Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ

Với việc 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới được phê chuẩn bổ nhiệm, trong cơ cấu 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ, hơn một nửa có tư lệnh ngành mới.

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/icdn-dantri-com-vn_12-thanh-vien-cp-copy-1617851562297.jpg" title="Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ - 1" /> <figcaption> <p>12 Bộ trưởng, Trưởng ng&agrave;nh vừa được ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm.&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p>Kết quả bỏ phiếu ph&ecirc; chuẩn đề nghị bổ nhiệm với 12 nh&acirc;n sự m&agrave; Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh tr&igrave;nh đề xuất Quốc hội quyết định vừa được c&ocirc;ng bố tại Quốc hội s&aacute;ng nay, 8/4/2021.</p> <p>Ngay sau khi nghe c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết th&ocirc;ng qua Nghị quyết ph&ecirc; chuẩn đề nghị của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về bổ nhiệm một số Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, một số Bộ trưởng v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Tại Điều 2 của Nghị quyết, Quốc hội ph&ecirc; chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ đối với c&aacute;c &ocirc;ng b&agrave;:</p> <p>&Ocirc;ng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng</p> <p>&Ocirc;ng B&ugrave;i Thanh Sơn - Bộ trưởng Ngoại giao</p> <p>B&agrave; Phạm Thị Thanh Tr&agrave; - Bộ trưởng Nội vụ</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Hoan - Bộ trưởng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng X&acirc;y dựng</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng - Bộ trưởng Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch</p> <p>&Ocirc;ng Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB D&acirc;n tộc</p> <p>&Ocirc;ng Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ</p> <p>&Ocirc;ng Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Hồng Di&ecirc;n - Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương</p> <p>&Ocirc;ng Đo&agrave;n Hồng Phong - Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ</p> <p>Nghị quyết c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y được Quốc hội biểu quyết th&ocirc;ng qua (ng&agrave;y 8/4/2021).</p> <figure class="image align-center"><img alt="Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/icdn-dantri-com-vn_tang-hoa-1-1617852329288.jpg" title="Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng mới của Chính phủ - 2" /> <figcaption>Chủ tịch Quốc hội tặng hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c nh&acirc;n sự được ph&ecirc; chuẩn bổ nhiệm.</figcaption> </figure> <p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đ&igrave;nh Huệ tặng hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c nh&acirc;n sự đ&atilde; đắc cử v&agrave; b&agrave;y tỏ tin tưởng rằng c&aacute;c t&acirc;n Bộ trưởng, Trưởng ng&agrave;nh sẽ nỗ lực phấn đấu, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ tr&ecirc;n cương vị mới m&agrave; Đảng, Quốc hội giao ph&oacute;.</p> <p>Như vậy, bộ m&aacute;y Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; được ho&agrave;n thiện việc kiện to&agrave;n c&aacute;c chức danh l&atilde;nh đạo tại kỳ họp n&agrave;y. Ch&iacute;nh phủ c&oacute; 15 nh&acirc;n sự mới, gồm Thủ tướng, 2 Ph&oacute; Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ng&agrave;nh v&agrave; 15 th&agrave;nh vi&ecirc;n đương nhiệm. Cơ cấu Ch&iacute;nh phủ hiện tại đ&atilde; c&oacute; đủ 5 Ph&oacute; Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, Trưởng ng&agrave;nh phụ tr&aacute;ch 22 Bộ v&agrave; cơ quan ngang bộ.</p> <div class="content-box align-center"> <p><strong>Kết quả kiểm phiếu cụ thể với 12 Bộ trưởng</strong></p> <p>1. &Ocirc;ng Phan Văn Giang: Số phiếu đồng &yacute;: 474, tương đương 99,37% số đại biểu c&oacute; mặt; Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 2</p> <p>2. &Ocirc;ng B&ugrave;i Thanh Sơn: Số phiếu đồng &yacute;: 470, tương đương 98,53% đại biểu c&oacute; mặt; Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 6</p> <p>3. B&agrave; Phạm Thị Thanh Tr&agrave;: Số phiếu đồng &yacute;: 408, tương đương 85,53% đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 68</p> <p>4. &Ocirc;ng L&ecirc; Minh Hoan: Số phiếu đồng &yacute;: 440, tương đương 92,24% số đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 36</p> <p>5. &Ocirc;ng Nguyễn Thanh Nghị: Số phiếu đồng &yacute;: 457, tương đương 95,81% đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 19&nbsp;</p> <p>6. &Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng: Số phiếu đồng &yacute;: 439, tương đương 92,03% đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 37&nbsp;</p> <p>7. &Ocirc;ng Hầu A Lềnh: Số phiếu đồng &yacute;: 450, tương đương 94,34% số đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 26</p> <p>8. &Ocirc;ng Trần Văn Sơn: Số phiếu đồng &yacute;: 460, tương đương 96,44% số đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 16</p> <p>9. &Ocirc;ng Hồ Đức Phớc: Số phiếu đồng &yacute;: 458, tương đương 96,02% đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 18</p> <p>10. &Ocirc;ng Nguyễn Kim Sơn: Số phiếu đồng &yacute;: 424, tương đương 88,89% số đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 52</p> <p>11. &Ocirc;ng Nguyễn Hồng Di&ecirc;n: Số phiếu đồng &yacute;: 417, tương đương 87,42% số đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 59</p> <p>12. &Ocirc;ng Đo&agrave;n Hồng Phong: Số phiếu đồng &yacute;: 437, tương đương 91,61% số đại biểu c&oacute; mặt, Số phiếu kh&ocirc;ng đồng &yacute;: 39.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top