‘Không để hàng cứu trợ nơi có, nơi không’

Trước việc hàng cứu trợ khắp nơi đổ về Quảng Bình hỗ trợ người dân vùng lũ, địa phương này đã lên kế hoạch, phương án điều tiết ra sao để tránh tình trạng nơi có, nơi không.

<div> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="mua lu mien Trung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_lethuya0018_zing.jpg" title="mưa lũ miền Trung ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Quảng B&igrave;nh</span> vừa trải qua đợt lũ k&eacute;o d&agrave;i gần 2 tuần, trong đ&oacute; huyện Lệ Thủy v&agrave; Quảng Ninh được xem l&agrave; hai v&ugrave;ng rốn lũ. Đến nay, nước đ&atilde; r&uacute;t dần nhưng nhiều x&atilde; của hai huyện vẫn bị c&ocirc; lập.</p> <p>Nước lũ r&uacute;t để lại khung cảnh tan hoang, xơ x&aacute;c, to&agrave;n bộ t&agrave;i sản bị nhấn ch&igrave;m hoặc tr&ocirc;i theo d&ograve;ng nước khiến người d&acirc;n nơi đ&acirc;y phải sống trong cảnh kh&oacute; khăn, thiếu thốn.</p> <p>Nhiều ng&agrave;y qua, c&aacute;c đo&agrave;n thiện nguyện khắp nơi đổ về Quảng B&igrave;nh gi&uacute;p đỡ b&agrave; con v&ugrave;ng lũ. Họ tập trung dọc quốc lộ 1 đến kẹt cứng đường. Tuy nhi&ecirc;n, cần cứu trợ g&igrave; v&agrave; cứu trợ thế n&agrave;o cho người d&acirc;n sau lũ, tr&aacute;nh nơi thừa, nơi thiếu l&agrave; điều đang được quan t&acirc;m.</p> <h3>Người d&acirc;n cần được hỗ trợ g&igrave;?</h3> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, &ocirc;ng Phạm Trung Đ&ocirc;ng, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng B&igrave;nh, cho biết khoảng một tuần nay, nhiều đo&agrave;n thể, cơ quan, tổ chức vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a, nhu yếu phẩm cứu trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ.</p> <p>Một số nh&agrave; hảo t&acirc;m khi li&ecirc;n hệ với huyện đ&atilde; được bố tr&iacute; phương tiện v&agrave; nguồn lực sẵn c&oacute; để vận chuyển những thứ cần thiết đến với b&agrave; con. M&igrave; t&ocirc;m, lương kh&ocirc;, nước sạch đ&atilde; cơ bản gi&uacute;p người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ vượt qua những cơn đ&oacute;i trước mắt.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="mua lu mien Trung anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_lethuya0010_zing_1.jpg" title="mưa lũ miền Trung ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave;ng trăm đo&agrave;n cứu trợ mang nhu yếu phẩm đến người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Tỉnh đang đưa gạo về ph&acirc;n ph&aacute;t cho người d&acirc;n v&igrave; hiện tại l&uacute;a gạo v&agrave; t&agrave;i sản của họ đ&atilde; tr&ocirc;i hết, để trở lại cuộc sống cần nhiều thời gian. Gạo, nhu yếu phẩm l&agrave; điều trước mắt phải c&oacute; cho người d&acirc;n, xa hơn nữa l&agrave; sản xuất, tu sửa nh&agrave; cửa&rdquo;, &ocirc;ng Đ&ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Theo &ocirc;ng Đ&ocirc;ng, khi nước lũ dần r&uacute;t, số lượng nh&agrave; hảo t&acirc;m, c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ về địa phương c&agrave;ng tăng cao. Nhưng người d&acirc;n cần g&igrave; sau lũ l&agrave; điều cần lưu t&acirc;m nhất.</p> <p>Khi c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ li&ecirc;n hệ trao qu&agrave;, huyện đều cảm ơn v&agrave; tr&acirc;n trọng từng đồ d&ugrave;ng, nhu yếu phẩm tiếp tế. Tuy nhi&ecirc;n, nếu chưa mua th&igrave; huyện đề xuất c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ n&ecirc;n hỗ trợ người d&acirc;n bằng tiền mặt để họ chủ động trong mua sắm vật dụng v&agrave; những thứ cần thiết cho sinh hoạt.