Kế hoạch điều hành kinh tế Mỹ của Joe Biden

Với quan điểm nước Mỹ không được sinh ra bởi các chủ ngân hàng, CEO hay nhà quản lý quỹ phố Wall, Biden muốn "cứu tầng lớp trung lưu để cứu nước Mỹ”.

<div> <p class="Normal">&quot;Hồi sinh&quot; tầng lớp trung lưu, tầng lớp m&agrave; theo Joe Biden l&agrave; đ&atilde; sinh ra nước Mỹ v&agrave; l&agrave;m họ h&ograve;a nhập hơn về mặt chủng tộc l&agrave; nền tảng trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng. Mặc d&ugrave; quan điểm n&agrave;y c&oacute; vẻ giống thượng nghị sĩ Bernie Sanders - người từng chạy đua để đại diện cho đảng D&acirc;n chủ tranh cử tổng thống lần n&agrave;y &ndash; nhưng Biden tự coi m&igrave;nh l&agrave; người &ocirc;n h&ograve;a với những kế hoạch hợp l&yacute;.</p> <p class="Normal">&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ 500 tỷ ph&uacute; l&agrave; l&yacute; do khiến ch&uacute;ng ta gặp kh&oacute; khăn&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu tại một sự kiện của Viện Brookings năm 2018. &quot;Những người gi&agrave;u nhất kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ xấu&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Nhưng &ocirc;ng tin rằng một tầng lớp trung lưu ph&aacute;t triển v&agrave; thịnh vượng l&agrave; điều quan trọng đối với ổn định x&atilde; hội v&agrave; ch&iacute;nh trị ở Mỹ. Theo Pew Research, 52% người Mỹ trưởng th&agrave;nh sống trong c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; thu nhập trung b&igrave;nh v&agrave;o năm 2016. Thu nhập h&agrave;ng năm của một hộ gia đ&igrave;nh trung lưu gồm 3 người v&agrave;o năm 2016 l&agrave; 45.200 đến 135.600 USD.</p> <p class="Normal">Theo Pew, Mỹ c&oacute; tầng lớp trung lưu nhỏ hơn so với nhiều nền kinh tế ti&ecirc;n tiến v&agrave; sự ch&ecirc;nh lệch thu nhập giữa c&aacute;c nh&oacute;m trong tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Hơn nữa, trong khi 20% người gi&agrave;u nhất x&atilde; hội đ&atilde; hồi phục ho&agrave;n to&agrave;n sau cuộc Đại suy tho&aacute;i, tầng lớp trung lưu vẫn chưa đạt đến đỉnh cao trước đ&oacute; v&agrave;o năm 2007, theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia của Brookings. &quot;Những người thuộc tầng lớp trung lưu đang gặp rắc rối&quot;, Biden n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/08/im-227163-1604780050-7272-1604780485.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=95MK28scfTiHbMVPvt196Q" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_im-227163-1604780050-7272-1604780485.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/08/im-227163-1604780050-7272-1604780485.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=3akxUkZOajswI_D77G09Ag 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/08/im-227163-1604780050-7272-1604780485.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=F3S4eIKyyY6fRKUx0LKGGw 2x" /><img alt="Ông Joe Biden trong một cuộc vận động tranh cử ở Pittsburgh ngày 31/8. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_im-227163-1604780050-7272-1604780485.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">&Ocirc;ng Joe Biden trong một cuộc vận động tranh cử ở Pittsburgh ng&agrave;y 31/8. <em>Ảnh: Reuters.</em></p> </figcaption> <p class="Normal"><strong>Ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng</strong></p> <p class="Normal">Trong chiến dịch tranh cử, đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; đưa ra kế hoạch cơ sở hạ tầng k&eacute;o d&agrave;i 10 năm, trị gi&aacute; 1.300 tỷ USD. Theo Biden, kế hoạch n&agrave;y sẽ đưa Mỹ đến tương lai kh&ocirc;ng ph&aacute;t thải kh&iacute; nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; mở rộng việc l&agrave;m cho tầng lớp trung lưu.