Kỳ vọng với các tân bộ trưởng khối kinh tế

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng nhóm tân bộ trưởng khối kinh tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, huy động nguồn lực phát triển đất nước.

<div> <p>Trong số 12 bộ trưởng, trưởng ng&agrave;nh mới được Quốc hội ph&ecirc; chuẩn s&aacute;ng 8/4, c&oacute; 4 người thuộc nh&oacute;m ng&agrave;nh kinh tế l&agrave; Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Nguyễn Hồng Di&ecirc;n, Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n L&ecirc; Minh Hoan v&agrave; Bộ trưởng X&acirc;y dựng Nguyễn Thanh Nghị.</p> <p>Trước đ&oacute; v&agrave;o kỳ họp thứ 10, Quốc hội cũng đ&atilde; ph&ecirc; chuẩn b&agrave; Nguyễn Thị Hồng l&agrave;m Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước.</p> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, một số đại biểu Quốc hội b&agrave;y tỏ kỳ vọng c&aacute;c t&acirc;n bộ trưởng khối ng&agrave;nh kinh tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, huy động nguồn lực x&atilde; hội, ch&uacute; trọng ph&aacute;t triển kinh tế tư nh&acirc;n&hellip;</p> <h3><strong>Huy động nguồn lực v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế tư nh&acirc;n</strong></h3> <p>Đại biểu Trần Anh Tuấn (TP.HCM) cho rằng c&aacute;c loại h&igrave;nh kinh doanh mới dựa tr&ecirc;n kinh tế số, kinh tế chia sẻ đang l&agrave;m thay đổi h&agrave;nh vi của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Ngo&agrave;i ra, dịch Covid-19 cũng g&acirc;y ra c&aacute;c t&aacute;c động mạnh mẽ, l&agrave;m thay đổi c&aacute;c nền kinh tế. &ldquo;Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng sẽ ti&ecirc;u d&ugrave;ng &iacute;t hơn, trong khi tiết kiệm tăng l&ecirc;n&rdquo;, &ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>Từ đ&acirc;y, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư TP.HCM kỳ vọng c&aacute;c trưởng ng&agrave;nh kinh tế khối kinh tế sẽ c&oacute; c&aacute;ch l&agrave;m hay để huy động nguồn lực tiết kiệm của người d&acirc;n, đưa v&agrave;o nền kinh tế, sử dụng một c&aacute;ch hiệu quả v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị cao nhất.</p> <p>&ldquo;Tiền tiết kiệm sẽ đổ v&agrave;o c&aacute;c trung gian t&agrave;i ch&iacute;nh, từ c&aacute;c trung gian t&agrave;i ch&iacute;nh đ&oacute; sẽ đưa v&agrave;o nền kinh tế như thế n&agrave;o l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n cho c&aacute;c bộ trưởng khối kinh tế&rdquo;, &ocirc;ng Tuấn n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ky vong cac bo truong kinh te anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/znews-photo-zadn-vn_1.2_zing.jpg" title="kỳ vọng các bộ trưởng kinh tế ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại biểu Trần Anh Tuấn (TP.HCM). Ảnh: <em>Thuận Thắng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh) cho biết bản th&acirc;n c&oacute; rất nhiều kỳ vọng về t&acirc;n Thủ tướng, cũng như c&aacute;c bộ trưởng khối kinh tế. &Ocirc;ng mong muốn c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ tiếp tục quan t&acirc;m hơn nữa tới kinh tế tư nh&acirc;n, coi kinh tế tư nh&acirc;n l&agrave; động lực quan trọng của đất nước trong thời gian tới.</p> <p>&ldquo;Một quốc gia phải khai th&aacute;c triệt để khối kinh tế tư nh&acirc;n. Kinh tế tư nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; động lực gi&uacute;p ph&aacute;t triển nhanh nhất, giảm được ti&ecirc;u cực, huy động được nguồn lực trong x&atilde; hội, gi&uacute;p đạt được năng suất cao nhất&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Chủ tịch Tập đo&agrave;n Dabaco kỳ vọng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ c&oacute; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, tạo h&agrave;nh lang cho kinh tế tư nh&acirc;n ph&aacute;t triển. &Ocirc;ng nhấn mạnh đến ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&acirc;n bổ v&agrave; huy động nguồn lực, khơi dậy kinh tế tư nh&acirc;n vươn l&ecirc;n trở th&agrave;nh động lực quan trọng của đất nước.</p> <h3><strong>Ổn định nền t&agrave;i ch&iacute;nh quốc gia</strong></h3> <p>Đại biểu Quốc hội Trần Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu Ph&aacute;t triển TP.HCM, đưa ra nhiều kỳ vọng với c&aacute;c t&acirc;n trưởng ng&agrave;nh khối kinh tế. &Ocirc;ng Ng&acirc;n nhắc lại hồi c&ograve;n l&agrave; Tổng kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước, Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Hồ Đức Phớc từng thẳng thắn n&oacute;i trước Quốc hội những vấn đề của nền t&agrave;i ch&iacute;nh, tiền tệ quốc gia, cảnh b&aacute;o những nguy cơ v&agrave; vấn đề c&oacute; thể xảy ra.