New York Times: Phát hiện lỗi nghiêm trọng, ông Joe Biden bất ngờ giành được 100% phiếu mới kiểm đếm tại Michigan

Trên thực tế, ông Joe Biden không nhận được toàn bộ số phiếu bầu đó. Tuy nhiên, con số này lại nhanh chóng được cập nhật vào số liệu trên bản đồ của Michigan, được giới chức nêu lý do là lỗi đánh máy.

<div> <p><span id="mainContent">Tối ng&agrave;y 4/11, một t&agrave;i khoản Twitter đ&atilde; đăng tải h&igrave;nh ảnh về kết quả bầu cử tại bang Michigan, cho thấy cựu Ph&oacute; Tổng thống Joe Biden bất ngờ gi&agrave;nh được 138.339 phiếu, tương đương 100% phiếu bầu mới kiểm của bang n&agrave;y. H&igrave;nh ảnh nhanh ch&oacute;ng được chia sẻ, nhiều người li&ecirc;n tiếp c&aacute;o buộc đ&acirc;y thực sự l&agrave; một h&igrave;nh vi gian lận. Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump b&agrave;y tỏ th&aacute;i độ tr&ecirc;n Twitter: &quot;Những thứ n&agrave;y nhằm mục đ&iacute;ch g&igrave;?&quot;</span></p> <p><span id="mainContent">Tr&ecirc;n thực tế, &ocirc;ng Joe Biden kh&ocirc;ng nhận được to&agrave;n bộ số phiếu bầu đ&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, con số n&agrave;y lại nhanh ch&oacute;ng được cập nhật v&agrave;o số liệu tr&ecirc;n bản đồ của Michigan, được giới chức n&ecirc;u l&yacute; do l&agrave; lỗi đ&aacute;nh m&aacute;y.</span></p> <p><span id="mainContent">Abigail Bowen &ndash; thư k&yacute; ban bầu cử tại Hạt Shiawassee tại Michigan, cho biết: &quot;Tất cả l&agrave; do c&oacute; 1 số 0 được th&ecirc;m v&agrave;o. Lỗi n&agrave;y đ&atilde; bị ph&aacute;t hiện nhanh ch&oacute;ng. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao ch&uacute;ng t&ocirc;i lại c&oacute; được con số n&agrave;y.&quot;</span></p> <p><span id="mainContent">Trong khi b&agrave; Bowen v&agrave; nh&oacute;m của m&igrave;nh gửi kết quả kiểm phiếu kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức đến quan chức Michigan v&agrave;o s&aacute;ng sớm ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ), họ v&ocirc; t&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o số phiếu của &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; 153.710, khi con số đ&uacute;ng l&agrave; 15.371. Khoảng 20 ph&uacute;t, sau một quan chức bầu cử đ&atilde; li&ecirc;n hệ lại để hỏi xem đ&oacute; c&oacute; phải l&agrave; lỗi đ&aacute;nh m&aacute;y hay kh&ocirc;ng, bởi Shiawassee thậm ch&iacute; c&ograve;n kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều cư d&acirc;n đến như vậy. Bowen cho biết b&agrave; đ&atilde; sửa lại v&agrave; con số hiện đ&atilde; được cập nhật mới.</span></p> <p><span id="mainContent">B&agrave; n&oacute;i: &quot;Tất cả những con số n&agrave;y đều kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức. V&igrave; vậy, ngay cả khi kh&ocirc;ng gặp lỗi v&agrave;o ng&agrave;y h&ocirc;m qua, th&igrave; sự sai s&oacute;t n&agrave;y vẫn được ph&aacute;t hiện trước khi ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi kết quả ch&iacute;nh thức.&quot; B&agrave; cho biết, một nh&oacute;m gồm 2 th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a v&agrave; 2 th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ sẽ xem x&eacute;t to&agrave;n bộ sổ bỏ phiếu, t&oacute;m tắt số phiếu v&agrave; lập bảng thống k&ecirc; ở hạt n&agrave;y để x&aacute;c nhận kết quả trước khi ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố. Bowen n&oacute;i: &quot;Tại Shiawassee, t&ocirc;i cảm thấy cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.&quot;</span></p> <p><span id="mainContent"><b>Tuy nhi&ecirc;n, tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng, Shiawassee lại l&agrave; một v&iacute; dụ r&otilde; r&agrave;ng về t&igrave;nh trạng gian lận trong bầu cử.