Hơn 5.800 tân sinh viên Kinh doanh và Công nghệ tựu trường

Ngày 13/11, hơn 5.800 tân sinh viên đại học hệ chính quy khóa 25, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tựu trường.

<div> <p class="normalPara">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, GS. TS Vũ Văn Ho&aacute;, Ph&oacute; Hiệu trưởng <span>trường Đại học Kinh doanh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ H&agrave; Nội</span> cho biết: &ldquo;Năm nay, nh&agrave; trường đ&oacute;n 5.800 t&acirc;n sinh vi&ecirc;n đại học hệ ch&iacute;nh quy kh&oacute;a 25 tựu trường. Đ&acirc;y l&agrave; những sinh vi&ecirc;n đ&atilde; lựa chọn một trong 27 ng&agrave;nh học, thuộc 4 khối ng&agrave;nh: Kinh tế, Kinh doanh, Quản l&yacute;; Kỹ thuật - C&ocirc;ng nghệ; Ng&ocirc;n ngữ - Nghệ thuật v&agrave; Sức khỏe.</p> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="GS.TS Nguyễn Văn Hóa phát biểu tại buổi lễ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/tuoitrethudo-com-vn_1829_tan-sinh-vien-kinh-doanh-3.jpg" title="GS.TS Nguyễn Văn Hóa phát biểu tại buổi lễ" /></td> </tr> <tr> <td>GS. TS Vũ Văn H&oacute;a, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường ph&aacute;t biểu tại lễ khai giảng, ch&agrave;o t&acirc;n sinh vi&ecirc;n</td> </tr> </tbody> </table> <p class="normalPara">Qua 24 năm, trường Đại học Kinh doanh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ H&agrave; Nội đ&atilde; cho ra trường 88.000 cử nh&acirc;n hệ ch&iacute;nh quy, 3.500 thạc sĩ v&agrave; 13 tiến sĩ. Với đội ngũ 1.117 c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, lu&ocirc;n nỗ lực l&agrave;m việc mang m&ocirc;i trường học tập tốt nhất cho sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n&rdquo;.</p> <p class="normalPara">GS. TS Vũ Văn Ho&aacute; nhắn nhủ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 25 phải trung thực trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, l&agrave;m việc, l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm theo quy chế sinh vi&ecirc;n; Kh&ocirc;ng ngừng học hỏi vươn l&ecirc;n, t&iacute;ch lũy kiến thức để ra trường c&oacute; thể h&agrave;nh nghề tốt; Trau dồi ngoại ngữ v&agrave; am hiểu s&acirc;u c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; kỷ nguy&ecirc;n thế giới phẳng, thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0.</p> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tân sinh viên tặng hoa tri ân thầy cô giáo trong nhà trường" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/tuoitrethudo-com-vn_1833_tan-sinh-vien-kinh-doanh-4.jpg" title="Tân sinh viên tặng hoa tri ân thầy cô giáo trong nhà trường" /></td> </tr> <tr> <td>T&acirc;n sinh vi&ecirc;n tặng hoa tri &acirc;n thầy c&ocirc; gi&aacute;o trong nh&agrave; trường</td> </tr> </tbody> </table> <p class="normalPara">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thầy căn dặn c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n phải r&egrave;n luyện thể lực, v&igrave; c&oacute; sức khỏe tốt mới học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tốt; R&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng mềm, khả năng cảm thụ &acirc;m nhạc v&agrave; mỹ thuật gi&uacute;p n&acirc;ng cao sức khỏe t&acirc;m hồn; Sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với cộng đồng v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội.</p> <p class="normalPara">Vinh dự v&agrave; tự h&agrave;o khi trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n trường <span>Đại học Kinh doanh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ H&agrave; Nội</span>, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n K25 Trương Diệu Ho&agrave;ng Anh b&agrave;y tỏ: &ldquo;Trong ng&agrave;y khai giảng năm học mới n&agrave;y, ch&uacute;ng em rất h&acirc;n hoan, tr&agrave;n đầy h&aacute;o hức. Tuy nhi&ecirc;n, kh&aacute;c hẳn với những lần khai giảng trước của cuộc đời học sinh, ng&agrave;y h&ocirc;m nay tr&agrave;n đầy niềm tự h&agrave;o khi ch&uacute;ng em được trở th&agrave;nh t&acirc;n sinh vi&ecirc;n.</p> <p class="normalPara">Được trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n của trường Đại học Kinh Doanh v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ H&agrave; Nội l&agrave; ước mơ kh&ocirc;ng chỉ của em m&agrave; c&ograve;n của nhiều bạn trẻ kh&aacute;c.</p> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="Hơn 5.800 tân sinh viên Kinh doanh và Công nghệ tựu trường" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/tuoitrethudo-com-vn_1826_tan-sinh-vien-kinh-doanh-2.jpg" title="Hơn 5.800 tân sinh viên Kinh doanh và Công nghệ tựu trường" /></td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="PGS.TS Hà Đức Trụ tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành nhận học bổng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/tuoitrethudo-com-vn_1822_tan-sinh-vien-kinh-doanh-1.jpg" title="PGS.TS Hà Đức Trụ tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành nhận học bổng" /></td> </tr> <tr> <td>PGS. TS H&agrave; Đức Trụ, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ H&agrave; Nội tặng hoa cảm ơn c&aacute;c đơn vị trao học bổng cho t&acirc;n sinh vi&ecirc;n</td> </tr> </tbody> </table> <p class="normalPara">Ấn tượng của em khi mới bước ch&acirc;n v&agrave;o trường đ&oacute; l&agrave; nhận được sự quan t&acirc;m của thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c anh chị trong tổ chức Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện. Nhờ c&oacute; sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p ch&uacute;ng em c&agrave;ng th&ecirc;m vững niềm tin học tập v&agrave; r&egrave;n luy&ecirc;n dưới m&aacute;i trường m&igrave;nh đ&atilde; chọn. Trong năm học mới, ch&uacute;ng em nguyện đem hết sức m&igrave;nh, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện để đạt được th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất&rdquo;.</p> <p class="normalPara">Tại buổi lễ, c&aacute;c đơn vị doanh nghiệp đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng nh&agrave; trường trao học bổng tặng t&acirc;n sinh vi&ecirc;n.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tuoitrethudo.com.vn
Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup VinIF và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng cho Postdoc ngành Khoa học – Công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Đây là học bổng Postdoc Việt Nam đầu tiên do Quỹ tư nhân tài trợ nhằm góp phần khuyến khích các tài năng trẻ đóng góp và phát triển sự nghiệp tại quê hương.
back to top