&atilde; điều động 3 t&agrave;u cứu hộ đang neo đậu ở s&ocirc;ng Lam, huyện Nghi Xu&acirc;n c&ugrave;ng 12 cano, sẵn s&agrave;ng tham gia ứng ph&oacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp khi b&atilde;o đổ bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo Gi&aacute;m đốc Đ&agrave;i kh&iacute; tượng Thủy văn H&agrave; Tĩnh, &ocirc;ng Trần Đức B&aacute;, do ảnh hưởng của b&atilde;o, v&ugrave;ng biển H&agrave; Tĩnh tối nay gi&oacute; mạnh dần l&ecirc;n cấp 7, v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o đi qua cấp 8, giật cấp 9 v&agrave; 10, s&oacute;ng cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh. Tổng lượng mưa 50-100 mm mỗi đợt.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/hatinh-6866-1603617690.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Gv7ZoFgOAD9Z3xb3URrGuQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="769" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_hatinh-6866-1603617690.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/hatinh-6866-1603617690.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=yy2GoCr4gUYZ0M5yQCaL5w 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/hatinh-6866-1603617690.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=1WI5dY4LBAhyfURZ0N8tuQ 2x" /><img alt="Người nuôi cá trên sông Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh gia cố lại các lồng nuôi để tránh bão. Ảnh: Đức Hùng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_hatinh-6866-1603617690.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Người nu&ocirc;i c&aacute; tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hộ Độ, huyện Lộc H&agrave;, H&agrave; Tĩnh gia cố lại c&aacute;c lồng nu&ocirc;i để tr&aacute;nh b&atilde;o. Ảnh: <em>Đức H&ugrave;ng</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Từ đ&ecirc;m 24/10, người d&acirc;n v&ugrave;ng ven biển huyện Lộc H&agrave; đ&atilde; cảm nhận được ảnh hưởng của b&atilde;o khi c&oacute; gi&oacute; mạnh cấp 5 đến cấp 6. S&aacute;ng nay, người d&acirc;n bắc thang tr&egrave;o l&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; để chằng chống nh&agrave; cửa, đặt c&aacute;c bao c&aacute;t l&ecirc;n m&aacute;i t&ocirc;n đề ph&ograve;ng gi&oacute; thổi tốc m&aacute;i nh&agrave; khi b&atilde;o đổ bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ở x&atilde; Hộ Độ (huyện Lộc H&agrave;), b&agrave; L&ecirc; Thị Ph&uacute; ng&agrave;y bốn lượt ra thăm, gia cố lại bờ ao nu&ocirc;i c&aacute;. Bốn ng&agrave;y trước, b&agrave; di chuyển c&aacute; lồng từ s&ocirc;ng Hộ Độ v&agrave;o ao nu&ocirc;i trong đ&ecirc;, song nước d&acirc;ng cao khiến hơn một tạ c&aacute; chim bị tr&ocirc;i, sốc nước chết sạch, mất trắng 50 triệu đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Tui rối bời, căng thẳng, hai đ&ecirc;m nay kh&ocirc;ng ngủ được. Lụt c&ograve;n chưa qua, b&atilde;o đ&atilde; ập đến&quot;, b&agrave; Ph&uacute; lo lắng trong ao c&ograve;n hơn 2.000 con c&aacute; m&uacute;, c&aacute; vược sắp thu hoạch. Nếu bị b&atilde;o dập, kh&ocirc;ng biết lấy kinh ph&iacute; đ&acirc;u ra để b&ugrave; lỗ. Hiện tổ hợp t&aacute;c nu&ocirc;i c&aacute; lồng b&egrave; ở x&atilde; Thạch H&agrave; c&oacute; hơn 30 hộ tham gia, với khoảng 100 &ocirc; lồng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đợt mưa lũ vừa qua, H&agrave; Tĩnh ghi nhận 6 người chết, 118 x&atilde; bị ngập với hơn 42.000 hộ v&agrave; hơn 151.200 người. Ngo&agrave;i ra, 132 ha l&uacute;a m&ugrave;a, hơn 2.000 ha nu&ocirc;i trồng thủy sản bị ảnh hưởng v&agrave; thiệt hại. Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng ở huyện Kỳ Anh, Hương Kh&ecirc;, TP H&agrave; Tĩnh hư hỏng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/anxa-6317-1603617691.