</p> <p>Do đ&oacute;, &ocirc;ng Ng&acirc;n hi vọng ở cương vị mới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao, giải quyết c&aacute;c vấn đề của nền t&agrave;i ch&iacute;nh quốc gia.</p> <p>&Ocirc;ng Ng&acirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; t&acirc;n Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n L&ecirc; Minh Hoan l&agrave; người c&oacute; nhiều năm gắn b&oacute; với n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&oacute; những kiến thức s&acirc;u về Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. Do đ&oacute;, &ocirc;ng Ng&acirc;n tin tưởng Bộ trưởng Hoan sẽ vận dụng kinh nghiệm của m&igrave;nh, đưa ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp bứt ph&aacute;, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ky vong cac bo truong kinh te anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/znews-photo-zadn-vn_trung_tam_quan_1_1_zing.jpg" title="kỳ vọng các bộ trưởng kinh tế ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>C&aacute;c đại biểu Quốc hội kỳ vọng c&aacute;c trưởng ng&agrave;nh kinh tế tiếp tục cải c&aacute;ch thể chế, quan t&acirc;m đến việc huy động nguồn lực ph&aacute;t triển đất nước. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đại biểu Trần Ho&agrave;ng Ng&acirc;n cũng kỳ vọng t&acirc;n Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Nguyễn Hồng Di&ecirc;n sẽ khai th&aacute;c tốt c&aacute;c hiệp định thương mại tự do (FTA) m&agrave; Việt Nam đ&atilde; tham gia, từ đ&oacute; đưa Việt Nam tham gia s&acirc;u v&agrave;o chuỗi cung ứng to&agrave;n cầu, n&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; sự cạnh tranh, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đất nước.</p> <p>Đồng thời, Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu Ph&aacute;t triển TP.HCM nhận định Thống đốc Nguyễn Thị Hồng l&agrave; người c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm trong ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng, cũng đ&atilde; thử th&aacute;ch qua vị tr&iacute; thống đốc v&agrave; dần chứng tỏ được năng lực của m&igrave;nh.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i kỳ vọng Thống đốc Hồng sẽ duy tr&igrave; được sự ổn định của ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ quốc gia trong thời gian qua&rdquo;, &ocirc;ng Ng&acirc;n n&oacute;i.</p> <h3><strong>Quan t&acirc;m đến thể chế v&agrave; hạ tầng</strong></h3> <p>&Ocirc;ng Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam (VCCI), kỳ vọng c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng thể chế sẽ tiếp tục được c&aacute;c bộ trưởng khối kinh tế duy tr&igrave; mạnh mẽ hơn nữa.</p> <p>Chủ tịch VCCI cho rằng h&agrave;nh tr&igrave;nh cải c&aacute;ch v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước c&ograve;n rất nhiều việc phải l&agrave;m v&agrave; rất gian nan. &Ocirc;ng mong muốn tốc độ tăng GDP v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i kh&oacute;a cần dựa chủ yếu v&agrave;o nguồn thu bền vững từ khu vực sản xuất kinh doanh; giảm được sự lệ thuộc v&agrave;o đất đai v&agrave; t&agrave;i nguy&ecirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Vũ Tiến Lộc cũng mong muốn c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ quan t&acirc;m việc tăng được hiệu quả đầu tư c&ocirc;ng v&agrave; huy động được tối đa c&aacute;c nguồn lực từ d&acirc;n để giải quyết được c&aacute;c n&uacute;t thắt về cơ sở hạ tầng. &ldquo;Hạ tầng l&agrave; một trong những điểm nghẽn lớn nhất trước y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững của nền kinh tế trong những năm sắp tới&rdquo;, &ocirc;ng Lộc n&oacute;i.</p> <p>Về cải c&aacute;ch thể chế, chủ tịch VCCI cho rằng ph&aacute;p luật kinh doanh c&ograve;n chồng ch&eacute;o, thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh vẫn c&ograve;n phiền h&agrave;. Kh&ocirc;ng &iacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave;m khổ người d&acirc;n, l&agrave;m ngh&egrave;o đất nước vẫn chưa được x&oacute;a bỏ. &Ocirc;ng mong muốn c&oacute; sự cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới.</p> <p>N&oacute;i về cải c&aacute;ch thể chế, &ocirc;ng Lộc kỳ vọng sẽ c&oacute; những nỗ lực đột ph&aacute; hơn v&agrave; quyết liệt hơn để đ&aacute;p ứng đ&ograve;i hỏi của người d&acirc;n, của cộng đồng doanh nghiệp, của nền kinh tế v&agrave; cũng để ph&ugrave; hợp với xu thế hội nhập v&agrave; cuộc C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div>

Theo zingnews.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top