Lãnh đạo ASEAN không “né” vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao 36

Giới thiệu chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, diễn ra ngày 26/6 tới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, vấn đề Biển Đông sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

<div> <p>Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh nội dung n&agrave;y tại cuộc họp b&aacute;o chiều 23/6 về chương tr&igrave;nh Hội nghị cấp cao lần n&agrave;y, khi Việt Nam đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN.</p> <p>L&atilde;nh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, hội nghị sẽ diễn ra 1 ng&agrave;y với lễ khai mạc bắt đầu từ 8h15 s&aacute;ng 26/6, phi&ecirc;n họp ch&iacute;nh thức diễn ra từ 8h30, theo h&igrave;nh thức họp trực tuyến v&agrave; kết th&uacute;c với phi&ecirc;n họp b&aacute;o v&agrave;o 18h30 do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c chủ tr&igrave;.</p> <p>Những ng&agrave;y qua đ&atilde; v&agrave; đang diễn ra c&aacute;c phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị của l&atilde;nh đạo c&aacute;c l&atilde;nh đạo cấp cao ASEAN (SOM), phi&ecirc;n họp hẹp của c&aacute;c tiểu ban&hellip;</p> <p>C&aacute;c cơ quan đ&atilde; chuẩn bị 9 văn kiện để tr&igrave;nh l&ecirc;n hội nghị cấp cao, trong đ&oacute;, hội nghị dự kiến th&ocirc;ng qua tuy&ecirc;n bố chung về tầm nh&igrave;n của ASEAN (theo chủ đề chủ động gắn kết v&agrave; th&iacute;ch ứng), tuy&ecirc;n bố về việc tăng quyền năng cho phụ nữ trong kỷ nguy&ecirc;n số&hellip;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Lãnh đạo ASEAN không “né” vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao 36 - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_hop-bao-asean-summit-2361-1592902853598.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_hop-bao-asean-summit-2361-1592902853598.jpg" title="Lãnh đạo ASEAN không “né” vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao 36 - 1" /> <figcaption> <p>Cuộc họp b&aacute;o quốc tế diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.</p> </figcaption> </figure> <p><strong>ASEAN gắn kết v&agrave; chủ động th&iacute;ch ứng</strong></p> <p>Cụ thể, theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, trong vai tr&ograve; Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c sẽ chủ tr&igrave; Phi&ecirc;n Khai mạc, Phi&ecirc;n họp to&agrave;n thể, c&aacute;c Phi&ecirc;n họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số; Đối thoại giữa L&atilde;nh đạo c&aacute;c nước ASEAN với Đại hội đồng Li&ecirc;n nghị viện ASEAN (AIPA), đại diện Thanh ni&ecirc;n ASEAN, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Thủ tướng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo kh&aacute;c cũng tham gia phi&ecirc;n đối thoại với thanh ni&ecirc;n ASEAN v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh, giới, doanh nghiệp để th&uacute;c đẩy sự gắn kết, tham gia của c&aacute;c th&agrave;nh phần kh&aacute;c nhau trong cộng đồng chung c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <p>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n, Chủ tịch AIPA 41 ph&aacute;t biểu đại diện cho Việt Nam tại Phi&ecirc;n họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số v&agrave; c&ugrave;ng Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Quốc hội T&ograve;ng Thị Ph&oacute;ng, Trưởng đo&agrave;n đại biểu Việt Nam tại AIPA dự phi&ecirc;n đối thoại giữa L&atilde;nh đạo ASEAN với AIPA.</p> <p>Trao đổi c&aacute;c vấn đề b&aacute;o giới đặt ra tại cuộc họp b&aacute;o, trước hết, về chủ đề &ldquo;chủ động gắn kết v&agrave; th&iacute;ch ứng&rdquo;, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, khi x&acirc;y dựng chủ đề n&agrave;y, thế giới chưa xuất hiện dịch Covid-19. Việt Nam đề xuất chủ trương gắn kết v&agrave; th&iacute;ch ứng v&igrave; nhận thấy, trong thời điểm hiện tại, đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố quyết định cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của ASEAN. Bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của Mỹ - Trung quốc cũng như sự ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng của c&ocirc;ng nghệ&hellip; đặt ra y&ecirc;u cầu gắn kết c&aacute;c nước ASEAN.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&acirc;u c&oacute; nghĩ quyết định chủ đề ASEAN 36 xong th&igrave; kh&ocirc;ng chỉ khu vực m&agrave; cả thế giới phải đối mặt ngay với th&aacute;ch thức to lớn l&agrave; dịch bệnh Covid-19. Nhưng điều đ&oacute; cho thấy chủ đề được đặt ra rất đ&uacute;ng, ph&ugrave; hợp. 6 th&aacute;ng qua, hợp t&aacute;c của ASEAN lu&ocirc;n hướng theo tinh thần gắn kết v&agrave; chủ động th&iacute;ch ứng, đ&atilde; tạo ra hiệu quả, ASEAN trở th&agrave;nh h&igrave;nh mẫu cho c&aacute;c hoạt động hợp t&aacute;c quốc tế&rdquo; &ndash; Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.