</p> <p>&ldquo;Ai cứu trợ g&igrave;, tặng g&igrave; cho b&agrave; con l&uacute;c n&agrave;y đều qu&yacute; cả. Lương kh&ocirc;, m&igrave; t&ocirc;m l&agrave; những thứ cần thiết nhất trong lũ giờ đ&atilde; cơ bản rồi. B&acirc;y giờ, c&aacute;i cần với b&agrave; con nhất l&agrave; gạo, mắm muối, thịt hộp, chăn mền, quần &aacute;o để sớm ổn định cuộc sống. Lũ cuốn tr&ocirc;i tất cả đồ d&ugrave;ng, t&agrave;i sản n&ecirc;n nếu c&aacute;c đo&agrave;n trao tiền mặt, d&ugrave; &iacute;t nhiều cũng phần n&agrave;o gi&uacute;p họ c&oacute; kinh ph&iacute; sắm sửa lại mọi thứ&rdquo;, &ocirc;ng Đ&ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Về l&acirc;u d&agrave;i, &ocirc;ng Đ&ocirc;ng cho rằng cần n&acirc;ng cấp hệ thống đường s&aacute; cao hơn, đảm bảo di chuyển trong lũ, x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, trường học, trạm y tế phục vụ tr&aacute;nh tr&uacute; cho người d&acirc;n trong lũ.</p> <p>Đặc biệt, nhu cầu cần thiết nhất với c&aacute;c hộ d&acirc;n sống chung với lũ l&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c nh&agrave; vượt lũ. Chi ph&iacute; cho mỗi nh&agrave; vượt lũ theo ti&ecirc;u chuẩn khoảng 50-100 triệu đồng. &Ocirc;ng Đ&ocirc;ng nhấn mạnh nếu l&agrave;m được điều n&agrave;y sẽ rất hiệu quả, khi lũ đến b&agrave; con c&oacute; chỗ tr&uacute; tr&aacute;nh, dự trữ lương thực, thực phẩm.</p> <p>Vị chủ tịch huyện cũng cho rằng nhu cầu của người d&acirc;n sau đợt lũ lịch sử l&agrave; rất lớn, huyện cũng đ&atilde; th&agrave;nh lập một ban tiếp nhận h&agrave;ng h&oacute;a c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ. Những đo&agrave;n n&agrave;o c&oacute; thể đi được tận nơi, huyện sẽ điều phối ngay để họ đến c&aacute;c địa phương trao qu&agrave;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="mua lu mien Trung anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_phg_3104_zing.jpg" title="mưa lũ miền Trung ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Kh&ocirc;ng để h&agrave;ng cứu trợ nơi c&oacute; nơi kh&ocirc;ng. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ograve;n c&aacute;c đo&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện đi, huyện sẽ tiếp nhận h&agrave;ng cứu trợ. Sau đ&oacute;, căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế để chuyển h&agrave;ng cứu trợ đến với b&agrave; con. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, việc điều tiết nguồn h&agrave;ng sẽ ổn định hơn. Kh&ocirc;ng thể n&oacute;i l&agrave; c&ocirc;ng bằng tuyệt đối nhưng sẽ hạn chế mức thấp nhất t&igrave;nh trạng nơi c&oacute;, nơi kh&ocirc;ng.</p> <p>Trong đợt lũ vừa qua, to&agrave;n huyện Quảng Ninh c&oacute; 14/15 x&atilde; với hơn 18.000 hộ d&acirc;n bị ảnh hưởng, 12.000 hộ d&acirc;n chịu cảnh ngập s&acirc;u. Huyện đ&atilde; di dời gần 4.000 hộ trong v&ugrave;ng nguy hiểm.</p> <h3>Đẩy gi&aacute; thuyền dịch vụ</h3> <p>N&oacute;i về việc điều tiết h&agrave;ng h&oacute;a cứu trợ trong m&ugrave;a lũ v&agrave; những vấn đề bất cập đ&atilde; xảy ra, &ocirc;ng L&ecirc; Vĩnh Thế, B&iacute; thư Huyện ủy Lệ Thủy, cho biết đến nay, c&aacute;c tuyến quốc lộ 1 đ&atilde; r&uacute;t nước, c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ c&oacute; thể v&agrave;o trung t&acirc;m một số x&atilde; để đưa h&agrave;ng cứu trợ về với người d&acirc;n.</p> <p>Huyện th&agrave;nh lập ban cứu trợ để điều tiết nguồn h&agrave;ng nhưng thực tế, c&aacute;c đo&agrave;n về địa phương thường trực tiếp tới x&atilde;, th&ocirc;n hoặc th&ocirc;ng qua huyện để nhờ vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a đến địa điểm họ cần. V&igrave; thế, để đảm bảo c&aacute;c x&atilde; ngập lụt được hỗ trợ đồng đều l&agrave; rất kh&oacute;, sẽ c&oacute; ch&ecirc;nh lệch. Nhưng đến h&ocirc;m nay, việc ph&acirc;n phối h&agrave;ng cứu trợ đ&atilde; ổn định v&agrave; được kiểm so&aacute;t.