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=w8TGuzBkGFonzwvAM0qwNw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="675" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_anxa-6317-1603617691.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/anxa-6317-1603617691.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=x1-kAKS0HzF5G5ZlO3Hoxw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/anxa-6317-1603617691.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=vb9w2nm-dCvoGo8fGc3TyQ 2x" /><img alt="Làng An Xá bên sông Kiến Giang (Lệ Thuỷ, Quảng Bình) nhìn từ trên cao khi nước rút, sáng 25/10. Ảnh: Ngọc Thành" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_anxa-6317-1603617691.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">L&agrave;ng An X&aacute; b&ecirc;n s&ocirc;ng Kiến Giang (Lệ Thuỷ, Quảng B&igrave;nh) nh&igrave;n từ tr&ecirc;n cao khi nước r&uacute;t, s&aacute;ng 25/10. Ảnh: <em>Ngọc Th&agrave;nh</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>Quảng B&igrave;nh </strong>chiều 25/10 mưa l&aacute;c đ&aacute;c, trời chuyển lạnh, gi&oacute; nổi lớn. Theo b&aacute;o c&aacute;o của Ban chỉ huy ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn tỉnh, đến 7h s&aacute;ng nay, to&agrave;n bộ hồ chứa tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&atilde; đạt 100% dung t&iacute;ch thiết kế. Trong đ&oacute;, 4 hồ chứa nguy cơ mất an to&agrave;n, tỉnh đ&atilde; chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">To&agrave;n tỉnh c&oacute; 68 điểm c&oacute; nguy cơ sạt lở, phải di dời hơn 700 hộ d&acirc;n. Hơn 6.500 t&agrave;u thuyền đ&atilde; về neo đậu tại bến cảng, &acirc;u thuyền.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">S&aacute;ng nay, nước lũ r&uacute;t, để lộ nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; ở l&agrave;ng An X&aacute;, x&atilde; Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ nằm b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Kiến Giang vỡ n&aacute;t &quot;như d&iacute;nh bom thời chiến&quot;. Người d&acirc;n khẩn trương dọn dẹp, đi nhận m&igrave; t&ocirc;m, gạo cứu trợ để c&ograve;n về chống b&atilde;o.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngồi trong ng&ocirc;i nh&agrave; bị s&oacute;ng vỗ vỡ tan v&aacute;ch tường sau, thổi bay m&aacute;i ng&oacute;i trước, l&atilde;o n&ocirc;ng Phạm Hải Vui n&oacute;i &quot;giờ b&atilde;o v&agrave;o t&ocirc;i cũng đ&agrave;nh kệ, bởi kh&ocirc;ng c&ograve;n chi để m&agrave; giữ nữa, thả tay th&ocirc;i&quot;. To&agrave;n bộ đồ đạc trong nh&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; hỏng, quần &aacute;o, chăn m&agrave;n giăng mắc khắp nh&agrave;, &ocirc;ng hong cho mau kh&ocirc; để b&atilde;o v&agrave;o, vợ chồng c&ograve;n đưa con d&acirc;u, ch&aacute;u nội di tản đến xin tr&uacute; nhờ nh&agrave; ki&ecirc;n cố trong th&ocirc;n.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Sống c&aacute;ch nh&agrave; &ocirc;ng Vui hơn 10 km, c&ocirc; con d&acirc;u thứ L&ecirc; Thị Lệ Thuỷ ở th&ocirc;n Thạch B&agrave;n, x&atilde; Ph&uacute; Thuỷ nghe tin hai cơn b&atilde;o <span>nối nhau đổ bộ</span>, đ&atilde; đi mua ngay t&uacute;i nylon loại d&agrave;y, bơm đầy nước, cột lại để chắn m&aacute;i nh&agrave; chống bay miếng t&ocirc;n. Chị đẵn th&ecirc;m tre, thanh gỗ c&ograve;n chắc chắn buộc lại chuồng heo, chuồng g&agrave;, sạc đầy b&igrave;nh ắc quy ph&ograve;ng mất điện. Người phụ nữ 34 tuổi mua th&ecirc;m hai bao gạo, để nếu nước lũ d&acirc;ng cao c&ograve;n nấu cơm cho h&agrave;ng x&oacute;m đến tr&uacute; nhờ ăn. Nh&agrave; chị đổ m&aacute;i bằng, x&acirc;y ki&ecirc;n cố, thường đ&oacute;n h&agrave;ng chục người đến ở nhờ khi nước lũ d&acirc;ng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Chỉ tr&ocirc;ng cho b&atilde;o tan tr&ecirc;n biển, chừ b&atilde;o lũ dồn dập, d&acirc;n khổ qu&aacute; rồi &quot;, chị cầu mong.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/anxa2-6183-1603617691.