Miền Bắc nắng ấm kéo dài đến tháng 3

Từ nay đến đầu tháng 3, miền Bắc ít chịu tác động của không khí lạnh. Thời tiết chủ đạo là nắng ấm ban ngày, trở rét về đêm và sáng sớm.

<div> <p>Ng&agrave;y 22/2, H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ duy tr&igrave; thời tiết ổn định, trời nhiều m&acirc;y v&agrave; c&oacute; nắng ấm từ s&aacute;ng sớm. Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực tuần n&agrave;y sẽ chịu t&aacute;c động của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh cường độ yếu v&agrave; lệch đ&ocirc;ng, n&ecirc;n chỉ g&acirc;y ra sương m&ugrave; v&agrave; giảm nhiệt về đ&ecirc;m.</p> <p>Cụ thể, tuần n&agrave;y, miền Bắc &iacute;t mưa v&agrave; c&oacute; sương m&ugrave; nhẹ v&agrave;o buổi s&aacute;ng. Ri&ecirc;ng khu vực T&acirc;y Bắc v&agrave; Việt Bắc c&oacute; mưa rải r&aacute;c trong đ&ecirc;m 21/2 v&agrave; ng&agrave;y 22/2. Trời r&eacute;t về đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng với nhiệt độ thấp nhất trong đ&ecirc;m 12-15 độ C.</p> <p>Ban ng&agrave;y, c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ tăng nhiệt mạnh, bao gồm cả khu vực v&ugrave;ng n&uacute;i v&agrave; đồng bằng. Thời tiết c&oacute; nắng ấm, nhiệt độ cao nhất dao động 25-28 độ C, độ ẩm cao n&ecirc;n tạo cảm gi&aacute;c dễ chịu, kh&ocirc;ng qu&aacute; hanh kh&ocirc;.</p> <p>Đ&aacute;ng lưu &yacute;, ng&agrave;y 25-26/2, mưa ph&ugrave;n v&agrave; sương m&ugrave; c&oacute; thể xuất hiện v&agrave;o s&aacute;ng sớm ở Bắc Bộ. D&ugrave; vậy, đến trưa v&agrave; chiều, khu vực lại hửng nắng v&agrave; duy tr&igrave; thời tiết ấm &aacute;p như những ng&agrave;y trước đ&oacute;. Ban đ&ecirc;m, trời trở r&eacute;t với mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng l&agrave; 17-19 độ C.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thoi tiet mien Bac tuan toi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/22/znews-photo-zadn-vn_pho_vang_zing7.jpg" title="thời tiết miền Bắc tuần tới ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thời tiết ấm &aacute;p c&ograve;n k&eacute;o d&agrave;i ở H&agrave; Nội đến đầu th&aacute;ng 3, trời r&eacute;t về đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo bản đồ dự b&aacute;o xa, trạng th&aacute;i nắng ấm c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i li&ecirc;n tục 10 ng&agrave;y tới. H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ &iacute;t chịu t&aacute;c động của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh n&ecirc;n mức nhiệt tối thấp tăng l&ecirc;n theo từng ng&agrave;y.</p> <p>Đến đầu th&aacute;ng 3, thời tiết c&oacute; thể ấm &aacute;p suốt cả ng&agrave;y khi bi&ecirc;n độ nhiệt giữa ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m dao động 22-28 độ C. Mức ch&ecirc;nh lệch nhiệt độ giữa ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m &iacute;t.</p> <p>Nhận định th&ecirc;m về diễn biến thời tiết từ nay đến giữa th&aacute;ng 3, cơ quan kh&iacute; tượng cho biết kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh thời kỳ n&agrave;y c&oacute; cường độ trung b&igrave;nh đến yếu v&agrave; lệch về ph&iacute;a đ&ocirc;ng n&ecirc;n kh&ocirc;ng g&acirc;y giảm nhiệt nhiều. Bắc Bộ &iacute;t khả năng xuất hiện r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại.</p> <p>Trong khoảng một th&aacute;ng tới, nhiệt độ trung b&igrave;nh ở Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ cao hơn c&ugrave;ng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C, tổng lượng mưa xấp xỉ trung b&igrave;nh nhiều năm.</p> <p>Tại T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Bộ, khu vực cũng duy tr&igrave; trạng th&aacute;i &iacute;t mưa, ng&agrave;y nắng. Tuần n&agrave;y, TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam tương đối oi bức, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, gần chạm ngưỡng nắng n&oacute;ng v&agrave; &iacute;t khả năng xuất hiện mưa tr&aacute;i m&ugrave;a.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, t&igrave;nh h&igrave;nh x&acirc;m nhập mặn ở Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long c&oacute; xu thế tăng dần v&agrave; đạt mức cao nhất v&agrave;o những ng&agrave;y cuối tuần (26-28/2).</p> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng cho biết ảnh hưởng của ho&agrave;n lưu từ v&ugrave;ng xo&aacute;y thấp suy yếu từ cơn b&atilde;o Dujuan sẽ khiến v&ugrave;ng biển ph&iacute;a đ&ocirc;ng của khu vực bắc v&agrave; giữa Biển Đ&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; mạnh cấp 6-7. S&oacute;ng biển cao 3-4 m, biển động rất mạnh.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top