</p> <p>Theo &ocirc;ng Thế, huyện c&oacute; 2 điểm tập kết h&agrave;ng h&oacute;a cứu trợ l&agrave; x&atilde; Mai Thủy v&agrave; khu vực ng&atilde; ba Cam Li&ecirc;n. Do xe vận chuyển h&agrave;ng về nhiều trong khi lượng phương tiện đường thủy của địa phương chỉ c&oacute; 6 c&aacute;i ca n&ocirc;, xuồng của lực lượng c&ocirc;ng an, qu&acirc;n sự, bi&ecirc;n ph&ograve;ng n&ecirc;n việc vận chuyển h&agrave;ng gặp kh&oacute; khăn.</p> <p>Huyện đ&atilde; huy động th&ecirc;m 40 thuyền đ&aacute;nh c&aacute; của ngư d&acirc;n 3 x&atilde; ven biển để hỗ trợ ứng cứu trong lũ v&agrave; vận chuyển h&agrave;ng cứu trợ cho người d&acirc;n song kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng hết. Điều n&agrave;y đ&atilde; tạo ra t&igrave;nh trạng &ugrave;n ứ, tắc nghẽn xe cộ qua ng&atilde; ba Cam Li&ecirc;n khi đo&agrave;n cứu trợ về nhiều.</p> <p>&ldquo;Huyện kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng hết nhu cầu của c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ, v&igrave; địa giới chia cắt, mỗi đo&agrave;n lại y&ecirc;u cầu c&oacute; một xuồng đi v&agrave;o x&atilde; n&agrave;y, x&atilde; kia n&ecirc;n rất kh&oacute;. Việc điều tiết lượng h&agrave;ng để x&atilde; nhiều, x&atilde; &iacute;t cũng gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn&rdquo;, &ocirc;ng Thế n&oacute;i.</p> <p>Vị b&iacute; thư cũng thừa nhận c&oacute; t&igrave;nh trạng thuyền b&egrave; chặt ch&eacute;m đo&agrave;n cứu hộ về trung t&acirc;m huyện v&agrave; c&aacute;c x&atilde;. Tuy nhi&ecirc;n, việc n&agrave;y chỉ xảy ra những ng&agrave;y đầu khi tuyến quốc lộ ngập s&acirc;u, h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng thể di chuyển bằng xe về trung t&acirc;m huyện.</p> <p>Do việc huyện kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được phương tiện vận chuyển đường thủy n&ecirc;n c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ sẽ thu&ecirc; thuyền dịch vụ của người d&acirc;n. Một số chủ thuyền v&igrave; biết được nhu cầu m&agrave; tăng gi&aacute; cao hơn mức b&igrave;nh thường.</p> <p>Khi nhận phản &aacute;nh, huyện đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c chủ thuyền kh&ocirc;ng tự &yacute; n&acirc;ng gi&aacute; như vậy với c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="mua lu mien Trung anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_dji_0640_zing.jpg" title="mưa lũ miền Trung ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Quốc lộ 1 qua ng&atilde; ba Cam Li&ecirc;n (huyện Lệ Thủy) kẹt cứng xe của đo&agrave;n cứu trợ. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&iacute; thư Lệ Thủy cho biết hiện c&oacute; hơn 260 đo&agrave;n cứu trợ li&ecirc;n hệ qua ban mặt trận, tiếp nhận của huyện. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; h&agrave;ng trăm đo&agrave;n kh&aacute;c đi tự ph&aacute;t, kh&ocirc;ng th&ocirc;ng b&aacute;o với ch&iacute;nh quyền.</p> <p>&Ocirc;ng cũng cảm ơn c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ đ&atilde; về gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n địa phương. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng mong c&aacute;c đo&agrave;n thiện nguyện sẽ li&ecirc;n hệ với ch&iacute;nh quyền để được hỗ trợ, hướng dẫn đến địa điểm ph&ugrave; hợp, đảm bảo người d&acirc;n ngập lụt được hỗ trợ đ&uacute;ng, đầy đủ, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng nơi nhận rất nhiều, nơi lại kh&ocirc;ng c&oacute;.</p> <p>To&agrave;n huyện Lệ Thủy c&oacute; 32.000/38.000 hộ d&acirc;n bị ngập, trong đ&oacute; c&oacute; 2.000 hộ ngập tr&ecirc;n 3 m, chủ yếu nằm ở c&aacute;c x&atilde; Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Xu&acirc;n Thủy, Li&ecirc;n Thủy&hellip; c&ograve;n hơn 30.000 hộ ngập 1 đến 3 m.