</b> C&aacute;c b&agrave;i đăng về vấn đề n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m dấy l&ecirc;n những c&acirc;u hỏi về số lượng phiếu ủng hộ &ocirc;ng Joe Biden ở Michigan tăng l&ecirc;n đột ngột v&agrave; được chia sẻ tới hơn 100.000 lượt. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c trang tin bảo thủ c&ograve;n c&oacute; những b&agrave;i đăng với nội dung như: &quot;Thật kỳ lạ, Michigan bất ngờ ph&aacute;t hiện th&ecirc;m 100.000 phiếu bầu v&agrave; to&agrave;n bộ đều c&oacute; t&ecirc;n Joe Biden.&quot;</span></p> <p><span id="mainContent">Matt Mackowiak &ndash; một nh&agrave; tư vấn, l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a tại bang Texas, đ&atilde; đăng tải ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh bản đồ thống k&ecirc; số liệu bầu cử l&ecirc;n Twitter v&agrave; được chia sẻ với tốc độ nhanh ch&oacute;ng. Sau đ&oacute;, ch&iacute;nh &ocirc;ng Trump cũng &quot;retweet&quot; v&agrave; b&igrave;nh luận về n&oacute;. Cuối c&ugrave;ng, Twitter đ&atilde; gắn nh&atilde;n b&agrave;i đăng n&agrave;y với l&yacute; do g&acirc;y tranh c&atilde;i hoặc g&acirc;y hiểu lầm, nhằm tr&aacute;nh người d&ugrave;ng chia sẻ rộng r&atilde;i.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="New York Times: Phát hiện lỗi nghiêm trọng, ông Joe Biden bất ngờ giành được 100% phiếu mới kiểm đếm tại Michigan - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/cafefcdn-com_screenshot59-16045695682242052452562.png" title="New York Times: Phát hiện lỗi nghiêm trọng, ông Joe Biden bất ngờ giành được 100% phiếu mới kiểm đếm tại Michigan - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span id="mainContent">H&igrave;nh ảnh được Mackowiak chia sẻ.</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Trong 1 cuộc phỏng vấn, &ocirc;ng Mackowiak cho biết, &ocirc;ng thấy những b&agrave;i đăng kh&aacute;c tr&ecirc;n Twitter cũng chia sẻ về nội dung lỗi đ&aacute;nh m&aacute;y tương tự. Hiện tại, &ocirc;ng đ&atilde; x&oacute;a b&agrave;i đăng tr&ecirc;n v&agrave; đăng tải b&agrave;i viết đ&iacute;nh ch&iacute;nh. Dẫu vậy, việc &ocirc;ng Mackowiak đ&iacute;nh ch&iacute;nh vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng với người d&ugrave;ng theo d&otilde;i h&igrave;nh ảnh đăng tải ở những ph&uacute;t đầu chia sẻ v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n người vẫn tiếp tục đăng tải để tr&iacute;ch dẫn về &quot;một cuộc bầu cử bị đ&aacute;nh cắp&quot;.</span></p> <p><span id="mainContent">&Ocirc;ng Mackowiak đ&atilde; chụp ảnh m&agrave;n h&igrave;nh từ bản đồ bầu cử của Decision Desk (tổ chức gồm nhiều chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; dự đo&aacute;n kết quả bầu cử). C&aacute;c b&agrave;i của nh&oacute;m n&agrave;y tr&ecirc;n Twitter cho thấy họ đ&atilde; x&oacute;a bớt số phiếu của &ocirc;ng Biden trước 5:45 s&aacute;ng theo giờ Michigan v&agrave;o ng&agrave;y 5/11, ngay sau khi con số tăng th&ecirc;m.</span></p> <p><span id="mainContent">Drew McCoy &ndash; chủ tịch Decision Desk (tổ chức gồm nhiều chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; dự đo&aacute;n kết quả bầu cử), cho hay: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh x&aacute;c số liệu v&agrave;o đ&uacute;ng thời điểm đ&oacute;, dựa tr&ecirc;n số liệu được quan chức bầu cử cung cấp.&quot; &Ocirc;ng n&oacute;i rằng c&oacute; nhiều yếu tố để đảm bảo số liệu cuối c&ugrave;ng vẫn ch&iacute;nh x&aacute;c. McCoy nhận định: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; một nỗ lực phức tạp v&agrave; rất lớn, khi đưa tin về một cuộc bầu cử tr&ecirc;n to&agrave;n quốc với sự cạnh tranh khốc liệt v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n quận.&quot; </span></p> <p><span id="mainContent"><i>Tham khảo New York Times</i></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tổ Quốc
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top