</p> <p><strong>Đầu th&aacute;ng 7 khởi động lại đ&agrave;m ph&aacute;n quy tắc ứng xử tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng?</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Lãnh đạo ASEAN không “né” vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao 36 - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_asean-summit-236-1592902853285.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/icdn-dantri-com-vn_asean-summit-236-1592902853285.jpg" title="Lãnh đạo ASEAN không “né” vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao 36 - 2" /> <figcaption>Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng v&agrave; người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao L&ecirc; Thị Thu Hằng chủ tr&igrave; cuộc họp b&aacute;o.</figcaption> </figure> <p>Tại cuộc họp b&aacute;o, nhiều ph&oacute;ng vi&ecirc;n trong nước v&agrave; quốc tế b&agrave;y tỏ sự quan t&acirc;m về t&igrave;nh h&igrave;nh Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c hoạt động của hội nghị cấp cao li&ecirc;n quan đến chủ đề n&agrave;y.</p> <p>Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng th&ocirc;ng tin, về t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến hiện nay tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng, theo chương tr&igrave;nh của hội nghị, trong c&aacute;c cuộc l&agrave;m việc của l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp trong ASEAN đều c&oacute; nội dung trao đổi về t&igrave;nh h&igrave;nh trong khu vực v&agrave; thế giới. &ldquo;Khi đ&oacute;, l&atilde;nh đạo ASEAN sẽ kh&ocirc;ng&nbsp; &ldquo;lẩn tr&aacute;nh&rdquo; trao đổi về nội dung n&agrave;y,&nbsp; n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, tất cả c&aacute;c vấn đề diễn ra trong thực tế sẽ được đặt l&ecirc;n b&agrave;n nghị sự của ASEAN&rdquo; &ndash; &ocirc;ng Dũng quả quyết.</p> <p>Với c&acirc;u hỏi kh&aacute;c về khả năng nối lại đ&agrave;m ph&aacute;n Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đ&ocirc;ng COC trong khu&ocirc;n khổ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, nội dung n&agrave;y kh&ocirc;ng được đặt ra dịp n&agrave;y.</p> <p>&Ocirc;ng Dũng cũng cho biết th&ecirc;m, đến thời điểm n&agrave;y, đ&aacute;ng tiếc l&agrave; do dịch bệnh Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t, từ đầu năm 2020 đến nay chưa c&oacute; cuộc họp n&agrave;o về COC được tổ chức. Cuộc họp gần nhất l&agrave; th&aacute;ng 10 năm ngo&aacute;i tại Đ&agrave; Lạt, khi đ&oacute;, c&aacute;c nước tham gia đ&atilde; sẵn s&agrave;ng bước v&agrave;o v&ograve;ng đ&agrave;m ph&aacute;n văn bản dự thảo về COC.</p> <p>L&atilde;nh đạo Bộ Ngoại giao cũng th&ocirc;ng tin, dự kiến, ng&agrave;y 1/7 tới đ&acirc;y sẽ c&oacute; cuộc họp cấp SOM giữa ASEAN v&agrave; Trung Quốc. Cuộc họp n&agrave;y tuy nội dung kh&ocirc;ng &nbsp;phải về COC hay DOC (Tuy&ecirc;n bố về c&aacute;ch ứng xử của c&aacute;c b&ecirc;n tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng) nhưng cũng l&agrave; cơ hội để nhắc đến vấn đề cũng như t&iacute;nh to&aacute;n việc đến việc khởi động lại c&aacute;c hoạt động đ&agrave;m ph&aacute;n về COC.</p> <div> <p><strong>Lời cảm ơn Bộ trưởng Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng&nbsp;</strong></p> <p>Khẳng định việc họp trực tuyến, c&aacute;c nội dung nghị sự vấn được đảm bảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tr&igrave;nh b&agrave;y, từ l&acirc;u,&nbsp;ASEAN đ&atilde; ước mơ việc tăng cường c&aacute;c cuộc họp trực tuyến để giảm bớt việc đi lại v&agrave; chi ph&iacute; nhưng nhiều năm qua, d&ugrave; c&oacute; nhiều cố gắng, việc đ&oacute; vẫn chưa thực hiện được.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng ngờ, do dịch bệnh Covid-19 năm nay m&agrave; v&ocirc; h&igrave;nh chung, Việt Nam đ&atilde; tổ chức được c&aacute;c phi&ecirc;n họp trực tuyến với c&aacute;c nước bạn v&agrave; l&agrave;m tốt. D&ugrave; họp trực tuyến kh&ocirc;ng c&oacute; h&igrave;nh thức giao tiếp th&acirc;n thiện như gặp mặt, bắt tay, ch&agrave;o hỏi nhau như họp trực tiếp nhưng về nội dung, c&aacute;c phi&ecirc;n họp đều đảm bảo&quot; - &ocirc;ng Dũng n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>Điểm kh&oacute; khăn cần khắc phục l&agrave; sự ch&ecirc;nh lệch về thời gian giữa c&aacute;c nước, phải thu xếp cho ph&ugrave; hợp v&agrave; đảm bảo vấn đề c&ocirc;ng nghệ.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đặc biệt cảm ơn Bộ trưởng Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng v&igrave; đ&atilde; lo gi&uacute;p nền tảng hạ tầng tốt để Việt Nam c&oacute; những cuộc họp tuyệt vời, chất lượng tốt hơn cả so với c&aacute;c nước tham gia&quot; - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao b&agrave;y tỏ.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top