</p> <p class="Normal">Khoản chi bao gồm 400 tỷ USD cho một chương tr&igrave;nh li&ecirc;n bang mới về nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đổi mới năng lượng sạch, 100 tỷ USD để hiện đại h&oacute;a trường học, 50 tỷ USD để sửa chữa đường x&aacute;, cầu v&agrave; đường cao tốc trong năm đầu ti&ecirc;n nắm quyền, 20 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng ở n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; 10 tỷ USD cho c&aacute;c dự &aacute;n phục vụ c&aacute;c khu vực ngh&egrave;o đ&oacute;i.</p> <p class="Normal">&quot;Đ&oacute; l&agrave; những ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; t&aacute;c động lớn v&agrave; tạo ra nhiều hoạt động kinh tế,&quot; một chiến lược m&agrave; Mark Zandi, Nh&agrave; kinh tế trưởng của Moody&rsquo;s Analytics, cho l&agrave; rất cần thiết khi nền kinh tế đang vật lộn để gi&agrave;nh lại những c&ocirc;ng việc đ&atilde; mất.</p> <p class="Normal">Để c&oacute; tiền thực hiện kế hoạch n&agrave;y, Biden n&oacute;i sẽ đảo ngược c&aacute;c khoản cắt giảm thuế qu&aacute; mức của Trump d&agrave;nh cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty; giảm c&aacute;c ưu đ&atilde;i cho c&aacute;c thi&ecirc;n đường thuế, trốn thuế v&agrave; thu&ecirc; ngo&agrave;i; đảm bảo c&aacute;c c&ocirc;ng ty đ&oacute;ng thuế một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng; đ&oacute;ng c&aacute;c lỗ hổng kh&aacute;c trong m&atilde; thuế; v&agrave; chấm dứt trợ cấp cho nhi&ecirc;n liệu h&oacute;a thạch.</p> <p class="Normal"><strong>Ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế</strong></p> <p class="Normal">Biden muốn tăng thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất từ 21% l&ecirc;n 28%. Sự gia tăng n&agrave;y được đ&aacute;nh gi&aacute; sẽ chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến c&aacute;c c&ocirc;ng ty hơn l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, nhưng Goldman Sachs từng m&ocirc; tả &yacute; tưởng tăng thuế l&agrave; &quot;hậu quả trực tiếp nhất của một cuộc truy qu&eacute;t của đảng D&acirc;n chủ&quot;.</p> <p class="Normal">&quot;T&ocirc;i sẽ thực hiện c&aacute;c thay đổi về thuế doanh nghiệp v&agrave;o ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n l&agrave;m tổng thống,&quot; Biden n&oacute;i tr&ecirc;n <em>CNN </em>v&agrave;o giữa th&aacute;ng 9. &quot;V&agrave; l&yacute; do t&ocirc;i l&agrave;m thế v&igrave; ng&acirc;n s&aacute;ch c&oacute; thể tăng 1.300 tỷ USD nếu họ bắt đầu trả 28%, thay v&igrave; 21%. Họ đang l&agrave;m g&igrave; vậy? Họ kh&ocirc;ng chịu thu&ecirc; th&ecirc;m người&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng cũng định tăng thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n l&ecirc;n mức cao nhất 39,6%, từ mức mức 37%; &aacute;p thuế an sinh x&atilde; hội với người c&oacute; thu nhập tr&ecirc;n 400.000 USD; thuế thặng dư vốn v&agrave; đ&aacute;nh thuế tối thiểu 15% với thu nhập sổ s&aacute;ch của c&aacute;c c&ocirc;ng ty lớn. Thuế suất đối với lợi nhuận thu được từ c&aacute;c c&ocirc;ng ty con ở nước ngo&agrave;i của c&aacute;c c&ocirc;ng ty Mỹ sẽ tăng gấp đ&ocirc;i, l&ecirc;n 21%.</p> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m Ch&iacute;nh s&aacute;ch Thuế, c&aacute;c đề xuất thuế của Biden sẽ gi&uacute;p tăng thu ng&acirc;n s&aacute;ch th&ecirc;m 4.000 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2030. Ước t&iacute;nh, 93% số tiền tăng thuế sẽ do những người nộp thuế trong 20% hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; thu nhập cao nhất g&aacute;nh chịu. 1% hộ gia đ&igrave;nh h&agrave;ng đầu sẽ trả 3/4 số tiền tăng thuế.</p> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m Ch&iacute;nh s&aacute;ch Thuế, việc đ&aacute;nh thuế người thu nhập cao sẽ dẫn đến mức tăng thuế trung b&igrave;nh gần 300.000 USD với c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh thuộc 1% thu nhập cao nhất v&agrave; tăng 260 USD mỗi năm đối với những hộ gia đ&igrave;nh trung lưu.