</p> <p>C&ograve;n &ocirc;ng Trần Quang Minh, Ph&oacute; chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng B&igrave;nh, cho biết ngay khi nắm được th&ocirc;ng tin c&aacute;c đo&agrave;n cứu trợ tập trung nhiều ở hai x&atilde; Lệ Thủy v&agrave; Quảng Ninh, tỉnh đ&atilde; chỉ đạo điều tiết để h&agrave;ng h&oacute;a được ph&acirc;n ph&aacute;t ph&ugrave; hợp, đảm bảo người n&agrave;o cũng c&oacute;, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng chỗ c&oacute; chỗ kh&ocirc;ng.</p> <p>Lượng h&agrave;ng h&oacute;a cứu trợ cũng v&igrave; thế được gi&atilde;n ra, đưa về c&aacute;c khu vực từ Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Ba Đồn&hellip; Khu vực huyện Lệ Thủy dọc quốc lộ 1 v&igrave; qu&aacute; nhiều đo&agrave;n cứu trợ m&agrave; &ugrave;n tắc n&ecirc;n ph&iacute;a mặt trận cũng điều tiết, hướng dẫn c&aacute;c đo&agrave;n di chuyển l&ecirc;n khu vực đường Hồ Ch&iacute; Minh để ph&acirc;n ph&aacute;t cho người d&acirc;n một số x&atilde; bị ngập s&acirc;u, kh&oacute; tiếp cận.</p> <p>Với c&aacute;c đo&agrave;n đến cứu trợ, mặt trận cũng hỏi c&aacute;c đơn vị cần hỗ trợ g&igrave; để điều tiết ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh trường hợp chỗ c&oacute; nhiều nguồn h&agrave;ng nhưng giống nhau dẫn đến dư thừa, l&acirc;u kh&ocirc;ng bảo quản được sẽ hư hỏng.</p> <p>&ldquo;C&aacute;c ban tiếp nhận cũng gợi &yacute; đo&agrave;n cứu trợ rằng nhu yếu phẩm cần thiết trước mắt cho người d&acirc;n đ&atilde; đảm bảo, c&aacute;c đo&agrave;n c&oacute; thể hỗ trợ bằng tiền mặt để người d&acirc;n c&oacute; thể tự mua sắm, ổn định lại sau lũ&rdquo;, &ocirc;ng Minh th&ocirc;ng tin.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Fsqm-L25yYI/ab2e6750921f7b41220e/e24df90d2348ca169359/720/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603691043~acl=/Fsqm-L25yYI/*~hmac=52f1d575d6b6013fcd0cee1def750188" false="" source-url="/video-nguoi-dan-bat-khoc-vi-tai-san-troi-theo-dong-lu-post1145165.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="91caca1ed951300f6940" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_10_23/a6b5e18f844d7a13235c.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/VPSdW0HztgA/fa53c52d3062d93c8073/bb9653d6899360cd3982/480/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603691043~acl=/VPSdW0HztgA/*~hmac=cb190c551bca5d509a7f2665a227a08a" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/H-iBvJ9t59w/whls/vod/0/ewQdNsj4JavkRct6V1u/91caca1ed951300f6940.m3u8?authen=exp=1603647843~acl=/H-iBvJ9t59w/*~hmac=e5784f447e63d2f3e48949ddecf6ae0a" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/VPSdW0HztgA/fa53c52d3062d93c8073/bb9653d6899360cd3982/480/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603691043~acl=/VPSdW0HztgA/*~hmac=cb190c551bca5d509a7f2665a227a08a" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Fsqm-L25yYI/ab2e6750921f7b41220e/e24df90d2348ca169359/720/91caca1ed951300f6940.mp4?authen=exp=1603691043~acl=/Fsqm-L25yYI/*~hmac=52f1d575d6b6013fcd0cee1def750188" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Người d&acirc;n bật kh&oacute;c v&igrave; t&agrave;i sản tr&ocirc;i theo d&ograve;ng lũ</span></strong> Nước lũ r&uacute;t dần để lại nh&agrave; cửa tan hoang, th&oacute;c ngấm nước nảy mầm chất th&agrave;nh đống, đồ d&ugrave;ng bị v&ugrave;i dưới lớp b&ugrave;n non. Người d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n Ninh (Quảng B&igrave;nh) rơi v&agrave;o cảnh tay trắng.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top