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=3oIkpe95oIWIFDdVe2N-7A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="801" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_anxa2-6183-1603617691.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/anxa2-6183-1603617691.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=7nWVRgdBRsBOSk1BWYdriw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/25/anxa2-6183-1603617691.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tiSRkG8tJL1DdWmh3GrWJw 2x" /><img alt="Do ảnh hưởng của bão, Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã có mưa, gió lớn từ sáng 25/10. Ảnh: Ngọc Thành" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_anxa2-6183-1603617691.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của b&atilde;o, Lệ Thuỷ (Quảng B&igrave;nh) đ&atilde; c&oacute; mưa, gi&oacute; lớn từ s&aacute;ng 25/10. Ảnh: <em>Ngọc Th&agrave;nh</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&ugrave;ng ng&agrave;y, <strong>Quảng Trị</strong> đang c&oacute; mưa nhỏ. 124 hồ chứa nước tr&ecirc;n to&agrave;n tỉnh đạt dung t&iacute;ch trữ, một số hồ điều tiết x&atilde; lũ, c&aacute;c hồ chứa nhỏ đ&atilde; t&iacute;ch đầy nước. Địa phương huy động c&aacute;c lực lượng gi&uacute;p người d&acirc;n chằng chống nh&agrave; cửa, gia cố c&aacute;c tuyến đ&ecirc; bao, k&egrave; biển bằng bao c&aacute;t, rọ đ&aacute; hạn chế sức t&agrave;n ph&aacute; của s&oacute;ng biển. Hơn 2.300 t&agrave;u thuyền đi biển đ&atilde; v&agrave;o bờ neo đậu.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng H&agrave; Sỹ Đồng, Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, n&oacute;i sẽ ki&ecirc;n quyết di dời những hộ d&acirc;n ở khu vực n&uacute;i c&oacute; nguy cơ sạt lở, người d&acirc;n ở c&aacute;c khu vực nguy hiểm đến nơi an to&agrave;n.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;R&uacute;t kinh nghiệm từ đợt lũ vừa rồi, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuẩn bị sẵn s&agrave;ng t&agrave;u thuyền, ca n&ocirc; v&agrave; c&aacute;c lực lượng trực g&aacute;c ở những điểm xung yếu để ph&ograve;ng tr&aacute;nh, cứu người trong b&atilde;o&quot;, &ocirc;ng Đồng th&ocirc;ng tin.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trước đ&oacute; v&agrave;o chiều 23/10, &ocirc;ng B&ugrave;i C&ocirc;ng Khai (54 tuổi, tr&uacute; x&atilde; Vĩnh H&ograve;a, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đi phụ gi&uacute;p chặt c&acirc;y chống b&atilde;o Saudel cho một hộ d&acirc;n ở thị trấn Hồ X&aacute; (huyện Vĩnh Linh) bị ng&atilde; xuống nền, chấn thương sọ n&atilde;o, vỡ xương chậu, g&atilde;y xương sườn, g&atilde;y tay v&agrave; ch&acirc;n. Người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">S&aacute;u tỉnh duy&ecirc;n hải miền Trung, đặc biệt l&agrave; H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị chịu ảnh hưởng của đợt thi&ecirc;n tại khốc liệt k&eacute;o d&agrave;i từ đầu th&aacute;ng 10 đến nay. Mưa lũ l&agrave;m 119 người chết, 21 người mất t&iacute;ch, 37.500 ng&ocirc;i nh&agrave; hư hỏng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">B&atilde;o Saudel d&ugrave; suy yếu vẫn mạnh cấp 9, được dự b&aacute;o th&agrave;nh &aacute;p thấp nhiệt đới đi v&agrave;o đất liền từ H&agrave; Tĩnh đến Quảng Trị, l&uacute;c 1h s&aacute;ng 26/10. Theo sau l&agrave; b&atilde;o Molave đang mạnh l&ecirc;n, tiến v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Nếu t&iacute;nh cả b&atilde;o Molave, trong th&aacute;ng 10 đ&atilde; c&oacute; 4 cơn b&atilde;o v&agrave; một &aacute;p thấp nhiệt đới, bằng th&aacute;ng 10/1993 - thời điểm nhiều b&atilde;o v&agrave; &aacute;p thấp nhiệt đới nhất trong chuỗi số liệu ng&agrave;nh kh&iacute; tượng Việt Nam ghi nhận.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top