</p> <p class="Normal">&quot;C&aacute;c đề xuất của Joe Biden về việc tăng thuế đối với c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh kiếm được hơn 400.000 USD h&agrave;ng năm v&agrave; đối với c&aacute;c tập đo&agrave;n, nh&igrave;n chung l&agrave; nhất qu&aacute;n với hệ thống thuế thời c&aacute;c nền kinh tế th&agrave;nh c&ocirc;ng của Tổng thống Clinton v&agrave; Obama&quot;, Gi&aacute;o sư Jason Furman của Đại học Harvard, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nh&agrave; Trắng giai đoạn 2013-2017 n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Vậy kế hoạch thuế Biden c&oacute; thể ảnh hưởng như thế n&agrave;o đến tăng trưởng kinh tế Mỹ, khi được xem x&eacute;t một c&aacute;ch ri&ecirc;ng lẻ? C&oacute; 2 m&ocirc; h&igrave;nh ph&acirc;n t&iacute;ch dự b&aacute;o t&aacute;c động, thực hiện bởi Penn-Wharton Budget Model v&agrave; của Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI).</p> <p class="Normal">M&ocirc; h&igrave;nh Penn cho thấy kế hoạch thuế Biden c&oacute; thể khiến GDP Mỹ giảm 0,4% v&agrave;o năm 2030 v&agrave; tăng 0,8% v&agrave;o năm 2050. Trong khi, m&ocirc; h&igrave;nh AEI dự b&aacute;o kế hoạch n&agrave;y sẽ c&oacute; t&aacute;c động kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể đến tăng trưởng, l&agrave;m giảm GDP trung b&igrave;nh h&agrave;ng năm 0,06% trong thập kỷ tới, tăng GDP 0,07% trong thập kỷ tiếp theo v&agrave; giảm 0,2% trong d&agrave;i hạn.</p> <p class="Normal"><strong>Thương chiến Mỹ - Trung</strong></p> <p class="Normal">Trong b&agrave;i viết cho Foreign Affairs c&oacute; tựa đề &quot; Tại sao nước Mỹ phải dẫn đầu trở lại&quot;, Biden m&ocirc; tả kế hoạch gi&uacute;p đỡ vị thế của Mỹ trong nền kinh tế to&agrave;n cầu bằng c&aacute;ch trước ti&ecirc;n l&agrave; đầu tư v&agrave;o đổi mới v&agrave; tầng lớp trung lưu.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng hứa sẽ l&agrave;m như vậy trước khi tham gia bất kỳ hiệp định thương mại mới n&agrave;o. Theo &ocirc;ng, c&aacute;ch tốt nhất để đối ph&oacute; với Trung Quốc về sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ l&agrave; th&agrave;nh lập li&ecirc;n minh với c&aacute;c đồng minh v&agrave; đối t&aacute;c, chứ kh&ocirc;ng phải th&ocirc;ng qua thuế quan đơn phương.</p> <p class="Normal"><strong>Việc l&agrave;m v&agrave; tiền lương</strong></p> <p class="Normal">Biden muốn tạo ra &quot;h&agrave;ng triệu việc l&agrave;m cho tầng lớp trung lưu&quot; th&ocirc;ng qua kế hoạch cơ sở hạ tầng của m&igrave;nh. Điều n&agrave;y li&ecirc;n quan đến việc x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng năng lượng t&aacute;i tạo, c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp th&iacute;ch ứng với kh&iacute; hậu. N&oacute; bao gồm việc tăng cường t&agrave;i trợ cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh như &quot;T&iacute;n dụng Thuế Thị trường Mới&quot;, &quot;Tổ chức T&agrave;i ch&iacute;nh Ph&aacute;t triển Cộng đồng&quot; (CDFI) v&agrave; Cơ quan Quản l&yacute; Ph&aacute;t triển Kinh tế, một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ.</p> <p class="Normal">Để gi&uacute;p sản xuất, &ocirc;ng c&oacute; kế hoạch tăng gấp bốn lần t&agrave;i trợ cho chương tr&igrave;nh &quot;Đối t&aacute;c Mở rộng Sản xuất&quot; v&agrave; cung cấp c&aacute;c khoản t&iacute;n dụng thuế để đầu tư v&agrave;o c&aacute;c cộng đồng từng bị sa thải h&agrave;ng loạt hoặc đ&oacute;ng cửa một cơ quan ch&iacute;nh phủ lớn.