Dự báo thời tiết 12/1, miền Bắc vẫn rét run dù hửng nắng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh tăng cường, h&ocirc;m nay ở c&aacute;c tỉnh từ H&agrave; Tĩnh đến Kh&aacute;nh Ho&agrave; c&oacute; mưa, mưa r&agrave;o.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Dự báo thời tiết 12/1, miền Bắc vẫn rét run dù hửng nắng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/12/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_du-bao-thoi-tiet-12-1-mien-bac-van-ret-run-du-hung-nang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Miền Bắc c&ograve;n r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Bắc Bộ v&agrave; c&aacute;c tỉnh từ Thanh Ho&aacute; đến Thừa Thi&ecirc;n Huế trời r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i 4-7 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i cao c&oacute; nơi dưới 0 độ v&agrave; khả năng xảy ra mưa tuyết, băng gi&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Từ H&agrave; Tĩnh đến Thừa Thi&ecirc;n Huế nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ; c&aacute;c tỉnh từ Đ&agrave; Nẵng đến Quảng Ng&atilde;i trời r&eacute;t với nhiệt độ từ 15-18 độ; T&acirc;y Nguy&ecirc;n đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng trời r&eacute;t; Nam Trung Bộ v&agrave; Nam Bộ trời lạnh v&agrave;o đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm. &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em>Thời tiết c&aacute;c v&ugrave;ng ng&agrave;y 12/1:</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&iacute;a T&acirc;y Bắc Bộ</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; mưa v&agrave;i nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại. V&ugrave;ng n&uacute;i cao c&oacute; khả năng xảy mưa tuyết, băng gi&aacute; v&agrave; sương muối.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ; thấp nhất 7-10 độ, c&oacute; nơi dưới 5 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i cao c&oacute; nơi dưới 0 độ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; mưa v&agrave;i nơi, trưa chiều trời nắng. Trời r&eacute;t đậm, r&eacute;t hại. V&ugrave;ng n&uacute;i cao c&oacute; khả năng xảy ra mưa tuyết, băng gi&aacute; v&agrave; sương muối.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; thấp nhất 7-10 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i 4-7 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i cao c&oacute; nơi dưới 0 độ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>H&agrave; Nội</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; mưa v&agrave;i nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời r&eacute;t đậm. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ; thấp nhất 8-10 độ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thanh H&oacute;a - Thừa Thi&ecirc;n Huế</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ph&iacute;a Bắc c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, trưa chiều trời nắng; ph&iacute;a Nam mưa r&agrave;o rải r&aacute;c. Trời r&eacute;t hại.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 17 độ; thấp nhất 8-11 độ, ph&iacute;a Nam c&oacute; nơi tr&ecirc;n 12 độ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; mưa r&agrave;o rải r&aacute;c v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi; ri&ecirc;ng ph&iacute;a Nam ng&agrave;y nắng. Ph&iacute;a Bắc trời r&eacute;t, ph&iacute;a Nam s&aacute;ng v&agrave; đ&ecirc;m trời lạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; ph&iacute;a Nam 24-27 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 27 độ. Nền nhiệt thấp nhất 15-18 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 18 độ; ph&iacute;a Nam 19-22 độ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T&acirc;y Nguy&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave;i nơi. S&aacute;ng v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 24 độ; thấp nhất 14-17 độ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nam Bộ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m kh&ocirc;ng mưa. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 31 độ; thấp nhất 19-22 độ, miền T&acirc;y 20-23 độ. Tại <strong>TP.HCM</strong> l&agrave; 31 độ v&agrave; <strong>Cần Thơ</strong> 29 độ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top