8 giờ sáng nay, Tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước người dân nước Mỹ vào lúc 20h ngày 7/11 (theo giờ Mỹ, tức 8h sáng 8/11 giờ Việt Nam) ở Wilmington Delaware, theo một thông cáo báo chí từ thành viên chiến dịch tranh cử của ông Biden.

<div> <p><span>Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; gi&agrave;nh được 290 phiếu đại cử tri, vượt qua mức 270 để đ&aacute;nh bại đối thủ Donald Trump v&agrave; gi&agrave;nh chiến thắng trong cuộc chạy đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng.</span></p> <p><span>Để gi&agrave;nh được chiến thắng, &ocirc;ng Biden đ&atilde; phải đối mặt với những th&aacute;ch thức chưa từng c&oacute;, bao gồm nỗ lực do đảng Cộng h&ograve;a l&atilde;nh đạo nhằm hạn chế bỏ phiếu bằng thư trong bối cảnh nước Mỹ ghi nhận số lượng kỷ lục người bỏ phiếu qua bưu điện v&igrave; những lo ngại xung quanh đại dịch COVID-19.</span></p> <p><span>Chiến thắng của &ocirc;ng Biden nhờ v&agrave;o&nbsp;</span><span>sự ủng hộ mạnh mẽ từ phụ nữ, c&aacute;c nh&oacute;m người Mỹ gốc Phi, cử tri da trắng c&oacute; bằng đại học v&agrave; d&acirc;n cư th&agrave;nh thị.</span></p> <div> <blockquote class="quotes cms-quote"> <p><span>Chiến thắng của &ocirc;ng Joe Biden cũng l&agrave; một sự kiện mang nhiều t&iacute;nh lịch sử, khi điều n&agrave;y sẽ khiến &ocirc;ng Donald Trump trở th&agrave;nh một trong số &iacute;t những Tổng thống Mỹ chỉ l&agrave;m việc trong một nhiệm kỳ (người gần đ&acirc;y nhất l&agrave;&nbsp;Tổng thống George H.W. Bush, người đ&atilde; thua &ocirc;ng Bill Clinton trong kỳ bầu cử năm 1992). Cấp ph&oacute; của &ocirc;ng Biden l&agrave; b&agrave; Kamala Harris cũng sẽ trở th&agrave;nh nữ Ph&oacute; Tổng thống đầu ti&ecirc;n của nước Mỹ.</span></p> </blockquote> </div> <p>&Ocirc;ng Biden đ&atilde; d&agrave;nh nửa thế kỷ hoạt động ch&iacute;nh trị với tư c&aacute;ch l&agrave; thượng nghị sĩ v&agrave; đ&atilde; từng l&agrave; ph&oacute; tổng thống dưới thời Tổng thống&nbsp;<span>Barack Obama.</span></p> <p><span>Theo truyền th&ocirc;ng Mỹ, tổng thống thứ 46 của Mỹ &quot;sẽ kế thừa một quốc gia đang hỗn loạn v&igrave; đại dịch COVID-19 v&agrave; suy tho&aacute;i kinh tế cũng như c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh g&acirc;y rối chống lại ph&acirc;n biệt chủng tộc v&agrave; sự t&agrave;n bạo của cảnh s&aacute;t&quot;.</span></p> <p><span>Tổng thống đắc cử Mỹ&nbsp;</span><span>Biden cho biết, ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu của &ocirc;ng l&agrave; ph&aacute;t triển một kế hoạch ngăn chặn v&agrave; phục hồi kinh tế sau đại dịch, hứa hẹn cải thiện khả năng tiếp cận với x&eacute;t nghiệm COVID-19 v&agrave; lắng nghe lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c nh&agrave; khoa học v&agrave; quan chức y tế c&ocirc;ng cộng h&agrave;ng đầu</span></p> <p><span>&Ocirc;ng B</span><span>iden cũng cam kết kh&ocirc;i phục lại cảm gi&aacute;c b&igrave;nh thường cho Nh&agrave; Trắng, trong đ&oacute; c&oacute; việc coi trọng c&aacute;c li&ecirc;n minh to&agrave;n cầu l&acirc;u đời.</span></p> <p><span>Trước khi&nbsp;</span><span>trở th&agrave;nh tổng thống thứ 46 của Mỹ, &ocirc;ng Biden đ&atilde; 2 lần thất bại trong cuộc chạy đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng c&aacute;c năm 1988 v&agrave; 2008.</span></p> <p><span>Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ trở th&agrave;nh người phụ nữ đầu ti&ecirc;n v&agrave; người Mỹ gốc &Aacute; đầu ti&ecirc;n trở th&agrave;nh ph&oacute; tổng thống Mỹ.</span></p> <p><span>Viết tr&ecirc;n Twitter, &ocirc;ng Joe Biden cho biết: &ldquo;T&ocirc;i cảm thấy tự h&agrave;o v&agrave; tr&acirc;n trọng khi cử tri&nbsp;Mỹ đặt niềm tin v&agrave;o t&ocirc;i v&agrave; Ph&oacute; Tổng thống đắc cử Harris. Trong giai đoạn đối diện với những r&agrave;o cản kh&oacute; đo&aacute;n định, người d&acirc;n Mỹ đ&atilde; tạo ra kỷ lục khi đi bầu. Khi cuộc bầu cử năm nay kết th&uacute;c, đ&atilde; tới l&uacute;c gạt bỏ sự giận dữ v&agrave; những giọng điệu th&ugrave; địch lại ph&iacute;a sau ch&uacute;ng ta. H&atilde;y c&ugrave;ng nhau đo&agrave;n kết như một quốc gia. Đ&atilde; đến l&uacute;c để nước Mỹ đo&agrave;n kết v&agrave; h&agrave;n gắn&rdquo;.</span></p> <p><b>&Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng chấp nhận thất bại</b></p> <p><b>&nbsp;</b><span>Trước cuộc bầu cử, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đ&atilde; từ chối chuyển giao quyền lực một c&aacute;ch h&ograve;a b&igrave;nh nếu &ocirc;ng thua Biden - v&agrave; &ocirc;ng vẫn giữ nguy&ecirc;n c&aacute;ch tiếp cận đ&oacute;.