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng muốn tăng mức lương tối thiểu li&ecirc;n bang l&ecirc;n 15 USD mỗi giờ v&agrave; tin rằng c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng đo&agrave;n n&ecirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n mới. Do khủng hoảng Covid-19, &ocirc;ng đ&atilde; đề xuất 50 tiểu bang &aacute;p dụng c&aacute;c chương tr&igrave;nh bồi thường ngắn hạn, do ch&iacute;nh phủ li&ecirc;n bang t&agrave;i trợ to&agrave;n bộ v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i.</p> <p class="Normal">&quot;Mọi người đang kiếm được 6, 7, 8 USD một giờ,&quot; Biden từng n&oacute;i, &quot;Họ xứng đ&aacute;ng với mức lương tối thiểu l&agrave; 15 USD. Bất kỳ con số n&agrave;o dưới mức đ&oacute; đều đẩy bạn xuống mức ngh&egrave;o khổ. V&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng n&agrave;o cho thấy khi tăng lương tối thiểu, doanh nghiệp ph&aacute; sản. Đ&oacute; chỉ đơn giản l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng sự thật&quot;.</p> <p class="Normal">Một số bang đang dần tăng mức lương cơ bản l&ecirc;n 15 USD, h&agrave;ng chục th&agrave;nh phố v&agrave; quận, c&ugrave;ng với c&aacute;c tập đo&agrave;n h&agrave;ng đầu như Amazon, đ&atilde; l&agrave;m vậy. Theo Mark Zandi, Nh&agrave; kinh tế trưởng của Moody&rsquo;s Analytics, việc tăng lương tối thiểu l&ecirc;n 15 USD sẽ c&oacute; &iacute;t t&aacute;c động ti&ecirc;u cực nếu diễn ra dần dần v&agrave; theo xu hướng thị trường.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng cũng muốn cải c&aacute;ch c&aacute;c chương tr&igrave;nh thị thực tạm thời để đảm bảo ch&iacute;nh phủ kh&ocirc;ng từ chối việc tuyển dụng lao động từ chương tr&igrave;nh &quot;U.S. Plus&quot;. &Ocirc;ng muốn tăng cấp thẻ xanh.</p> <p class="Normal"><strong>Nợ sinh vi&ecirc;n</strong></p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Joe Biden muốn x&oacute;a khoản nợ sinh vi&ecirc;n tối thiểu 10.000 USD mỗi người, như lời đề nghị ban đầu của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, như một c&aacute;ch cứu trợ Covid-19. &Ocirc;ng cũng đề xuất x&oacute;a nợ sinh vi&ecirc;n cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thu nhập dưới 125.000 USD mỗi năm, từng theo học c&aacute;c trường cao đẳng v&agrave; đại học c&ocirc;ng lập, c&aacute;c trường cao đẳng v&agrave; đại học tư nh&acirc;n của người da m&agrave;u.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải chuy&ecirc;n gia n&agrave;o cũng lạc quan về hiệu ứng t&iacute;ch cực của tổng h&ograve;a chương tr&igrave;nh nghị sự kinh tế m&agrave; Joe Biden đề ra. Kế hoạch của Joe Biden được đ&aacute;nh gi&aacute; mang lại ti&ecirc;u cực, theo một nghi&ecirc;n cứu tập thể của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia gồm Casey Mulligan, gi&aacute;o sư Đại học Chicago, cựu kinh tế trưởng của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nh&agrave; Trắng; Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế của Nh&agrave; Trắng hiện l&agrave;m việc tại Viện Hoover của Đại học Stanford; c&ugrave;ng hai chuy&ecirc;n gia Timothy Fitzgerald v&agrave; Cody Kallen.</p> <p class="Normal">C&aacute;c nh&agrave; kinh tế dự đo&aacute;n rằng kế hoạch mở rộng trợ cấp cho bảo hiểm y tế theo &quot;Đạo luật Chăm s&oacute;c Gi&aacute; cả phải chăng&quot; c&ugrave;ng với c&aacute;c động th&aacute;i như đảo ngược &quot;Đạo luật cắt giảm thuế v&agrave; việc l&agrave;m&quot; năm 2017; tăng thuế với c&aacute;c doanh nghiệp; thiết lập c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn m&ocirc;i trường mới... sẽ kh&ocirc;ng khuyến kh&iacute;ch người Mỹ l&agrave;m việc v&agrave; kiếm nhiều tiền hơn. Theo b&aacute;o c&aacute;o của nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia, kế hoạch n&agrave;y cuối c&ugrave;ng sẽ dẫn đến giảm khoảng 4,9 triệu việc l&agrave;m to&agrave;n thời gian v&agrave; l&agrave;m giảm GDP của quốc gia hơn 8% trong thập kỷ tới.</p> <p class="Normal"><strong>Phi&ecirc;n An</strong> (<em>tổng hợp</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top