Dự báo thời tiết 19/2, miền Bắc sáng sương mù, trưa nắng

Dự báo thời tiết 19/2, buổi sáng tại Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi và sương mù, đến trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ cao nhất có nơi trên 24 độ.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Tại Nam Bộ ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm trời lạnh.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Dự báo thời tiết 19/2, miền Bắc sáng sương mù, trưa nắng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/18/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_du-bao-thoi-tiet-19-2-mien-bac-sang-suong-mu-trua-nang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">H&agrave; Nội s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave;</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Thời tiết c&aacute;c v&ugrave;ng ng&agrave;y 19/2:</em></p> <p><strong>Ph&iacute;a T&acirc;y Bắc Bộ</strong></p> <p>Mưa v&agrave;i nơi, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave;, trưa chiều hửng nắng. Đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng trời r&eacute;t. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 24 độ; thấp nhất 15-18 độ, c&oacute; nơi dưới 13 độ.</p> <p><strong>Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ</strong></p> <p>Mưa nhỏ v&agrave;i nơi, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave;, trưa chiều hửng nắng. Đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng trời r&eacute;t. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 24 độ; thấp nhất 15-18 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i c&oacute; nơi dưới 13 độ.</p> <p><strong>H&agrave; Nội</strong></p> <p>Mưa nhỏ v&agrave;i nơi, s&aacute;ng sớm c&oacute; sương m&ugrave;, trưa chiều hửng nắng. Đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng trời r&eacute;t. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; thấp nhất 15-18 độ.</p> <p><strong>Thanh H&oacute;a - Thừa Thi&ecirc;n Huế</strong></p> <p>Ph&iacute;a Bắc c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng trời r&eacute;t; ph&iacute;a Nam s&aacute;ng c&oacute; mưa, mưa r&agrave;o rải r&aacute;c, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, ph&iacute;a Nam c&oacute; nơi tr&ecirc;n 24 độ; thấp nhất 17-20 độ.</p> <p><strong>Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận</strong></p> <p>Ph&iacute;a Bắc đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng c&oacute; mưa, mưa r&agrave;o rải r&aacute;c; ph&iacute;a Nam c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave;i nơi. S&aacute;ng sớm v&agrave; đ&ecirc;m trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ph&iacute;a Bắc 24-27 độ; ph&iacute;a Nam 27-30 độ; thấp nhất 20-23 độ.</p> <p><strong>T&acirc;y Nguy&ecirc;n</strong></p> <p>Ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave;i nơi. Đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm trời r&eacute;t. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 15-18 độ.</p> <p><strong>Nam Bộ</strong></p> <p>Ng&agrave;y nắng, đ&ecirc;m kh&ocirc;ng mưa. Đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 20-23 độ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 23 độ. Tại <strong>TP.HCM</strong> l&agrave; 30 độ v&agrave; <strong>Cần Thơ</strong> 31 độ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top