</span></p> <p><span>Thất bại trước &ocirc;ng Biden khiến &ocirc;ng Thiến Trump trở th&agrave;nh tổng thống đương nhiệm đầu ti&ecirc;n thất bại trong nỗ lực t&aacute;i tranh cử, kể từ sau George H.W. Bush v&agrave;o năm 1992.</span></p> <p><span>Nhiều nguồn tin n&oacute;i rằng, &ocirc;ng&nbsp;</span><span>Trump đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng ch&aacute;n nản v&igrave; thua cuộc. C&aacute;c cố vấn m&ocirc; tả tổng thống thứ 45 của Mỹ &quot;như ngồi tr&ecirc;n đống lửa khi đọc tin tức bầu cử tr&ecirc;n <em>Fox News</em>&quot;.</span></p> <p><span>&quot;</span><span>&Ocirc;ng ấy c&oacute; thể kh&ocirc;ng bao giờ chấp nhận thực tế n&agrave;y&quot;, một cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump thừa nhận, đồng thời cho biết&nbsp;</span><span>chiến dịch tranh cử của &ocirc;ngTrump sẽ khởi kiện v&agrave;o ng&agrave;y 9/11.</span></p> <div> <p><strong>L&atilde;nh đạo c&aacute;c nước ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Joe Biden</strong></p> <p>Viết tr&ecirc;n Twitter,&nbsp;<strong>Thủ tướng Anh Boris Johnson&nbsp;</strong>đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng đến &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; t&aacute;i khẳng định&nbsp;Mỹ l&agrave; đồng minh quan trọng nhất của Vương quốc Anh. &ldquo;T&ocirc;i hy vọng c&oacute; thể hợp t&aacute;c chặt chẽ với Mỹ về những ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu của hai nước, từ vấn đề biến đổi kh&iacute; hậu tới thương mại v&agrave; an ninh&rdquo;.</p> <p><strong>Tổng thống Ph&aacute;p Emmanuel Macron</strong>&nbsp;ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Joe Biden gi&agrave;nh chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng cũng cho biết hai nước Ph&aacute;p v&agrave; Mỹ &ldquo;c&oacute; nhiều th&aacute;ch thức phải đối mặt&rdquo;.</p> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Ch&iacute;nh phủ Đức Steffen Seibert dẫn lời&nbsp;<strong>Thủ tướng Merkel</strong>: &ldquo;Joe Biden sẽ trở th&agrave;nh vị Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. T&ocirc;i xin ch&uacute;c &ocirc;ng may mắn v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng, đồng thời ch&uacute;c b&agrave; Kamala Harris trở th&agrave;nh vị Ph&oacute; Tổng thống da m&agrave;u được bầu đầu ti&ecirc;n của Mỹ. Mối quan hệ xuy&ecirc;n Đại T&acirc;y Dương của ch&uacute;ng ta l&agrave; kh&ocirc;ng thể thay thế khi ch&uacute;ng ta muốn c&ugrave;ng giải quyết c&aacute;c th&aacute;ch thức lớn của thời đại&rdquo;.</p> <p><strong>Thủ tướng Canada Justin Trudeau</strong>&nbsp;gửi lời ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Joe Biden trong&nbsp;một tuy&ecirc;n bố ch&iacute;nh thức: &ldquo;T&ocirc;i mong muốn l&agrave;m việc với Tổng thống đắc cử Biden, Ph&oacute; Tổng thống đắc cử (Kamala) Harris, ch&iacute;nh quyền của họ v&agrave; Quốc hội Mỹ để&nbsp;c&ugrave;ng nhau giải quyết những th&aacute;ch thức lớn nhất của thế giới&rdquo;.</p> <p><strong>Chủ tịch Hội đồng ch&acirc;u &Acirc;u Charles Michel</strong>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<strong>Chủ tịch Ủy ban ch&acirc;u &Acirc;u Ursula von der Leyen</strong>&nbsp;ca ngợi việc &ocirc;ng Joe Biden gi&agrave;nh chiến thắng trong cuộc bầu cửa Mỹ, v&agrave; k&ecirc;u gọi củng cố hơn nữa mối quan hệ xuy&ecirc;n Đại T&acirc;y Dương n&agrave;y.</p> <p><strong>Tổng thư k&yacute; Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại T&acirc;y Dương (NATO) Stoltenberg&nbsp;</strong>cũng gửi lời ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden, gọi &ocirc;ng l&agrave; &ldquo;người ủng hộ mạnh mẽ cho Li&ecirc;n minh ch&uacute;ng ta&rdquo;.</p> <span>&Ocirc;ng Stoltenberg nhấn mạnh: &ldquo;Một NATO mạnh sẽ tốt cho cả Bắc Mỹ v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u&rdquo;.</span></div> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="8 giờ sáng nay, Tổng thống đắc cử Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/image3-tienphong-vn_f3c59fc3c7f543ebafd61e195ba1e76e_dtfw.jpeg" /><span class="fig">Nguồn: Fox News</span></div> </div> <p class="article-author cms-author">H&agrave; Thu - T&ugrave;ng Dương</p> <p class="clearfix"><span class="pull-right cms-source">Reuters, CNN</span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top